Structures by: Ghorai D.

Total: 57

Triazacalix[3]pyrrole

C21H32N6O

Mani, GanesanJana, DebasishKumar, RajnishGhorai, Debasish

Organic letters (2010) 12, 14 3212-3215

a=11.9147(15)Å   b=20.442(3)Å   c=18.076(2)Å

α=90.00°   β=97.600(4)°   γ=90.00°

Tetraazacalix[4]pyrrole(Methyl)

C28H42N8O

Mani, GanesanJana, DebasishKumar, RajnishGhorai, Debasish

Organic letters (2010) 12, 14 3212-3215

a=12.9325(18)Å   b=14.0180(18)Å   c=17.516(2)Å

α=90.00°   β=109.805(4)°   γ=90.00°

Tetraazacalix[4]pyrrole(Et)

C32H50N8O

Mani, GanesanJana, DebasishKumar, RajnishGhorai, Debasish

Organic letters (2010) 12, 14 3212-3215

a=17.429(3)Å   b=13.793(2)Å   c=15.399(2)Å

α=90.00°   β=114.644(4)°   γ=90.00°

C20H24IN2Rh

C20H24IN2Rh

Debasish GhoraiJoyanta Choudhury

Chem.Commun. (2014) 50, 15159

a=14.1979(10)Å   b=8.3992(5)Å   c=16.4769(13)Å

α=90.00°   β=102.840(3)°   γ=90.00°

C25H19F3N2O3S

C25H19F3N2O3S

Debasish GhoraiJoyanta Choudhury

Chem.Commun. (2014) 50, 15159

a=16.032(7)Å   b=8.837(3)Å   c=31.193(10)Å

α=90.00°   β=103.528(17)°   γ=90.00°

C24H19F6N2P

C24H19F6N2P

Debasish GhoraiJoyanta Choudhury

Chem.Commun. (2014) 50, 15159

a=9.6965(13)Å   b=14.8468(17)Å   c=30.235(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C29H21F3N2O3S

C29H21F3N2O3S

Debasish GhoraiJoyanta Choudhury

Chem.Commun. (2014) 50, 15159

a=8.7315(4)Å   b=9.0652(5)Å   c=16.3291(8)Å

α=83.644(4)°   β=88.973(3)°   γ=71.500(4)°

C25H21F3N2O3S

C25H21F3N2O3S

Debasish GhoraiJoyanta Choudhury

Chem.Commun. (2014) 50, 15159

a=18.9839(19)Å   b=10.2711(10)Å   c=22.667(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C27H19F3N2O3S

C27H19F3N2O3S

Debasish GhoraiJoyanta Choudhury

Chem.Commun. (2014) 50, 15159

a=14.0991(12)Å   b=7.9225(7)Å   c=21.8819(17)Å

α=90.00°   β=100.609(2)°   γ=90.00°

C16H25N5O2

C16H25N5O2

Ghorai, DebasishKumar, ShanishMani, Ganesan

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2012) 41, 31 9503-9512

a=25.795(7)Å   b=4.4057(12)Å   c=16.118(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

2(C18H23N5O2Pd),2H2O

2(C18H23N5O2Pd),2H2O

Ghorai, DebasishKumar, ShanishMani, Ganesan

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2012) 41, 31 9503-9512

a=9.7596(9)Å   b=12.8135(12)Å   c=16.6319(15)Å

α=78.720(3)°   β=76.803(3)°   γ=84.894(3)°

C16H20ClN5Pd

C16H20ClN5Pd

Ghorai, DebasishKumar, ShanishMani, Ganesan

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2012) 41, 31 9503-9512

a=12.811(4)Å   b=14.946(4)Å   c=8.938(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C33H44Cl6N10O2Pd2

C33H44Cl6N10O2Pd2

Ghorai, DebasishKumar, ShanishMani, Ganesan

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2012) 41, 31 9503-9512

a=11.7331(7)Å   b=14.8663(9)Å   c=15.3431(15)Å

α=107.086(2)°   β=106.270(2)°   γ=105.8830(10)°

C32H40Li2N10,C3.5H4

C32H40Li2N10,C3.5H4

Ghorai, DebasishKumar, ShanishMani, Ganesan

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2012) 41, 31 9503-9512

a=19.371(2)Å   b=11.7200(14)Å   c=17.301(2)Å

α=90.00°   β=97.893(4)°   γ=90.00°

C16H17N5O2

C16H17N5O2

Mani, GanesanGhorai, Debasish

RSC Adv. (2014)

