Structures by: Fleet M. E.

Total: 94

Ca10 (P O4)6 ((C O3)0.5 (O H))

C0.5HCa10O26.5P6

Fleet, M.E.Liu Xiaoyang

Journal of Solid State Chemistry (2003) 174, 412-417

a=9.4917Å   b=9.4917Å   c=6.8758Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ca10 (P O4)6 ((C O3)0.75 (O H)0.5)

C0.75H0.5Ca10O26.75P6

Fleet, M.E.Liu Xiaoyang

Journal of Solid State Chemistry (2003) 174, 412-417

a=9.5211Å   b=9.5211Å   c=6.8725Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ni11 As8

As8Ni11

Fleet, M.E.

American Mineralogist (1973) 58, 203-210

a=3.4362Å   b=3.4362Å   c=21.821Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Fe3O4

Fe3O4

Fleet, M.E.

Journal of Solid State Chemistry (1986) 62, 75-82

a=8.3941Å   b=8.3941Å   c=8.3941Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Trimagnesium bis(sulfate(VI)) dihydroxide

H2Mg3O10S2

Fleet, M. E.Knipe, S. W.

Acta Crystallographica B (39,1983-) (1997) 53, 3 358-363

a=7.454(1)Å   b=7.454(1)Å   c=12.885(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Ca9.576 Na0.212 Dy0.212) (P O4)6 (O H)2

Ca9.576Dy0.212H2Na0.212O26P6

Fleet, M.E.Liu, X.-Y.Pan, Y.-M.

American Mineralogist (2000) 85, 1437-1446

a=9.4179Å   b=18.8357Å   c=6.8793Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ca9.674 Na0.045 La0.286 (P0.964 Si0.036 O4)6 (O H)2

Ca9.674H2La0.286Na0.045O26P5.784Si0.216

Fleet, M.E.Liu, X.-Y.Pan, Y.-M.

Journal of Solid State Chemistry (2000) 149, 391-398

a=9.4341Å   b=9.4341Å   c=6.8951Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ca9.616 Na0.064 Nd0.317 (P0.952 Si0.048 O4)6 (O H)2

Ca9.616H2Na0.064Nd0.317O26P5.712Si0.288

Fleet, M.E.Liu, X.-Y.Pan, Y.-M.

Journal of Solid State Chemistry (2000) 149, 391-398

a=9.4205Å   b=9.4205Å   c=6.8846Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ca9.692 Na0.04 Sm0.271 (P0.963 Si0.037 O4)6 (O H)2

Ca9.692H2Na0.04O26P5.778Si0.222Sm0.271

Fleet, M.E.Liu, X.-Y.Pan, Y.-M.

Journal of Solid State Chemistry (2000) 149, 391-398

a=9.4202Å   b=9.4202Å   c=6.8832Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(Ca9.72 Na0.14 Dy0.14) (P O4)6 Cl2

Ca9.72Cl2Dy0.14Na0.14O24P6

Fleet, M.E.Liu, X.-Y.Pan, Y.-M.

American Mineralogist (2000) 85, 1437-1446

a=9.6487Å   b=9.6487Å   c=6.7652Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(Ca9.66 Na0.17 Sm0.17) (P O4)6 Cl2

Ca9.66Cl2Na0.17O24P6Sm0.17

Fleet, M.E.Liu, X.-Y.Pan, Y.-M.

American Mineralogist (2000) 85, 1437-1446

a=9.6492Å   b=9.6492Å   c=6.7668Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(Ca9.64 Na0.18 Nd0.18) (P O4)6 Cl2

Ca9.64Cl2Na0.18Nd0.18O24P6

Fleet, M.E.Liu, X.-Y.Pan, Y.-M.

American Mineralogist (2000) 85, 1437-1446

a=9.6474Å   b=9.6474Å   c=6.7747Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(Ca9.8 Na0.1 La0.1) (P O4)6 Cl2

Ca9.8Cl2La0.1Na0.1O24P6

Fleet, M.E.Liu, X.-Y.Pan, Y.-M.

American Mineralogist (2000) 85, 1437-1446

a=9.6499Å   b=9.6499Å   c=6.7725Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Nd2 (Si2 O7)

Nd2O7Si2

Fleet, M.E.Liu, X.-Y.

Journal of Solid State Chemistry (2001) 161, 166-172

a=6.6658Å   b=6.7234Å   c=12.3975Å

α=90°   β=102.147°   γ=90°

Sm2 (Si2 O7)

O7Si2Sm2

Fleet, M.E.Liu, X.-Y.

