Structures by: Ghosh S.

Total: 666

C23H21ClO7

C23H21ClO7

Chakraborty , SandipJoseph, Manu M.Varughese, SunilGhosh, SamratMaiti, KaustabhSamanta, AnimeshAjayaghosh, Ayyappanpillai

Chemical Science (2020)

a=9.040(9)Å   b=16.150(8)Å   c=14.320(6)Å

α=90°   β=101.670(6)°   γ=90°

C16H16BN3O3

C16H16BN3O3

Gu, HanGhosh, SaptarshiStaples, Richard J.Bane, Susan L.

Bioconjugate chemistry (2019) 30, 10 2604-2613

a=5.95450(10)Å   b=4.96270(10)Å   c=25.4669(7)Å

α=90°   β=91.886(2)°   γ=90°

C18H16BN3O4

C18H16BN3O4

Gu, HanGhosh, SaptarshiStaples, Richard J.Bane, Susan L.

Bioconjugate chemistry (2019) 30, 10 2604-2613

a=11.20330(10)Å   b=8.90940(10)Å   c=16.9484(2)Å

α=90°   β=92.8770(10)°   γ=90°

C18H20BN3O3

C18H20BN3O3

Gu, HanGhosh, SaptarshiStaples, Richard J.Bane, Susan L.

Bioconjugate chemistry (2019) 30, 10 2604-2613

a=9.36910(10)Å   b=7.73170(10)Å   c=23.2871(3)Å

α=90°   β=101.2600(10)°   γ=90°

C12H28CoN5O2,BF4

C12H28CoN5O2,BF4

Das, SandipKulbir,Ghosh, SomnathChandra Sahoo, SubashKumar, Pankaj

Chemical Science (2020) 11, 19 5037-5042

a=13.0883(2)Å   b=14.8329(3)Å   c=19.5325(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C24H38B4CrMo2O4

C24H38B4CrMo2O4

Bag, R.Saha, S.Borthakur, R.Mondal, B.Roisnel, T.Dorcet, V.Halet, J.-F.Ghosh, S.

Inorganics (2019) 7, 27

a=19.454(2)Å   b=13.2430(11)Å   c=21.905(2)Å

α=90°   β=94.494(4)°   γ=90°

C24H30B4MoO4W2

C24H30B4MoO4W2

Bag, R.Saha, S.Borthakur, R.Mondal, B.Roisnel, T.Dorcet, V.Halet, J.-F.Ghosh, S.

Inorganics (2019) 7, 27

a=16.3096(16)Å   b=18.8186(18)Å   c=19.9272(18)Å

α=85.532(3)°   β=71.947(3)°   γ=89.111(3)°

C24H37B4CrO4W2

C24H37B4CrO4W2

Bag, R.Saha, S.Borthakur, R.Mondal, B.Roisnel, T.Dorcet, V.Halet, J.-F.Ghosh, S.

Inorganics (2019) 7, 27

a=23.323(5)Å   b=14.555(3)Å   c=17.009(7)Å

α=90°   β=90.000(10)°   γ=90°

C24H30B4O4W3

C24H30B4O4W3

Bag, R.Saha, S.Borthakur, R.Mondal, B.Roisnel, T.Dorcet, V.Halet, J.-F.Ghosh, S.

Inorganics (2019) 7, 27

a=16.8420(15)Å   b=19.051(2)Å   c=19.390(2)Å

α=85.443(4)°   β=79.671(3)°   γ=70.858(3)°

C21H37B3Ru2S2

C21H37B3Ru2S2

Saha, K.Kaur, U.Borthakur, R.Ghosh, S.

Inorganics (2019) 7, 21

a=8.5681(2)Å   b=39.1432(9)Å   c=15.1808(3)Å

α=90°   β=95.9220(10)°   γ=90°

C24H37BRu2S6

C24H37BRu2S6

Saha, K.Kaur, U.Borthakur, R.Ghosh, S.

Inorganics (2019) 7, 21

a=34.1570(11)Å   b=8.5558(3)Å   c=19.8431(8)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C23H35BRu2S5

C23H35BRu2S5

Saha, K.Kaur, U.Borthakur, R.Ghosh, S.