a=19.167(6)Å   b=4.5557(15)Å   c=18.226(6)Å

α=90.00°   β=100.720(10)°   γ=90.00°

C16H19N5O

C16H19N5O

Mani, GanesanGhorai, Debasish

RSC Adv. (2014)

a=8.6780(9)Å   b=10.1309(12)Å   c=10.3932(11)Å

α=104.171(6)°   β=108.391(6)°   γ=110.259(6)°

C34H33Cl2N11O2

C34H33Cl2N11O2

Mani, GanesanGhorai, Debasish

RSC Adv. (2014)

a=8.1453(7)Å   b=12.1246(10)Å   c=18.4077(16)Å

α=106.647(3)°   β=99.820(3)°   γ=94.826(3)°

C26H31N9O

C26H31N9O

Mani, GanesanGhorai, Debasish

RSC Adv. (2014)

a=19.389(3)Å   b=13.8717(17)Å   c=9.8796(12)Å

α=90.00°   β=104.655(4)°   γ=90.00°

C26H31N9

C26H31N9

Mani, GanesanGhorai, Debasish

RSC Adv. (2014)

a=23.991(4)Å   b=8.3841(13)Å   c=25.825(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C28H37Cl4N10O1.5Pd2

C28H37Cl4N10O1.5Pd2

Mani, GanesanGhorai, Debasish

RSC Adv. (2014)

a=13.058(3)Å   b=15.125(3)Å   c=20.479(4)Å

α=90.00°   β=106.625(7)°   γ=90.00°

C20H26ClF6N3PRh

C20H26ClF6N3PRh

Ghorai, DebasishDutta, ChampakChoudhury, Joyanta

ACS Catalysis (2015) 709

a=28.458(2)Å   b=12.7428(12)Å   c=13.1834(12)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C19H24ClF6N3PRh

C19H24ClF6N3PRh

Ghorai, DebasishDutta, ChampakChoudhury, Joyanta

ACS Catalysis (2015) 709

a=7.8557(2)Å   b=11.6834(4)Å   c=13.6223(4)Å

α=103.3700(10)°   β=94.7850(10)°   γ=101.8880(10)°

C20H26ClF6N3OPRh

C20H26ClF6N3OPRh

Ghorai, DebasishDutta, ChampakChoudhury, Joyanta

ACS Catalysis (2015) 709

a=15.666(3)Å   b=7.2906(13)Å   c=21.328(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C25H29ClF6N4PRh

C25H29ClF6N4PRh

Ghorai, DebasishDutta, ChampakChoudhury, Joyanta

ACS Catalysis (2015) 709

a=30.566(4)Å   b=8.1625(12)Å   c=22.272(3)Å

α=90°   β=98.215(6)°   γ=90°

C28H36ClF6N3PRh

C28H36ClF6N3PRh

Ghorai, DebasishDutta, ChampakChoudhury, Joyanta

ACS Catalysis (2015) 709

a=16.0545(3)Å   b=7.21760(10)Å   c=24.4803(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C23H18F6N3P

