Structures by: Feng X. M.

Total: 39

Sr2 (Fe Mo) O6

FeMoO6Sr2

Liu, G.Y.Rao, G.-H.Liang, J.K.Liu, W.F.Feng, X.M.Yang, H.F.Ouyang, Z.W.

Journal of Alloys Compd. (2003) 353, 42-47

a=5.5693Å   b=5.5693Å   c=7.8983Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr2 (Fe0.8 Mo1.2) O6

Fe0.8Mo1.2O6Sr2

Liu, G.Y.Yang, H.F.Feng, X.M.Rao, G.-H.Liang, J.K.Liu, W.F.Ouyang, Z.W.

Journal of Alloys Compd. (2003) 353, 42-47

a=5.5749Å   b=5.5749Å   c=7.9034Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr2 (Fe1.1 Mo0.9) O6

Fe1.1Mo0.9O6Sr2

Liu, G.Y.Rao, G.-H.Feng, X.M.Liu, W.F.Ouyang, Z.W.Yang, H.F.Liang, J.K.

Journal of Alloys Compd. (2003) 353, 42-47

a=5.5659Å   b=5.5659Å   c=7.8929Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr2 (Fe1.5 Mo0.5) O6

Fe1.5Mo0.5O6Sr2

Liu, G.Y.Liu, W.F.Rao, G.-H.Liang, J.K.Feng, X.M.Yang, H.F.Ouyang, Z.W.

Journal of Alloys Compd. (2003) 353, 42-47

a=7.8717Å   b=7.8717Å   c=7.8717Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr2 (Fe1.4 Mo0.6) O6

Fe1.4Mo0.6O6Sr2

Liu, G.Y.Liang, J.K.Rao, G.-H.Liu, W.F.Feng, X.M.Yang, H.F.Ouyang, Z.W.

Journal of Alloys Compd. (2003) 353, 42-47

a=7.8776Å   b=7.8776Å   c=7.8776Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Nd5 (Si2 Ge2)

Ge2Nd5Si2

Yang, H.F.Liu, G.Y.Rao, G.-H.Feng, X.M.Liu, W.F.Ouyang, Z.W.Chu, W.G.Liang, J.K.

Journal of Alloys Compd. (2002) 346, 190-196

a=7.7674Å   b=15.1133Å   c=7.9409Å

α=90°   β=90°   γ=93.6°

Nd5 Si2.8 Ge1.2

Ge1.2Nd5Si2.8

Yang, H.F.Ouyang, Z.W.Rao, G.-H.Chu, W.G.Liu, G.Y.Liu, W.F.Feng, X.M.Liang, J.K.

Journal of Alloys Compd. (2003) 348, 150-156

a=7.9068Å   b=7.9068Å   c=14.7907Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Nd5 (Si2.8 Ge1.2)

Ge1.2Nd5Si2.8

Yang, H.F.Rao, G.-H.Liu, G.Y.Ouyang, Z.W.Liu, W.F.Feng, X.M.Chu, W.G.Liang, J.K.

Journal of Alloys Compd. (2002) 346, 190-196

a=7.6939Å   b=15.1054Å   c=7.9439Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Nd5 Ge4

Ge4Nd5

Yang, H.F.Rao, G.-H.Liu, W.F.Ouyang, Z.W.Liu, G.Y.Feng, X.M.Chu, W.G.Liang, J.K.

Journal of Alloys Compd. (2002) 346, 190-196

a=7.8631Å   b=15.1163Å   c=7.9559Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Pr5 Si2 Ge2

Ge2Pr5Si2

Yang, H.F.Rao, G.-H.Liu, W.F.Ouyang, Z.W.Liu, G.Y.Chu, W.G.Liang, J.K.Feng, X.M.

Journal of Alloys Compd. (2003) 348, 150-156

a=7.9725Å   b=7.9725Å   c=14.8855Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Nd5 Si2 Ge2

Ge2Nd5Si2

Yang, H.F.Rao, G.-H.Liu, W.F.Liu, G.Y.Liang, J.K.Ouyang, Z.W.Feng, X.M.Chu, W.G.