Inorganics (2019) 7, 21

a=31.732(2)Å   b=10.7145(7)Å   c=17.6302(14)Å

α=90°   β=116.019(3)°   γ=90°

C27H39B9Zr2

C27H39B9Zr2

De, AnangshaZhang, Qian-FanMondal, BijanCheung, Ling FungKar, SouravSaha, KoushikVarghese, BabuWang, Lai-ShengGhosh, Sundargopal

Chemical science (2018) 9, 7 1976-1981

a=17.2544(6)Å   b=12.8796(3)Å   c=14.6295(5)Å

α=90°   β=109.855(2)°   γ=90°

C20H27B9Hf2,C7H8

C20H27B9Hf2,C7H8

De, AnangshaZhang, Qian-FanMondal, BijanCheung, Ling FungKar, SouravSaha, KoushikVarghese, BabuWang, Lai-ShengGhosh, Sundargopal

Chemical science (2018) 9, 7 1976-1981

a=17.2181(8)Å   b=12.9003(7)Å   c=14.6113(9)Å

α=90°   β=110.082(2)°   γ=90°

C20H24B5Hf2

C20H24B5Hf2

De, AnangshaZhang, Qian-FanMondal, BijanCheung, Ling FungKar, SouravSaha, KoushikVarghese, BabuWang, Lai-ShengGhosh, Sundargopal

Chemical science (2018) 9, 7 1976-1981

a=9.3061(8)Å   b=7.8838(7)Å   c=14.9171(12)Å

α=90°   β=100.720(2)°   γ=90°

C37H34BF2N3O4

C37H34BF2N3O4

Cherumukkil, SandeepGhosh, SamratVakayil Karthikeyan, PraveenAjayaghosh, Ayyappanpillai

Chem. Sci. (2017)

a=11.1514(3)Å   b=11.5496(3)Å   c=14.0875(4)Å

α=75.2910(10)°   β=76.2440(10)°   γ=74.6950(10)°

C30H49B5ClIr3

C30H49B5ClIr3

Borthakur, RosmitaKar, SouravBarik, Subrat KumarBhattacharya, SomnathKundu, GargiVarghese, BabuGhosh, Sundargopal

Inorganic chemistry (2017) 56, 3 1524-1533

a=18.0776(6)Å   b=23.0282(9)Å   c=16.1926(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

2(C20H40B10Ir2),CH2Cl2

2(C20H40B10Ir2),CH2Cl2

Borthakur, RosmitaKar, SouravBarik, Subrat KumarBhattacharya, SomnathKundu, GargiVarghese, BabuGhosh, Sundargopal

Inorganic chemistry (2017) 56, 3 1524-1533

a=33.2362(7)Å   b=10.6642(2)Å   c=16.7899(4)Å

α=90°   β=111.7926(8)°   γ=90°

C20H38B10Ir2O2

C20H38B10Ir2O2

Borthakur, RosmitaKar, SouravBarik, Subrat KumarBhattacharya, SomnathKundu, GargiVarghese, BabuGhosh, Sundargopal

Inorganic chemistry (2017) 56, 3 1524-1533

a=16.6847(6)Å   b=14.6954(6)Å   c=10.9866(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(C20H40B6Ir2)0.333(CH2Cl)

(C20H40B6Ir2)0.333(CH2Cl)

Borthakur, RosmitaKar, SouravBarik, Subrat KumarBhattacharya, SomnathKundu, GargiVarghese, BabuGhosh, Sundargopal

Inorganic chemistry (2017) 56, 3 1524-1533

a=12.7437(7)Å   b=15.8667(7)Å   c=21.9272(9)Å

α=74.729(2)°   β=86.099(2)°   γ=68.806(3)°

C38H54AuB6Co2P

C38H54AuB6Co2P

Borthakur, RosmitaKar, SouravBarik, Subrat KumarBhattacharya, SomnathKundu, GargiVarghese, BabuGhosh, Sundargopal

Inorganic chemistry (2017) 56, 3 1524-1533

a=19.911(5)Å   b=12.631(2)Å   c=17.268(4)Å

α=90°   β=103.586(7)°   γ=90°

C28H20B2Cu2Mn4O8

C28H20B2Cu2Mn4O8

Braunschweig, HolgerEwing, William C.Ghosh, SundargopalKramer, ThomasMattock, James D.Östreicher, SebastianVargas, AlfredoWerner, Christine

Chem. Sci. (2016) 7, 1 109

a=12.6570(12)Å   b=17.3227(16)Å   c=13.6878(13)Å

α=90.00°   β=91.065(4)°   γ=90.00°

C28H20Au2B2Mn4O8

C28H20Au2B2Mn4O8

Braunschweig, HolgerEwing, William C.Ghosh, SundargopalKramer, ThomasMattock, James D.Östreicher, SebastianVargas, AlfredoWerner, Christine

Chem. Sci. (2016) 7, 1 109

a=17.4662(13)Å   b=12.1607(9)Å   c=15.4013(18)Å

α=90.00°   β=119.822(2)°   γ=90.00°

C50H76BCuMn2O4P2Pt

C50H76BCuMn2O4P2Pt

Braunschweig, HolgerEwing, William C.Ghosh, SundargopalKramer, ThomasMattock, James D.Östreicher, SebastianVargas, AlfredoWerner, Christine

Chem. Sci. (2016) 7, 1 109

a=11.1740(8)Å   b=11.1760(8)Å   c=19.8602(14)Å

α=83.931(2)°   β=83.831(2)°   γ=75.995(2)°

C49H59BCuMn2N2O4PPt,3(C7H8)