Journal of Solid State Chemistry (2001) 161, 166-172

a=6.6039Å   b=6.6849Å   c=12.3069Å

α=90°   β=102.489°   γ=90°

Eu2 (Si2 O7)

Eu2O7Si2

Fleet, M.E.Liu, X.-Y.

Journal of Solid State Chemistry (2001) 161, 166-172

a=6.5777Å   b=6.6652Å   c=12.2668Å

α=90°   β=102.671°   γ=90°

Gd2 (Si2 O7)

Gd2O7Si2

Fleet, M.E.Liu, X.-Y.

Journal of Solid State Chemistry (2001) 161, 166-172

a=6.5558Å   b=6.6469Å   c=12.2394Å

α=90°   β=102.844°   γ=90°

Lu2O7Si2

Lu2O7Si2

Wang, ChaoLiu, XiaoyangFleet, M. E.Li, JixueFeng, ShouhuaXu, RurenJin, Zhenmin

CrystEngComm (2010) 12, 5 1617

a=6.5621(9)Å   b=6.5621(9)Å   c=11.954(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Na8 (Al6 Ge6 O24) I2

Al6Ge6I2Na8O24

Fleet, M.E.

Acta Crystallographica C (39,1983-) (1989) 45, 843-847

a=9.1755Å   b=9.1755Å   c=9.1755Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Na8 (Al6 Ge6 O24) Cl2

Al6Cl2Ge6Na8O24

Fleet, M.E.

Acta Crystallographica C (39,1983-) (1989) 45, 843-847

a=9.0438Å   b=9.0438Å   c=9.0438Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Na8 (Al6 Ge6 O24) Br2

Al6Br2Ge6Na8O24

Fleet, M.E.

Acta Crystallographica C (39,1983-) (1989) 45, 843-847

a=9.0949Å   b=9.0949Å   c=9.0949Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Dysprosium disilicate

Dy2Si2O7

Fleet, Michael E.Liu, Xiaoyang

Acta Crystallographica Section B (2000) 56, 6 940-946

a=6.6158(2)Å   b=6.6604(2)Å   c=12.0551(4)Å

α=94.373(2)°   β=90.836(2)°   γ=91.512(2)°

Zn As2

As2Zn

Fleet, M.E.

Acta Crystallographica B (24,1968-38,1982) (1974) 30, 122-126

a=9.287Å   b=7.691Å   c=8.01Å

α=90°   β=102.28°   γ=90°

Fe7S8

Fe7S8

Fleet, M.E.

Acta Crystallographica B (24,1968-38,1982) (1971) 27, 1864-1867

a=6.8673Å   b=6.8673Å   c=17.062Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Magnesium hydroxide sulfate

2MgSO4,Mg(OH)2

Fleet, Michael E.Knipe, Stephen W.

Acta Crystallographica, Section B (1997) 53, 3 358-363

a=7.4540(10)Å   b=7.4540(10)Å   c=12.885(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Tl2 (As2 S4)

As2S4Tl2

Fleet, M.E.

Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1973) 138, 147-160

a=12.276Å   b=11.299Å   c=6.101Å

α=90°   β=104.08°   γ=90°

Ho2 (Si2 O7)

Ho2O7Si2

Fleet, M.E.Liu Xiaoyang

Zeitschrift fuer Kristallographie (149,1979-) (2003) 218, 795-801

a=6.596Å   b=6.6328Å   c=12.0214Å

α=94.479°   β=90.856°   γ=91.749°

Tb2 (Si2 O7)

O7Si2Tb2

Fleet, M.E.Liu Xiaoyang

Zeitschrift fuer Kristallographie (149,1979-) (2003) 218, 795-801

a=6.6331Å   b=6.6799Å   c=12.0967Å

α=94.128°   β=90.609°   γ=91.541°

Dy2 (Si2 O7)

Dy2O7Si2

Fleet, M.E.Liu Xiaoyang

Zeitschrift fuer Kristallographie (149,1979-) (2003) 218, 795-801

a=6.6158Å   b=6.6604Å   c=12.0551Å

α=94.373°   β=90.836°   γ=91.512°

Gd2 (Si2 O7)

Gd2O7Si2

Fleet, M.E.Liu Xiaoyang

Zeitschrift fuer Kristallographie (149,1979-) (2003) 218, 795-801

a=6.6609Å   b=6.7081Å   c=12.139Å

α=94.277°   β=90.577°   γ=91.441°

Cu.3333 Fe.6667 S

Cu0.3333Fe0.6667S

Fleet, M.E.

Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1970) 132, 276-287

a=5.2949Å   b=5.2949Å   c=5.2949Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Li Ga (Si O4)

GaLiO4Si

Fleet, M.E.

Zeitschrift fuer Kristallographie (149,1979-) (1987) 180, 63-75

a=13.6427Å   b=13.6427Å   c=9.0965Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Li (Al Ge O4)

AlGeLiO4

Fleet, M.E.

Zeitschrift fuer Kristallographie (149,1979-) (1987) 180, 63-75

a=13.7683Å   b=13.7683Å   c=9.1919Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Li Ga Ge O4

GaGeLiO4

Fleet, M.E.

Zeitschrift fuer Kristallographie (149,1979-) (1987) 180, 63-75

a=13.7683Å   b=13.7683Å   c=9.1919Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Mg3O10S2

Mg3O10S2

Fleet, M. E.Knipe, S. W.

Acta Crystallographica, Section B (1997) 53, 3 358-363

a=7.454Å   b=7.454Å   c=12.885Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Lorandite

AsS2Tl

Fleet, M. E.

Zeitschrift fur Kristallographie (1973) 138, 147-160

a=12.28Å   b=11.30Å   c=6.10Å

α=90°   β=104.5°   γ=90°

Paratacamite

ClCu2H3O3

Fleet, M. E.

Acta Crystallographica, Section B (1975) 31, 183-187

a=13.654Å   b=13.654Å   c=14.041Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Fluorapatite

C0.042Ca5F0.921O12.321P2.883

Fleet, M. E.Liu, X.

American Mineralogist (2008) 93, 1460-1469

a=9.3648Å   b=9.3648Å   c=6.8879Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Fluorapatite

C0.066Ca5F0.864O12.381P2.883

Fleet, M. E.Liu, X.

American Mineralogist (2008) 93, 1460-1469

a=9.3659Å   b=9.3659Å   c=6.8901Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Fluorapatite

C0.078Ca5F0.842O12.402P2.895

Fleet, M. E.Liu, X.

American Mineralogist (2008) 93, 1460-1469

a=9.3679Å   b=9.3679Å   c=6.8885Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Pararammelsbergite

As2Ni

Fleet, M. E.

American Mineralogist (1972) 57, 1-9

a=5.753Å   b=5.799Å   c=11.407Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Maucherite

As8Ni11

Fleet, M. E.

American Mineralogist (1973) 58, 203-210

a=6.8724Å   b=6.8724Å   c=21.821Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Magnetite

Fe3O4

Fleet, M. E.

Acta Crystallographica, Section B (1981) 37, 917-920

a=8.3941Å   b=8.3941Å   c=8.3941Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Paratacamite

ClCu2H3O3

Fleet, M. E.

Acta Crystallographica, Section B (1975) 31, 183-187

a=13.654Å   b=13.654Å   c=14.041Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Aerugite

As3Ni8.499O16

Fleet, M. E.Barbier, J.

Acta Crystallographica, Section B (1989) 45, 3 201-205

a=9.8105Å   b=9.8105Å   c=9.8105Å

α=35.312°   β=35.312°   γ=35.312°

Ge3Mg5.467Ni4.533O16

Ge3Mg5.467Ni4.533O16

Fleet, M. E.Barbier, J.

Acta Crystallographica, Section B (1989) 45, 3 201-205

a=10.1250Å   b=10.1250Å   c=10.1250Å

α=33.790°   β=33.790°   γ=33.790°

Paratacamite

ClCu2H3O3

Fleet, M. E.

Acta Crystallographica, Section B (1975) 31, 183-187

a=6.827Å   b=6.827Å   c=14.041Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Albite

AlGe3NaO8

Fleet, M. E.

American Mineralogist (1991) 76, 92-99

a=8.419Å   b=13.298Å   c=7.354Å

α=94.49°   β=116.25°   γ=90.88°

Albite

Ga1.001NaO8Si2.999

Fleet, M. E.