Journal of Alloys Compd. (2003) 348, 150-156

a=7.9304Å   b=7.9304Å   c=14.7661Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Gd5Ge4

Gd5Ge4

Yang, H.F.Liu, G.Y.Rao, G.-H.Liang, J.K.Ouyang, Z.W.Feng, X.M.Liu, W.F.Chu, W.G.

Journal of Alloys Compd. (2003) 361, 113-117

a=7.689Å   b=14.8196Å   c=7.78Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Pr5Si4

Pr5Si4

Yang, H.F.Rao, G.H.Chu, W.G.Liu, G.Y.Ouyang, Z.W.Liu, W.F.Feng, X.M.Liang, J.K.

Journal of Magnetism and Magnetic Materials (2003) 263, 146-153

a=7.9092Å   b=7.9092Å   c=14.9437Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ru Sr2 Gd (Cu2 O7.96)

Cu2GdO7.96RuSr2

Yang, L.T.Liang, J.K.Liu, Q.L.Song, G.B.Jin, C.Q.Luo, J.Feng, X.M.Liu, F.S.Rao, G.H.

Journal of Solid State Chemistry (2004) 177, 1072-1077

a=3.841Å   b=3.841Å   c=11.5731Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ru Sr2 Tb (Cu2 O7.72)

Cu2O7.72RuSr2Tb

Yang, L.T.Liang, J.K.Luo, J.Jin, C.Q.Liu, Q.L.Rao, G.H.Feng, X.M.Liu, F.S.Song, G.B.

Journal of Solid State Chemistry (2004) 177, 1072-1077

a=3.8368Å   b=3.8368Å   c=11.5545Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ru Sr2 Dy (Cu2 O7.84)

Cu2DyO7.84RuSr2

Yang, L.T.Luo, J.Liang, J.K.Song, G.B.Jin, C.Q.Feng, X.M.Liu, Q.L.Rao, G.H.Liu, F.S.

Journal of Solid State Chemistry (2004) 177, 1072-1077

a=3.8309Å   b=3.8309Å   c=11.5404Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ru Sr2 Y (Cu2 O7.76)

Cu2O7.76RuSr2Y

Yang, L.T.Rao, G.H.Liu, Q.L.Liang, J.K.Jin, C.Q.Song, G.B.Feng, X.M.Liu, F.S.Luo, J.

Journal of Solid State Chemistry (2004) 177, 1072-1077

a=3.8275Å   b=3.8275Å   c=11.5326Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ru Sr2 Er (Cu2 O7.84)

Cu2ErO7.84RuSr2

Yang, L.T.Liang, J.K.Liu, Q.L.Jin, C.Q.Feng, X.M.Rao, G.H.Song, G.B.Luo, J.Liu, F.S.

Journal of Solid State Chemistry (2004) 177, 1072-1077

a=3.8209Å   b=3.8209Å   c=11.5155Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Gd3 La2 Ge4

Gd3Ge4La2

Yang, H.F.Liang, J.K.Liu, G.Y.Rao, G.-H.Chu, W.G.Ouyang, Z.W.Feng, X.M.Liu, W.F.

Journal of Alloys Compd. (2003) 361, 113-117

a=7.7486Å   b=15.0729Å   c=7.9648Å

α=90°   β=90°   γ=92.29°

La5 Ge4

Ge4La5

Yang, H.F.Rao, G.-H.Liu, G.Y.Ouyang, Z.W.Feng, X.M.Liu, W.F.Chu, W.G.Liang, J.K.

Journal of Alloys Compd. (2003) 361, 113-117

a=8.0761Å   b=15.5209Å   c=8.1725Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Hf0.8 Ta0.2) (Fe0.5 Co0.5)2

CoFeHf0.8Ta0.2

Ouyang, Z.W.Rao, G.H.Liu, G.Y.Liu, W.F.Yang, H.F.Feng, X.M.Liang, J.K.