C49H59BCuMn2N2O4PPt,3(C7H8)

Braunschweig, HolgerEwing, William C.Ghosh, SundargopalKramer, ThomasMattock, James D.Östreicher, SebastianVargas, AlfredoWerner, Christine

Chem. Sci. (2016) 7, 1 109

a=12.516(2)Å   b=13.405(3)Å   c=19.099(4)Å

α=100.262(5)°   β=97.963(5)°   γ=95.107(5)°

C18H22O3

C18H22O3

Malik, Chanchal K.Ghosh, Subrata

Organic Letters (2007) 9, 13 2537-2540

a=10.2279(13)Å   b=10.6309(13)Å   c=15.3920(19)Å

α=80.421(2)°   β=71.857(2)°   γ=89.308(2)°

C19H18N2O4

C19H18N2O4

Bhunia, SubhajitGhosh, SantanuDey, DhananjayBisai, Alakesh

Organic Letters (2013) 15, 10 2426

a=8.2665(10)Å   b=15.4258(19)Å   c=13.4105(16)Å

α=90.00°   β=96.438(7)°   γ=90.00°

C21H21NO5

C21H21NO5

Bhunia, SubhajitGhosh, SantanuDey, DhananjayBisai, Alakesh

Organic Letters (2013) 15, 10 2426

a=8.4870(7)Å   b=16.8559(15)Å   c=12.9682(12)Å

α=90.00°   β=95.375(5)°   γ=90.00°

C17H15NO3

C17H15NO3

De, SubhadipGhosh, SantanuBhunia, SubhajitSheikh, Javeed AhmadBisai, Alakesh

Organic letters (2012) 14, 17 4466-4469

a=9.4692(6)Å   b=5.9128(4)Å   c=12.8986(7)Å

α=90.00°   β=110.690(4)°   γ=90.00°

C14H26O4Si

C14H26O4Si

Ghosh, SubrataSinha, SaikatDrew, Michael G. B.

Organic letters (2006) 8, 17 3781-3784

a=7.577(8)Å   b=8.208(11)Å   c=13.461(15)Å

α=90.00°   β=97.796(10)°   γ=90.00°

C18H22O3

C18H22O3

Malik, Chanchal K.Ghosh, Subrata

Organic Letters (2007) 9, 13 2537-2540

a=10.2279(13)Å   b=10.6309(13)Å   c=15.3920(19)Å

α=80.421(2)°   β=71.857(2)°   γ=89.308(2)°

C24H24N2O6

C24H24N2O6

Ghosh, SantanuDe, SubhadipKakde, Badrinath N.Bhunia, SubhajitAdhikary, AmitBisai, Alakesh

Organic letters (2012) 14, 23 5864-5867

a=8.2477(9)Å   b=15.824(2)Å   c=16.2391(17)Å

α=90.00°   β=94.938(5)°   γ=90.00°

C16H22O4

C16H22O4

Mondal, SujitYadav, Ram NareshGhosh, Subrata

Organic letters (2011) 13, 22 6078-6081

a=7.0739(9)Å   b=13.6570(16)Å   c=14.9355(18)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C15H24O3

C15H24O3

Mondal, SujitYadav, Ram NareshGhosh, Subrata

Organic letters (2011) 13, 22 6078-6081

a=8.672(3)Å   b=9.491(3)Å   c=9.253(3)Å

α=90.00°   β=112.782(6)°   γ=90.00°

Cyclo-bis(3-glycolyloxycholate)

C52H80O12

Ghosh, SanjibChoudhury, Angshuman RoyGuru Row, Tayur N.Maitra, Uday

Organic letters (2005) 7, 8 1441-1444

a=7.574(6)Å   b=27.38(2)Å   c=15.555(14)Å

α=90°   β=104.028(14)°   γ=90°

Cyclo-bis(3-glycolyloxycholate)

C52H80O12

Ghosh, SanjibChoudhury, Angshuman RoyGuru Row, Tayur N.Maitra, Uday

Organic letters (2005) 7, 8 1441-1444

a=11.529(10)Å   b=16.683(14)Å   c=12.782(11)Å

α=90°   β=98.895(15)°   γ=90°

C20H38B4Cl2Ru2

C20H38B4Cl2Ru2

Ghosh, SundargopalFehlner, Thomas P.Beatty, Alicia M.Noll, Bruce C.

Organometallics (2005) 24, 10 2473-2480

a=33.5236(10)Å   b=33.5236(10)Å   c=8.7943(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C20H36B4Cl2Ru2

C20H36B4Cl2Ru2

Ghosh, SundargopalFehlner, Thomas P.Beatty, Alicia M.Noll, Bruce C.

