Structures by: Garashina L. S.

Total: 3

Pb Ge O3

GeO3Pb

Nozik, Yu.Z.Maksimov, B.A.Gabrielyan, V.T.Fykin, L.E.Dudarev, V.Ya.Garashina, L.S.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1978) 19, 731-733

a=11.469Å   b=12.555Å   c=7.236Å

α=90°   β=90°   γ=113.3°

Sm F3

F3Sm

Bukvetskii, B.V.Garashina, L.S.

Koordinatsionnaya Khimiya (= Coordination Chemistry (USSR)) (1977) 3, 1024-1029

a=6.676Å   b=7.062Å   c=4.411Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Yb F3

F3Yb

Bukvetskii, B.V.Garashina, L.S.

Koordinatsionnaya Khimiya (= Coordination Chemistry (USSR)) (1977) 3, 1024-1029

a=6.218Å   b=6.785Å   c=4.431Å

α=90°   β=90°   γ=90°