Journal of Alloys Compd. (2004) 370, 18-24

a=6.93Å   b=6.93Å   c=6.93Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Hf0.8 Ta0.2) (Fe0.7 Co0.3)2

Co0.6Fe1.4Hf0.8Ta0.2

Ouyang, Z.W.Feng, X.M.Rao, G.H.Liu, W.F.Yang, H.F.Liu, G.Y.Liang, J.K.

Journal of Alloys Compd. (2004) 370, 18-24

a=6.95Å   b=6.95Å   c=6.95Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Hf0.8 Ta0.2) (Fe0.2 Co0.8)2

Co1.6Fe0.4Hf0.8Ta0.2

Ouyang, Z.W.Rao, G.H.Liu, G.Y.Liu, W.F.Yang, H.F.Feng, X.M.Liang, J.K.

Journal of Alloys Compd. (2004) 370, 18-24

a=6.9Å   b=6.9Å   c=6.9Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Hf0.8 Ta0.2) Co2

Co2Hf0.8Ta0.2

Ouyang, Z.W.Rao, G.H.Liang, J.K.Liu, W.F.Yang, H.F.Liu, G.Y.Feng, X.M.

Journal of Alloys Compd. (2004) 370, 18-24

a=6.88Å   b=6.88Å   c=6.88Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Hf0.8 Ta0.2) (Fe0.8 Co0.2)2

Co0.4Fe1.6Hf0.8Ta0.2

Ouyang, Z.W.Liu, G.Y.Rao, G.H.Yang, H.F.Liu, W.F.Liang, J.K.Feng, X.M.

Journal of Alloys Compd. (2004) 370, 18-24

a=4.912Å   b=4.912Å   c=8.031Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(Hf0.8 Ta0.2) (Fe0.9 Co0.1)2

Co0.2Fe1.8Hf0.8Ta0.2

Ouyang, Z.W.Rao, G.H.Liu, W.F.Yang, H.F.Liu, G.Y.Liang, J.K.Feng, X.M.

Journal of Alloys Compd. (2004) 370, 18-24

a=4.919Å   b=4.919Å   c=8.046Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(Hf0.8 Ta0.2) Fe2

Fe2Hf0.8Ta0.2

Ouyang, Z.W.Rao, G.H.Liu, G.Y.Yang, H.F.Liu, W.F.Feng, X.M.Liang, J.K.

Journal of Alloys Compd. (2004) 370, 18-24

a=4.924Å   b=4.924Å   c=8.058Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Tris[2-(4-hydroxybenzoyloxy)ethyl]ammonium chloride

C27H28NO9,Cl

Zhang, ZhongLi, Yi-ZhiWu, Li-ZhenFeng, Xi-MeiWang, Zhi-Lin

Acta Crystallographica, Section E (2006) 62, 11 m2823-m2825

a=11.963(2)Å   b=15.857(3)Å   c=14.939(2)Å

α=90.00°   β=113.603(3)°   γ=90.00°

Sr2 La ((Fe0.667 Cu0.333) (Cu0.833 Fe0.167)2 O7.28)

Cu1.999Fe1.001LaO7.28Sr2

Yang, L.T.Liang, J.K.Feng, X.M.Liu, Q.L.Fan, H.M.Yang, H.F.Rao, G.H.Song, G.B.

Chemistry of Materials (1,1989-) (2003) 15, 4987-4995

a=3.8789Å   b=3.8789Å   c=11.4924Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr2 Nd ((Fe0.667 Cu0.333) (Cu0.833 Fe0.167)2 O7.38)

Cu1.999Fe1.001NdO7.38Sr2

Yang, L.T.Liang, J.K.Feng, X.M.Liu, Q.L.Yang, H.F.Fan, H.M.Song, G.B.Rao, G.H.

Chemistry of Materials (1,1989-) (2003) 15, 4987-4995

a=3.8633Å   b=3.8633Å   c=11.4867Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr2 Sm ((Fe0.667 Cu0.333) (Cu0.833 Fe0.167)2 O7.40)

Cu1.999Fe1.001O7.4SmSr2

Yang, L.T.Liang, J.K.Liu, Q.L.Fan, H.M.Yang, H.F.Feng, X.M.Song, G.B.Rao, G.H.