American Mineralogist (1991) 76, 92-99

a=8.161Å   b=12.851Å   c=7.191Å

α=94.39°   β=116.52°   γ=87.38°

Fluorapatite

Ca4.497FLa0.325Na0.178O12P2.856Si0.144

Fleet M EPan Y

American Mineralogist (1995) 80, 329-335

a=9.4123Å   b=9.4123Å   c=6.9080Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Fluorapatite

Ca4.331FNa0.257Nd0.409O12P2.841Si0.159

Fleet M EPan Y

American Mineralogist (1995) 80, 329-335

a=9.3979Å   b=9.3979Å   c=6.8997Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Fluorapatite

Ca4.52FGd0.307Na0.173O12P2.859Si0.141

Fleet M EPan Y

American Mineralogist (1995) 80, 329-335

a=9.3853Å   b=9.3853Å   c=6.8876Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Fluorapatite

Ca4.584Dy0.258FNa0.158O12P2.874Si0.12

Fleet M EPan Y

American Mineralogist (1995) 80, 329-335

a=9.3784Å   b=9.3784Å   c=6.8832Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Hydroxylapatite

Ca5H1.44O13.012P2.928

Fleet, M. E.Liu, X.King, P. L.

American Mineralogist (2004) 89, 1422-1432

a=9.4234Å   b=9.4234Å   c=6.8801Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Hydroxylapatite

C0.01H1.3Ca5O13.072P3

Fleet, M. E.Liu, X.King, P. L.

American Mineralogist (2004) 89, 1422-1432

a=9.4468Å   b=9.4468Å   c=6.8806Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Carbonate-hydroxylapatite

Ca5H1.44O13.012P2.928

Fleet, M. E.Liu, X.King, P. L.

American Mineralogist (2004) 89, 1422-1432

a=9.4234Å   b=9.4234Å   c=6.8801Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Carbonate-hydroxylapatite

C0.01H1.3Ca5O13.072P3

Fleet, M. E.Liu, X.King, P. L.

American Mineralogist (2004) 89, 1422-1432

a=9.4468Å   b=9.4468Å   c=6.8806Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Carbonate-hydroxylapatite

C0.26Ca5O13.686P2.829

Fleet M ELiu XKing P L

American Mineralogist (2004) 89, 1422-1432

a=9.4803Å   b=9.4803Å   c=6.8853Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Carbonate-hydroxylapatite

C0.22Ca5O13.514P2.823

Fleet M ELiu XKing P L

American Mineralogist (2004) 89, 1422-1432

a=9.4817Å   b=9.4817Å   c=6.8843Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Carbonate-hydroxylapatite

C0.26Ca5O13.686P2.829

Fleet M. E.Liu X.King P. L.

American Mineralogist (2004) 89, 1422-1432

a=9.4803Å   b=9.4803Å   c=6.8853Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Carbonate-hydroxylapatite

C0.22Ca5O13.514P2.823

Fleet M. E.Liu X.King P. L.

American Mineralogist (2004) 89, 1422-1432

a=9.4817Å   b=9.4817Å   c=6.8843Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Fluorapatite

Ca5FO12P3

Fleet M EPan Y

American Mineralogist (1997) 82, 870-877

a=9.3940Å   b=9.3940Å   c=6.8967Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Fluorapatite

Ca5FO12P3

Fleet M EPan Y

American Mineralogist (1997) 82, 870-877

a=9.3874Å   b=9.3874Å   c=6.8920Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Fluorapatite

Ca5FO12P3

Fleet M EPan Y

American Mineralogist (1997) 82, 870-877

a=9.3812Å   b=9.3812Å   c=6.8867Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Magnetite

Fe3O4

Fleet, M. E.

Acta Crystallographica, Section C (1984) 40, 1491-1493

a=8.3969Å   b=8.3969Å   c=8.3969Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Magnetite

Fe2.961Mg0.039O4

Fleet, M. E.

Acta Crystallographica, Section C (1984) 40, 1491-1493

a=8.3975Å   b=8.3975Å   c=8.3975Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Godlevskite

Fe0.561Ni17.439S16

Fleet, M. E.

Acta Crystallographica, Section C (1987) 43, 2255-2257

a=9.3359Å   b=11.2185Å   c=9.4300Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ge8.5Na4O20

Ge8.5Na4O20

Fleet, M. E.

Acta Crystallographica, Section C (1990) 46, 1202-1204

a=15.0263Å   b=15.0263Å   c=7.3971Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Parkerite

BiNi1.5S

Fleet, M. E.

American Mineralogist (1973) 58, 435-439

a=5.545Å   b=5.731Å   c=4.052Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Reedmergnerite

BNaO8Si3

Fleet, M. E.