Organometallics (2005) 24, 10 2473-2480

a=9.0023(3)Å   b=9.5781(4)Å   c=16.0270(6)Å

α=76.6780(10)°   β=79.1590(10)°   γ=67.7320(10)°

C20H35B4Cl3Ru2

C20H35B4Cl3Ru2

Ghosh, SundargopalFehlner, Thomas P.Beatty, Alicia M.Noll, Bruce C.

Organometallics (2005) 24, 10 2473-2480

a=10.5503(4)Å   b=13.9118(5)Å   c=17.6855(7)Å

α=90.00°   β=105.0630(10)°   γ=90.00°

C24.5H43.84B5Cl3Ru2S

C24.5H43.84B5Cl3Ru2S

Ghosh, SundargopalFehlner, Thomas P.Beatty, Alicia M.Noll, Bruce C.

Organometallics (2005) 24, 10 2473-2480

a=22.027(3)Å   b=12.4145(14)Å   c=23.813(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C22H38B5Cl3Ru2S

C22H38B5Cl3Ru2S

Ghosh, SundargopalFehlner, Thomas P.Beatty, Alicia M.Noll, Bruce C.

Organometallics (2005) 24, 10 2473-2480

a=8.4861(4)Å   b=20.9284(10)Å   c=15.9540(7)Å

α=90.00°   β=91.4140(10)°   γ=90.00°

C20H33B6Cl3Ru2

C20H33B6Cl3Ru2

Ghosh, SundargopalFehlner, Thomas P.Beatty, Alicia M.Noll, Bruce C.

Organometallics (2005) 24, 10 2473-2480

a=9.0660(5)Å   b=32.7224(17)Å   c=9.1682(5)Å

α=90.00°   β=111.4440(10)°   γ=90.00°

C21H42B6Cl4Ru2

C21H42B6Cl4Ru2

Ghosh, SundargopalFehlner, Thomas P.Beatty, Alicia M.Noll, Bruce C.

Organometallics (2005) 24, 10 2473-2480

a=14.5799(9)Å   b=11.3893(7)Å   c=17.7889(11)Å

α=90.00°   β=94.3710(10)°   γ=90.00°

C20H41B8ClRu2

C20H41B8ClRu2

Ghosh, SundargopalFehlner, Thomas P.Beatty, Alicia M.Noll, Bruce C.

Organometallics (2005) 24, 10 2473-2480

a=9.705(4)Å   b=13.701(4)Å   c=19.123(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C36H28O11Os3P2

C36H28O11Os3P2

Joy, Md. Tuhinur R.Bhoumik, Nikhil C.Ghosh, ShishirRichmond, Michael G.Kabir, Shariff E.

RSC Advances (2020) 10, 73 44699-44711

a=10.9749(8)Å   b=12.9394(10)Å   c=14.3221(11)Å

α=74.898(4)°   β=89.703(3)°   γ=72.437(3)°

C33H24O9Os3P2

C33H24O9Os3P2

Joy, Md. Tuhinur R.Bhoumik, Nikhil C.Ghosh, ShishirRichmond, Michael G.Kabir, Shariff E.

RSC Advances (2020) 10, 73 44699-44711

a=12.9006(4)Å   b=11.7117(4)Å   c=23.7556(8)Å

α=90°   β=105.5930(10)°   γ=90°

C33H22O9Os3P2

C33H22O9Os3P2

Joy, Md. Tuhinur R.Bhoumik, Nikhil C.Ghosh, ShishirRichmond, Michael G.Kabir, Shariff E.

RSC Advances (2020) 10, 73 44699-44711

a=12.403(5)Å   b=13.586(7)Å   c=14.093(6)Å

α=63.446(14)°   β=81.056(13)°   γ=68.94(2)°

C35H25O11Os3P2,CO

C35H25O11Os3P2,CO

Joy, Md. Tuhinur R.Bhoumik, Nikhil C.Ghosh, ShishirRichmond, Michael G.Kabir, Shariff E.

RSC Advances (2020) 10, 73 44699-44711

a=10.8434(8)Å   b=11.4530(9)Å   c=16.7944(12)Å

α=70.658(3)°   β=87.463(3)°   γ=76.322(3)°

C17H5NO11Os3,C0.5Cl

C17H5NO11Os3,C0.5Cl

Joy, Md. Tuhinur R.Roknuzzaman,Hossain, Md. EmdadGhosh, ShishirTocher, Derek A.Richmond, Michael G.Kabir, Shariff E.

RSC Advances (2020) 10, 51 30671-30682

a=17.575(4)Å   b=8.329(2)Å   c=30.267(6)Å

α=90°   β=96.45(3)°   γ=90°

C17H6NO10Os3

C17H6NO10Os3

Joy, Md. Tuhinur R.Roknuzzaman,Hossain, Md. EmdadGhosh, ShishirTocher, Derek A.Richmond, Michael G.Kabir, Shariff E.