C23H18F6N3P

Ghorai, DebasishDutta, ChampakChoudhury, Joyanta

ACS Catalysis (2015) 709

a=15.136(4)Å   b=8.965(4)Å   c=32.085(10)Å

α=90°   β=102.00(3)°   γ=90°

C19H18F6N3P

C19H18F6N3P

Ghorai, DebasishDutta, ChampakChoudhury, Joyanta

ACS Catalysis (2015) 709

a=8.32030(10)Å   b=17.1518(3)Å   c=13.0268(2)Å

α=90°   β=96.7310(10)°   γ=90°

C28H28Cl2F6N3P

C28H28Cl2F6N3P

Ghorai, DebasishDutta, ChampakChoudhury, Joyanta

ACS Catalysis (2015) 709

a=9.3435(7)Å   b=25.7949(17)Å   c=12.1804(9)Å

α=90°   β=95.655(5)°   γ=90°

C22H30F3N3O3S

C22H30F3N3O3S

Ghorai, DebasishDutta, ChampakChoudhury, Joyanta

ACS Catalysis (2015) 709

a=8.7885(4)Å   b=23.3350(11)Å   c=11.5049(6)Å

α=90°   β=97.583(2)°   γ=90°

C21H24F6N3P

C21H24F6N3P

Ghorai, DebasishDutta, ChampakChoudhury, Joyanta

ACS Catalysis (2015) 709

a=8.0991(11)Å   b=11.7222(17)Å   c=22.981(3)Å

α=90°   β=109.173(6)°   γ=90°

C22H24F6N3P

C22H24F6N3P

Ghorai, DebasishDutta, ChampakChoudhury, Joyanta

ACS Catalysis (2015) 709

a=13.3734(7)Å   b=11.2225(6)Å   c=15.7310(8)Å

α=90°   β=114.074(3)°   γ=90°

C23H31ClN3Rh

C23H31ClN3Rh

Ghorai, DebasishDutta, ChampakChoudhury, Joyanta

ACS Catalysis (2015) 709

a=21.5542(10)Å   b=21.5542(10)Å   c=26.557(3)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C27H24F6N3P

C27H24F6N3P

Ghorai, DebasishDutta, ChampakChoudhury, Joyanta

ACS Catalysis (2015) 709

a=10.4464(2)Å   b=10.5483(2)Å   c=13.2843(3)Å

α=89.2150(10)°   β=69.0900(10)°   γ=66.2860(10)°

C18H26F6N3P

C18H26F6N3P

Ghorai, DebasishDutta, ChampakChoudhury, Joyanta

ACS Catalysis (2015) 709

a=8.1489(18)Å   b=17.045(4)Å   c=15.403(4)Å

α=90°   β=101.334(12)°   γ=90°

C37H28F6N3P

C37H28F6N3P

Ghorai, DebasishDutta, ChampakChoudhury, Joyanta

ACS Catalysis (2015) 709

a=19.6256(12)Å   b=13.0146(7)Å   c=25.6519(17)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C24H22F6N3P

C24H22F6N3P

Dutta, ChampakGhorai, DebasishChoudhury, Joyanta

ACS omega (2018) 3, 2 1614-1620

a=24.1002(10)Å   b=15.1276(6)Å   c=13.5007(6)Å

α=90°   β=116.068(2)°   γ=90°

C29H22F3N3O3S

C29H22F3N3O3S

Dutta, ChampakGhorai, DebasishChoudhury, Joyanta

ACS omega (2018) 3, 2 1614-1620

a=15.7722(10)Å   b=8.8439(7)Å   c=23.3357(12)Å

α=90°   β=128.255(3)°   γ=90°

C20H26ClF6N3PRh

C20H26ClF6N3PRh

Dutta, ChampakGhorai, DebasishChoudhury, Joyanta

ACS omega (2018) 3, 2 1614-1620

a=14.831(2)Å   b=8.5492(13)Å   c=18.749(2)Å

α=90°   β=104.090(6)°   γ=90°

C40H28F4N12Ni2

C40H28F4N12Ni2

Ghorai, DebasishFinger, Lars H.Zanoni, GiuseppeAckermann, Lutz

ACS Catalysis (2018) 8, 12 11657

a=9.5253(4)Å   b=16.5175(7)Å   c=22.4483(10)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C14H14FN3

C14H14FN3

Ghorai, DebasishFinger, Lars H.Zanoni, GiuseppeAckermann, Lutz

ACS Catalysis (2018) 8, 12 11657

a=13.3888(13)Å   b=8.0065(8)Å   c=22.9811(17)Å

α=90°   β=95.656(3)°   γ=90°

2(C40H32N12Ni2)

2(C40H32N12Ni2)

Ghorai, DebasishFinger, Lars H.Zanoni, GiuseppeAckermann, Lutz

ACS Catalysis (2018) 8, 12 11657

a=11.3157(4)Å   b=11.3157(4)Å   c=31.5787(14)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C31H27F3N2O4S

C31H27F3N2O4S

Ghorai, DebasishChoudhury, Joyanta

ACS Catalysis (2015) 5, 4 2692

a=9.4555(15)Å   b=12.671(2)Å   c=13.141(2)Å

α=89.372(7)°   β=83.024(8)°   γ=70.301(7)°

C32H45Cl3Cu3N9O

C32H45Cl3Cu3N9O

Ghorai, DebasishMani, Ganesan

Inorganic chemistry (2014) 53, 8 4117-4129

a=17.8756(11)Å   b=17.0372(11)Å   c=12.9493(8)Å

α=90.00°   β=102.187(2)°   γ=90.00°

C32H45Cu3I3N9O

C32H45Cu3I3N9O

Ghorai, DebasishMani, Ganesan

Inorganic chemistry (2014) 53, 8 4117-4129

a=11.5080(13)Å   b=12.0734(14)Å   c=16.0273(18)Å

α=88.789(4)°   β=79.613(3)°   γ=71.175(3)°

C32H43Ag2B2F8N11

C32H43Ag2B2F8N11

Ghorai, DebasishMani, Ganesan

Inorganic chemistry (2014) 53, 8 4117-4129

a=16.546(2)Å   b=13.631(2)Å   c=18.377(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C29H38Cl5N9Pd2