Chemistry of Materials (1,1989-) (2003) 15, 4987-4995

a=3.8559Å   b=3.8559Å   c=11.4273Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr2 Gd ((Fe0.667 Cu0.333) (Cu0.833 Fe0.167)2 O7.34)

Cu1.999Fe1.001GdO7.34Sr2

Yang, L.T.Liang, J.K.Song, G.B.Liu, Q.L.Yang, H.F.Fan, H.M.Feng, X.M.Rao, G.H.

Chemistry of Materials (1,1989-) (2003) 15, 4987-4995

a=3.8457Å   b=3.8457Å   c=11.3895Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr2 Dy ((Fe0.667 Cu0.333) (Cu0.833 Fe0.167)2 O7.36)

Cu1.999DyFe1.001O7.36Sr2

Yang, L.T.Liang, J.K.Liu, Q.L.Feng, X.M.Fan, H.M.Rao, G.H.Song, G.B.Yang, H.F.

Chemistry of Materials (1,1989-) (2003) 15, 4987-4995

a=3.8274Å   b=3.8329Å   c=11.3652Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr2 Er ((Fe0.667 Cu0.333) (Cu0.833 Fe0.167)2 O7.36)

Cu1.999ErFe1.001O7.36Sr2

Yang, L.T.Liu, Q.L.Liang, J.K.Song, G.B.Fan, H.M.Feng, X.M.Yang, H.F.Rao, G.H.

Chemistry of Materials (1,1989-) (2003) 15, 4987-4995

a=3.8159Å   b=3.8229Å   c=11.3742Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr2 Yb ((Fe0.667 Cu0.333) (Cu0.833 Fe0.167)2 O7.42)

Cu1.999Fe1.001O7.42Sr2Yb

Yang, L.T.Liang, J.K.Liu, Q.L.Feng, X.M.Fan, H.M.Yang, H.F.Song, G.B.Rao, G.H.

Chemistry of Materials (1,1989-) (2003) 15, 4987-4995

a=3.8115Å   b=3.818Å   c=11.3856Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr2 Gd ((Fe0.667 Cu0.333) (Cu0.833 Fe0.167)2 O7.16)

Cu1.999Fe1.001GdO7.16Sr2

Yang, L.T.Feng, X.M.Liang, J.K.Liu, Q.L.Fan, H.M.Song, G.B.Yang, H.F.Rao, G.H.

Chemistry of Materials (1,1989-) (2003) 15, 4987-4995

a=3.8578Å   b=3.8578Å   c=11.4731Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr2 Gd ((Fe0.606 Cu0.394) (Cu0.803 Fe0.197)2 O7.38)

Cu2FeGdO7.38Sr2

Yang, L.T.Rao, G.H.Liang, J.K.Fan, H.M.Liu, Q.L.Yang, H.F.Song, G.B.Feng, X.M.

Chemistry of Materials (1,1989-) (2003) 15, 4987-4995

a=3.8422Å   b=3.8422Å   c=11.3731Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr2 Eu ((Fe0.667 Cu0.333) (Cu0.833 Fe0.167)2 O7.36)

Cu1.999EuFe1.001O7.36Sr2

Yang, L.T.Liang, J.K.Liu, Q.L.Fan, H.M.Song, G.B.Feng, X.M.Rao, G.H.Yang, H.F.

Chemistry of Materials (1,1989-) (2003) 15, 4987-4995

a=3.8502Å   b=3.8502Å   c=11.4084Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr2 Ho ((Fe0.667 Cu0.333) (Cu0.833 Fe0.167)2 O7.40)

Cu1.999Fe1.001HoO7.4Sr2

Yang, L.T.Liang, J.K.Song, G.B.Yang, H.F.Fan, H.M.Feng, X.M.Liu, Q.L.Rao, G.H.

Chemistry of Materials (1,1989-) (2003) 15, 4987-4995

a=3.8213Å   b=3.8274Å   c=11.3682Å

α=90°   β=90°   γ=90°