RSC Advances (2020) 10, 51 30671-30682

a=8.7108(4)Å   b=9.1324(4)Å   c=14.1005(6)Å

α=100.068(4)°   β=92.632(4)°   γ=111.204(4)°

C22H10N2O8Ru3

C22H10N2O8Ru3

Joy, Md. Tuhinur R.Roknuzzaman,Hossain, Md. EmdadGhosh, ShishirTocher, Derek A.Richmond, Michael G.Kabir, Shariff E.

RSC Advances (2020) 10, 51 30671-30682

a=8.187(5)Å   b=9.641(6)Å   c=15.139(9)Å

α=97.65(3)°   β=94.716(17)°   γ=106.30(2)°

C29H15N3O8Ru3

C29H15N3O8Ru3

Joy, Md. Tuhinur R.Roknuzzaman,Hossain, Md. EmdadGhosh, ShishirTocher, Derek A.Richmond, Michael G.Kabir, Shariff E.

RSC Advances (2020) 10, 51 30671-30682

a=11.114(18)Å   b=11.221(17)Å   c=13.16(2)Å

α=75.91(5)°   β=73.55(6)°   γ=61.99(9)°

C16H6NO9Os3

C16H6NO9Os3

Joy, Md. Tuhinur R.Roknuzzaman,Hossain, Md. EmdadGhosh, ShishirTocher, Derek A.Richmond, Michael G.Kabir, Shariff E.

RSC Advances (2020) 10, 51 30671-30682

a=8.1249(2)Å   b=15.2910(4)Å   c=15.3121(4)Å

α=90°   β=91.697(2)°   γ=90°

C19H19NO2

C19H19NO2

Kinthada, Lakshmana K.Ghosh, SantanuBabu, K. NareshSharique, MohdBiswas, SoumavaBisai, Alakesh

Organic & biomolecular chemistry (2014) 12, 41 8152-8173

a=8.8993(6)Å   b=22.5466(14)Å   c=8.1910(5)Å

α=90.00°   β=108.827(3)°   γ=90.00°

C22H18Cl3NO2

C22H18Cl3NO2

Kinthada, Lakshmana K.Ghosh, SantanuBabu, K. NareshSharique, MohdBiswas, SoumavaBisai, Alakesh

Organic & biomolecular chemistry (2014) 12, 41 8152-8173

a=8.910(3)Å   b=9.482(3)Å   c=14.090(5)Å

α=101.315(16)°   β=101.159(16)°   γ=110.480(17)°

C27H34N2O5

C27H34N2O5

Kinthada, Lakshmana K.Ghosh, SantanuBabu, K. NareshSharique, MohdBiswas, SoumavaBisai, Alakesh

Organic & biomolecular chemistry (2014) 12, 41 8152-8173

a=15.1024(9)Å   b=14.8289(8)Å   c=11.8933(7)Å

α=90.00°   β=105.6680(17)°   γ=90.00°

C18H16N2O8

C18H16N2O8

Jana, AnupamMondal, SujitGhosh, Subrata

Organic & biomolecular chemistry (2015) 13, 6 1846-1859

a=5.830(3)Å   b=9.556(4)Å   c=31.119(14)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C23H19NO3

C23H19NO3

Kinthada, Lakshmana K.Ghosh, SantanuDe, SubhadipBhunia, SubhajitDey, DhananjayBisai, Alakesh

Organic & biomolecular chemistry (2013) 11, 40 6984-6993

a=11.245(2)Å   b=12.063(3)Å   c=13.951(3)Å

α=90.00°   β=97.496(10)°   γ=90.00°

C23H17NO4

C23H17NO4

Kinthada, Lakshmana K.Ghosh, SantanuDe, SubhadipBhunia, SubhajitDey, DhananjayBisai, Alakesh

Organic & biomolecular chemistry (2013) 11, 40 6984-6993

a=10.8852(16)Å   b=12.4799(18)Å   c=13.7493(18)Å

α=90.00°   β=103.481(5)°   γ=90.00°

C24H21N3

C24H21N3

Kinthada, Lakshmana K.Ghosh, SantanuDe, SubhadipBhunia, SubhajitDey, DhananjayBisai, Alakesh

Organic & biomolecular chemistry (2013) 11, 40 6984-6993

a=6.7467(4)Å   b=12.8110(7)Å   c=21.6174(13)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C24H20Cl2N2O2

C24H20Cl2N2O2

Babu, K. NareshKinthada, Lakshmana K.Ghosh, SantanuBisai, Alakesh

Organic & biomolecular chemistry (2015) 13, 43 10641-10655

a=29.2646(12)Å   b=9.4866(4)Å   c=15.7986(7)Å

α=90°   β=103.661(2)°   γ=90°

C27H23N3O2

C27H23N3O2

Babu, K. NareshKinthada, Lakshmana K.Ghosh, SantanuBisai, Alakesh

Organic & biomolecular chemistry (2015) 13, 43 10641-10655

a=9.4773(19)Å   b=9.4856(15)Å   c=12.418(3)Å

α=82.847(9)°   β=79.354(10)°   γ=76.208(9)°

C38H26Cu2N8O8,0.5(C5H5N)