C29H38Cl5N9Pd2

Ghorai, DebasishMani, Ganesan

Inorganic chemistry (2014) 53, 8 4117-4129

a=14.4357(15)Å   b=28.482(3)Å   c=8.5802(9)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C63H80Cu5I3N18

C63H80Cu5I3N18

Ghorai, DebasishMani, Ganesan

Inorganic chemistry (2014) 53, 8 4117-4129

a=34.062(7)Å   b=14.332(3)Å   c=14.568(3)Å

α=90.00°   β=95.993(3)°   γ=90.00°

C60H78Ag4B2F8N20

C60H78Ag4B2F8N20

Ghorai, DebasishMani, Ganesan

Inorganic chemistry (2014) 53, 8 4117-4129

a=12.874(3)Å   b=16.378(3)Å   c=16.669(4)Å

α=90.00°   β=103.524(7)°   γ=90.00°

C30H39N9O2Pd

C30H39N9O2Pd

Ghorai, DebasishMani, Ganesan

Inorganic chemistry (2014) 53, 8 4117-4129

a=25.480(4)Å   b=14.7785(17)Å   c=17.786(2)Å

α=90.00°   β=108.903(7)°   γ=90.00°

C28H43Cl4N9O3Pd2

C28H43Cl4N9O3Pd2

Ghorai, DebasishMani, Ganesan

Inorganic chemistry (2014) 53, 8 4117-4129

a=17.840(3)Å   b=8.9328(15)Å   c=22.386(4)Å

α=90.00°   β=93.429(6)°   γ=90.00°

C29H23F6N4P

C29H23F6N4P

Ghorai, DebasishDutta, ChampakChoudhury, Joyanta

ACS Catalysis (2015) 709

a=12.1221(4)Å   b=9.8286(3)Å   c=21.8422(7)Å

α=90°   β=93.810(2)°   γ=90°

C24H28ClF6N3PRh

C24H28ClF6N3PRh

Dutta, ChampakGhorai, DebasishChoudhury, Joyanta

ACS omega (2018) 3, 2 1614-1620

a=9.1839(12)Å   b=27.796(4)Å   c=9.7373(13)Å

α=90°   β=94.388(4)°   γ=90°

C45H31F3N2O3S

C45H31F3N2O3S

Ghorai, DebasishChoudhury, Joyanta

ACS Catalysis (2015) 5, 4 2692

a=10.6172(5)Å   b=12.7911(7)Å   c=14.6372(7)Å

α=102.793(4)°   β=106.868(3)°   γ=96.170(4)°

C14H19F6N4OPPd

C14H19F6N4OPPd

Gupta, Suraj K.Ghorai, DebasishChoudhury, Joyanta

Organometallics (2014) 33, 12 3215

a=17.230(2)Å   b=24.499(2)Å   c=13.4327(15)Å

α=90.00°   β=95.692(6)°   γ=90.00°

C36H43Cl3Ir2N4

C36H43Cl3Ir2N4

Semwal, ShrivatsGhorai, DebasishChoudhury, Joyanta

Organometallics (2014) 33, 24 7118

a=8.4265(8)Å   b=29.618(3)Å   c=15.6946(16)Å

α=90.00°   β=101.297(3)°   γ=90.00°

C35H39Cl6N3Ru2

C35H39Cl6N3Ru2

Semwal, ShrivatsGhorai, DebasishChoudhury, Joyanta

Organometallics (2014) 33, 24 7118

a=10.7501(8)Å   b=12.5808(9)Å   c=15.0063(11)Å

α=101.289(3)°   β=106.457(3)°   γ=93.716(2)°

C35H42Cl3Ir2N3

C35H42Cl3Ir2N3

Semwal, ShrivatsGhorai, DebasishChoudhury, Joyanta

Organometallics (2014) 33, 24 7118

a=7.9997(11)Å   b=30.103(5)Å   c=14.061(2)Å

α=90.00°   β=90.478(4)°   γ=90.00°