American Mineralogist (1992) 77, 76-84

a=7.8388Å   b=12.3730Å   c=6.8082Å

α=93.324°   β=116.381°   γ=92.014°

Reedmergnerite

BNaO8Si2.9

Fleet, M. E.

American Mineralogist (1992) 77, 76-84

a=7.852Å   b=12.350Å   c=6.806Å

α=93.37°   β=116.30°   γ=91.58°

Reedmergnerite-high

BNaO8Si3

Fleet, M. E.

American Mineralogist (1992) 77, 76-84

a=7.910Å   b=12.336Å   c=6.820Å

α=93.54°   β=116.13°   γ=90.60°

Ni5.629S4.86

Ni5.629S4.86

Fleet, M. E.

Acta Crystallographica, Section B (1972) 28, 1237-1241

a=3.274Å   b=16.157Å   c=11.359Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cubanite

CuFe2S3

Fleet, M. E.

Zeitschrift fur Kristallographie (1971) 132, 276-287

a=6.4679Å   b=11.1201Å   c=6.2336Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cubanite

CuFe2S3

Fleet, M. E.

Zeitschrift fur Kristallographie (1971) 132, 276-287

a=6.4679Å   b=11.1201Å   c=6.2336Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Heazlewoodite

Ni3S2

Fleet, M. E.

American Mineralogist (1977) 62, 341-345

a=4.0821Å   b=4.0821Å   c=4.0821Å

α=89.475°   β=89.475°   γ=89.475°

Deerite

Fe9H5O25Si6

Fleet, M. E.

American Mineralogist (1977) 62, 990-998

a=10.786Å   b=18.880Å   c=9.564Å

α=90°   β=107.45°   γ=90°

Na8O18Si7

Na8O18Si7

Fleet, M. E.

American Mineralogist (1998) 83, 618-624

a=7.180Å   b=7.180Å   c=7.180Å

α=87.26°   β=87.26°   γ=87.26°

Na2O7Si3

Na2O7Si3

Fleet, M. E.Henderson, G. S.

Physics and Chemistry of Minerals (1995) 22, 383-386

a=8.922Å   b=4.8490Å   c=11.567Å

α=90°   β=102.64°   γ=90°

Na6Si3[Si9O27]

Na2O9Si4

Fleet, M. E.

American Mineralogist (1996) 81, 1105-1110

a=10.875Å   b=9.326Å   c=19.224Å

α=90°   β=90.18°   γ=90°

Chlorapatite

Ca4.899Cl2La0.052Na0.05O12P3

Fleet M ELiu XPan Y

American Mineralogist (2000) 85, 1437-1446

a=9.6499Å   b=9.6499Å   c=6.7725Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Chlorapatite

Ca4.822Cl2Na0.087Nd0.092O12P3

Fleet M ELiu XPan Y

American Mineralogist (2000) 85, 1437-1446

a=9.6474Å   b=9.6474Å   c=6.7747Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Chlorapatite

Ca4.899ClLa0.052Na0.05O12P3

Fleet M ELiu XPan Y

American Mineralogist (2000) 85, 1437-1446

a=9.6501Å   b=19.3002Å   c=6.7724Å

α=90°   β=90°   γ=120.°

Dy6O21Si6

Dy6O21Si6

Fleet, M. E.Liu, X.

American Mineralogist (2004) 89, 396-404

a=6.5971Å   b=6.6504Å   c=18.0582Å

α=83.791°   β=88.653°   γ=88.498°

O21Si6Tm5.902

O21Si6Tm5.902

Fleet, M. E.Liu, X.

American Mineralogist (2004) 89, 396-404

a=6.5499Å   b=6.5876Å   c=17.8916Å

α=83.828°   β=88.368°   γ=88.152°

Lu5.745O21Si6

Lu5.745O21Si6

Fleet, M. E.Liu, X.

American Mineralogist (2004) 89, 396-404

a=6.5240Å   b=6.5553Å   c=17.7909Å

α=83.977°   β=88.074°   γ=87.846°

Cuspidine

Ca2F2LuNaO7Si2

Fleet, M. E.Pan, Y.

The Canadian Mineralogist (1995) 33, 879-884

a=11.024Å   b=10.303Å   c=7.391Å

α=90°   β=109.40°   γ=90°

Cobaltite

AsCoS

Fleet, M. E.Burns, P. C.

The Canadian Mineralogist (1990) 28, 719-723

a=5.5833Å   b=5.5892Å   c=5.5812Å

α=90°   β=90°   γ=90°