C38H26Cu2N8O8,0.5(C5H5N)

Ghosh, SoumenKhan, Mehebub AliBhattacharyya, ArghyadeepAlam, Md. AkhtarulZangrando, EnnioGuchhait, Nikhil

New Journal of Chemistry (2020) 44, 46 20275-20284

a=37.242(4)Å   b=14.5585(16)Å   c=13.8929(15)Å

α=90°   β=98.054(4)°   γ=90°

C28H20N6O8,C4H8O2

C28H20N6O8,C4H8O2

Ghosh, SoumenKhan, Mehebub AliBhattacharyya, ArghyadeepAlam, Md. AkhtarulZangrando, EnnioGuchhait, Nikhil

New Journal of Chemistry (2020) 44, 46 20275-20284

a=11.985(3)Å   b=11.954(3)Å   c=22.679(5)Å

α=90°   β=97.516(3)°   γ=90°

C46H33Cu2N6O4,ClO4

C46H33Cu2N6O4,ClO4

Ghosh, SoumenKhan, Mehebub AliBhattacharyya, ArghyadeepAlam, Md. AkhtarulZangrando, EnnioGuchhait, Nikhil

New Journal of Chemistry (2020) 44, 46 20275-20284

a=13.0869(4)Å   b=23.3791(7)Å   c=14.8644(4)Å

α=90°   β=116.1070(10)°   γ=90°

C38H31Cu2N6O5,ClO4

C38H31Cu2N6O5,ClO4

Ghosh, SoumenKhan, Mehebub AliBhattacharyya, ArghyadeepAlam, Md. AkhtarulZangrando, EnnioGuchhait, Nikhil

New Journal of Chemistry (2020) 44, 46 20275-20284

a=26.29(4)Å   b=9.937(15)Å   c=17.57(3)Å

α=90°   β=121.90(2)°   γ=90°

C28H22N4O4

C28H22N4O4

Ghosh, SoumenKhan, Mehebub AliBhattacharyya, ArghyadeepAlam, Md. AkhtarulZangrando, EnnioGuchhait, Nikhil

New Journal of Chemistry (2020) 44, 46 20275-20284

a=16.791(4)Å   b=14.910(4)Å   c=20.068(7)Å

α=90°   β=92.35(5)°   γ=90°

C22H26Cl2MnN4O2,1(C24H20B1)

C22H26Cl2MnN4O2,1(C24H20B1)

Ghosh, SubrataBagchi, SukanyaDas, MayurikaKamilya, SujitMondal, Abhishake

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 42 14776-14780

a=14.2615(10)Å   b=21.6350(14)Å   c=14.4098(10)Å

α=90°   β=116.523(2)°   γ=90°

C22H26Cl2MnN4O2,C24H20B

C22H26Cl2MnN4O2,C24H20B

Ghosh, SubrataBagchi, SukanyaDas, MayurikaKamilya, SujitMondal, Abhishake

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 42 14776-14780

a=14.3566(10)Å   b=21.8039(15)Å   c=14.4656(11)Å

α=90°   β=116.203(3)°   γ=90°

C22H26Cl2MnN4O2,C24H20B

C22H26Cl2MnN4O2,C24H20B

Ghosh, SubrataBagchi, SukanyaDas, MayurikaKamilya, SujitMondal, Abhishake

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 42 14776-14780

a=14.2627(5)Å   b=21.6172(8)Å   c=14.4837(5)Å

α=90°   β=116.711(2)°   γ=90°

C28H42Cl4Ga4N2O4

C28H42Cl4Ga4N2O4

Ghosh, SwarupGlöckler, EduardWölper, ChristophTjaberings, AlexanderGröschel, André HSchulz, Stephan

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 38 13475-13486

a=7.8895(8)Å   b=17.1647(17)Å   c=13.2719(13)Å

α=90°   β=93.448(4)°   γ=90°

C60.33H96.67Ga4N2O4

C60.33H96.67Ga4N2O4

Ghosh, SwarupGlöckler, EduardWölper, ChristophTjaberings, AlexanderGröschel, André HSchulz, Stephan

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 38 13475-13486

a=39.314(7)Å   b=39.314(7)Å   c=10.636(2)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C24H32CoN6S2

