Structures by: Fundamenskii V. S.

Total: 8

K (B3 O5)

B3KO5

Filatov, S.K.Polyakova, I.G.Fundamenskii, V.S.Bubnova, R.S.

Doklady Akad. Nauk (2004) 398, 643-647

a=9.319Å   b=6.648Å   c=21.094Å

α=90°   β=94.38°   γ=90°

Rb (B3 O5)

B3O5Rb

Filatov, S.K.Bannova, I.I.Polyakova, I.G.Fundamenskii, V.S.Krzhizhanovskaya, M.G.Bubnova, R.S.

Kristallografiya (1998) 43, 26-30

a=8.438Å   b=8.719Å   c=6.24Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cs (B5 O8)

B5CsO8

Bubnova, R.S.Anderson, J.E.Filatov, S.K.Fundamenskii, V.S.

Solid State Sciences (2002) 4, 87-91

a=7.122Å   b=9.64Å   c=11.411Å

α=90°   β=116.64°   γ=90°

Ca0.8 Nd0.2 F2.2

Ca0.8F2.2Nd0.2

Tsytsenko, A.K.Frank-Kamenetskaya, O.V.Frank-Kamenetskii, V.A.Fundamenskii, V.S.

Kristallografiya (1991) 36, 347-353

a=5.5573Å   b=5.5573Å   c=5.5573Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ca0.9 Nd0.1 F2.1

Ca0.9F2.1Nd0.1

Tsytsenko, A.K.Frank-Kamenetskaya, O.V.Fundamenskii, V.S.Frank-Kamenetskii, V.A.

Kristallografiya (1991) 36, 347-353

a=5.5096Å   b=5.5096Å   c=5.5096Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Nd2Ni7P4

Nd2Ni7P4

Chikhrii, S.I.Kuz'ma, Yu.B.Fundamenskii, V.S.Khaburskii, B.V.Orishchin, S.V.

Doklady Akademii Nauk Ukrainskoi SSR, Serie B: Geol.Khim.Biol., Nauki (1990) 1990, 49-51

a=3.7588Å   b=9.238Å   c=10.413Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Gagarinite-(Eu)

Ca0.498Eu0.299F3Na0.558Y0.198

Frank-Kamenetskaya, O. V.Fundamenskii, V. S.Tsytsenko, A. K.Frank-Kamenetskii, V. A.

Crystallography Reports (1994) 39, 923-928

a=6.0403Å   b=6.0403Å   c=3.5899Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Barentsite

C4H2AlF4Na7O12

Tjy, C. T. L.Pobedimskaya, E. A.Fundamenskii, V. S.Nadezhina, T. N.Khomyakov, A. P.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1983) 273, 699-704

a=6.472Å   b=6.735Å   c=8.806Å

α=92.50°   β=97.33°   γ=119.32°