C24H32CoN6S2

Ghosh, SubrataSelvamani, S.Kamilya, SujitMehta, SakshiMondal, Abhishake

Dalton Transactions (2020)

a=11.801(3)Å   b=14.041(3)Å   c=15.332(4)Å

α=90°   β=90.076(10)°   γ=90°

C24H32CoN6Se2

C24H32CoN6Se2

Ghosh, SubrataSelvamani, S.Kamilya, SujitMehta, SakshiMondal, Abhishake

Dalton Transactions (2020)

a=11.6923(6)Å   b=13.9860(7)Å   c=15.6498(8)Å

α=90°   β=90.018(2)°   γ=90°

C24H32CoN6Se2

C24H32CoN6Se2

Ghosh, SubrataSelvamani, S.Kamilya, SujitMehta, SakshiMondal, Abhishake

Dalton Transactions (2020)

a=11.725(4)Å   b=14.041(4)Å   c=15.673(4)Å

α=90°   β=90.133(14)°   γ=90°

C30H32CoN10

C30H32CoN10

Ghosh, SubrataSelvamani, S.Kamilya, SujitMehta, SakshiMondal, Abhishake

Dalton Transactions (2020)

a=13.3379(2)Å   b=12.6230(2)Å   c=18.7965(4)Å

α=90°   β=110.0870(10)°   γ=90°

C24H32CoN6Se2

C24H32CoN6Se2

Ghosh, SubrataSelvamani, S.Kamilya, SujitMehta, SakshiMondal, Abhishake

Dalton Transactions (2020)

a=11.6185(15)Å   b=13.8515(19)Å   c=15.550(2)Å

α=90°   β=90.276(7)°   γ=90°

C26H32CoN10

C26H32CoN10

Ghosh, SubrataSelvamani, SubramaniMehta, SakshiMondal, Abhishake

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 27 9208-9212

a=8.9101(5)Å   b=12.1453(7)Å   c=23.8104(15)Å

α=90°   β=90.565(3)°   γ=90°

C26H32CoN10

C26H32CoN10

Ghosh, SubrataSelvamani, SubramaniMehta, SakshiMondal, Abhishake

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 27 9208-9212

a=9.0233(6)Å   b=12.2234(7)Å   c=24.3561(17)Å

α=90°   β=92.471(3)°   γ=90°

(C96H84N9P6Pd3)3(C3H7NO)3(CO3F3S)(H2O)

(C96H84N9P6Pd3)3(C3H7NO)3(CO3F3S)(H2O)

Eskandari, ArvinKundu, ArunangshuJohnson, AliceKarmakar, SanjibGhosh, SushobhanSuntharalingam, Kogularamanan

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 14 4211-4215

a=14.9213(14)Å   b=28.264(2)Å   c=29.056(3)Å

α=90°   β=102.555(5)°   γ=90°

C80H124Mg4N4O14

C80H124Mg4N4O14

Ghosh, SwarupWölper, ChristophTjaberings, AlexanderGröschel, André HSchulz, Stephan

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 2 375-387

a=11.1387(7)Å   b=20.3990(13)Å   c=17.5736(11)Å

α=90°   β=91.793(4)°   γ=90°

C64H84Cl8Mg4N4O14

C64H84Cl8Mg4N4O14

Ghosh, SwarupWölper, ChristophTjaberings, AlexanderGröschel, André HSchulz, Stephan

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 2 375-387

a=15.6933(9)Å   b=15.6933(9)Å   c=28.4979(19)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C64H84Br8Mg4N4O14

C64H84Br8Mg4N4O14

Ghosh, SwarupWölper, ChristophTjaberings, AlexanderGröschel, André HSchulz, Stephan

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 2 375-387

a=14.6910(13)Å   b=21.9463(18)Å   c=22.8370(18)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C42H52Cu2F6KN4O8P

C42H52Cu2F6KN4O8P

Maity, SouvikGhosh, SoumavoGhosh, Ashutosh

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 39 14898-14913

a=16.0432(8)Å   b=15.9972(8)Å   c=18.3751(10)Å

α=90°   β=92.343(3)°   γ=90°

C42H52Cl2Cu2N4O16Zn

C42H52Cl2Cu2N4O16Zn

Maity, SouvikGhosh, SoumavoGhosh, Ashutosh

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 39 14898-14913

a=16.038(3)Å   b=16.027(3)Å   c=18.280(4)Å

α=90°   β=92.334(5)°   γ=90°

C14H31CoN5,2(BF4)

C14H31CoN5,2(BF4)

Puthiyaveetil Yoosaf, Mohammed AjmalGhosh, SomnathNarayan, YatheeshYadav, MunendraSahoo, Subash ChandraKumar, Pankaj

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 37 13916-13920

a=14.3880(3)Å   b=8.81800(10)Å   c=16.9008(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C12H28CoN5O,2(BF4)

C12H28CoN5O,2(BF4)

Puthiyaveetil Yoosaf, Mohammed AjmalGhosh, SomnathNarayan, YatheeshYadav, MunendraSahoo, Subash ChandraKumar, Pankaj

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 37 13916-13920

a=12.8109(4)Å   b=18.5996(6)Å   c=8.9913(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C12H28CoN5O2,BF4

C12H28CoN5O2,BF4

Puthiyaveetil Yoosaf, Mohammed AjmalGhosh, SomnathNarayan, YatheeshYadav, MunendraSahoo, Subash ChandraKumar, Pankaj

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 37 13916-13920

a=13.0277(2)Å   b=14.5867(2)Å   c=19.2369(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C12H28CoN5O,2(BF4)

C12H28CoN5O,2(BF4)

Puthiyaveetil Yoosaf, Mohammed AjmalGhosh, SomnathNarayan, YatheeshYadav, MunendraSahoo, Subash ChandraKumar, Pankaj

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 37 13916-13920

a=8.91858(15)Å   b=12.5051(2)Å   c=18.4063(3)Å

α=90°   β=89.9861(14)°   γ=90°

C20H31BP

C20H31BP

Ayyappan, RamarajCoppel, YannickVendier, LaureGhosh, SundargopalSabo-Etienne, SylvianeBontemps, Sébastien

Chemical Communications (2020)

a=7.7245(2)Å   b=11.1972(4)Å   c=21.39050(10)Å

α=90°   β=97.583(4)°   γ=90°

C38H51BLiOP

C38H51BLiOP

Ayyappan, RamarajCoppel, YannickVendier, LaureGhosh, SundargopalSabo-Etienne, SylvianeBontemps, Sébastien

Chemical Communications (2020)

a=17.38540(10)Å   b=9.637Å   c=21.45810(10)Å

α=90°   β=109.675(4)°   γ=90°

C24H43B1Li1O1P1

C24H43B1Li1O1P1

Ayyappan, RamarajCoppel, YannickVendier, LaureGhosh, SundargopalSabo-Etienne, SylvianeBontemps, Sébastien

Chemical Communications (2020)

a=16.00090(4)Å   b=9.96900(4)Å   c=16.21840(4)Å

α=90°   β=108.181(4)°   γ=90°

C34H49B1Li1O1P1

C34H49B1Li1O1P1

Ayyappan, RamarajCoppel, YannickVendier, LaureGhosh, SundargopalSabo-Etienne, SylvianeBontemps, Sébastien

Chemical Communications (2020)

a=10.21740(2)Å   b=10.90640(3)Å   c=15.03640(3)Å

α=77.670(3)°   β=74.617(3)°   γ=87.944(3)°

C80H138B2Li2O4P2

C80H138B2Li2O4P2

Ayyappan, RamarajCoppel, YannickVendier, LaureGhosh, SundargopalSabo-Etienne, SylvianeBontemps, Sébastien

Chemical Communications (2020)

a=11.092900(14)Å   b=19.47580(2)Å   c=35.92390(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C14H10CuN2O3

C14H10CuN2O3

Khanra, SomnathTa, SabyasachiPaladhi, AnkushGhosh, MilanGhosh, SubhasisHira, Sumit KumarManna, Partha PartimBrandão, PaulaFélix, VítorDas, Debasis

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 48 6563-6566

a=6.4066(6)Å   b=18.6435(16)Å   c=9.8389(10)Å

α=90°   β=96.696(3)°   γ=90°

C13H8ClFN2O2

C13H8ClFN2O2

Mishra, Manish KumarKadambi, Sourabh B.Ramamurty, UpadrastaGhosh, Soumyajit

Chemical communications (Cambridge, England) (2018) 54, 65 9047-9050

a=3.8145(15)Å   b=12.348(4)Å   c=13.349(5)Å

α=71.50(3)°   β=89.83(5)°   γ=89.58(5)°

C16H15Cl2NO3

C16H15Cl2NO3

Mishra, Manish KumarKadambi, Sourabh B.Ramamurty, UpadrastaGhosh, Soumyajit

Chemical communications (Cambridge, England) (2018) 54, 65 9047-9050

a=27.733Å   b=4.024Å   c=13.705Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C15H9N

C15H9N

Mishra, Manish KumarKadambi, Sourabh B.Ramamurty, UpadrastaGhosh, Soumyajit

Chemical communications (Cambridge, England) (2018) 54, 65 9047-9050

a=3.8727(9)Å   b=15.111(4)Å   c=17.132(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C13H11NO2S

C13H11NO2S

Ghosh, DebasishNandi, RajeshKhamarui, SaikatGhosh, SuklaMaiti, Dilip K.

Chemical Communications (2019)

a=12.091(8)Å   b=5.651(4)Å   c=17.732(12)Å

α=90°   β=99.197(15)°   γ=90°

C12H13ClN6O4

C12H13ClN6O4

Banerjee, MahuyaGhosh, MilanTa, SabyasachiGhosh, SubhasisDas, Debasis

New Journal of Chemistry (2020) 44, 36 15376-15386

a=6.9420(19)Å   b=7.3544(19)Å   c=32.837(9)Å

α=89.801(17)°   β=89.818(17)°   γ=70.483(16)°