Structures by: Erdyakov S. Y.

Total: 8

C20H34BN

C20H34BN

Erdyakov, Sergey YuIgnatenko, Anatolii V.Potapova, Tamara V.Lyssenko, Konstantin A.Gurskii, Mikhail E.Bubnov, Yuri N.

Organic letters (2009) 11, 13 2872-2875

a=11.2017(17)Å   b=13.174(2)Å   c=13.299(2)Å

α=66.300(3)°   β=79.906(3)°   γ=72.084(3)°

C19H17BO10Os3

C19H17BO10Os3

Kizas, Ol'ga A.Erdyakov, Sergey Yu.Antonov, Dmitrii Yu.Godovikov, Ivan A.Vorontsov, Evgenii V.Dolgushin, Fedor M.Ezernitskaya, Mariam G.Barakovskaya, Irina G.

New Journal of Chemistry (2009) 33, 8 1760

a=9.5816(7)Å   b=28.057(2)Å   c=9.7448(7)Å

α=90.00°   β=114.8310(10)°   γ=90.00°

C21H21BO10Os3

C21H21BO10Os3

Kizas, Ol'ga A.Erdyakov, Sergey Yu.Antonov, Dmitrii Yu.Godovikov, Ivan A.Vorontsov, Evgenii V.Dolgushin, Fedor M.Ezernitskaya, Mariam G.Barakovskaya, Irina G.

New Journal of Chemistry (2009) 33, 8 1760

a=9.707(3)Å   b=16.418(5)Å   c=16.152(5)Å

α=90.00°   β=97.054(7)°   γ=90.00°

C20H19BO10Os3,0.25(C5H12)

C20H19BO10Os3,0.25(C5H12)

Kizas, Ol'ga A.Erdyakov, Sergey Yu.Antonov, Dmitrii Yu.Godovikov, Ivan A.Vorontsov, Evgenii V.Dolgushin, Fedor M.Ezernitskaya, Mariam G.Barakovskaya, Irina G.

New Journal of Chemistry (2009) 33, 8 1760

a=9.6191(5)Å   b=14.8240(7)Å   c=19.2700(10)Å

α=93.9240(10)°   β=98.0350(10)°   γ=102.9230(10)°

C15H23BO2

C15H23BO2

Erdyakov, Sergey YuIgnatenko, Anatolii V.Potapova, Tamara V.Lyssenko, Konstantin A.Gurskii, Mikhail E.Bubnov, Yuri N.

Organic letters (2009) 11, 13 2872-2875

a=9.4826(6)Å   b=11.5606(8)Å   c=14.2207(9)Å

α=68.1100(10)°   β=78.3250(10)°   γ=84.5220(10)°

00437a

C14H20BN

Piotr KaszynskiSerhii PakhomovMikhail E. GurskiiSergey Yu. ErdyakovZoya A. StarikovaKonstantin A. LyssenkoMikhail Yu. AntipinVictor G. YoungYurii N. Bubnov

Journal of Organic Chemistry (2009) 74, 1709-1720

a=8.4404(13)Å   b=6.8469(10)Å   c=10.5269(16)Å

α=90.00°   β=104.712(3)°   γ=90.00°

01011a

C16H28BN

Piotr KaszynskiSerhii PakhomovMikhail E. GurskiiSergey Yu. ErdyakovZoya A. StarikovaKonstantin A. LyssenkoMikhail Yu. AntipinVictor G. YoungYurii N. Bubnov

Journal of Organic Chemistry (2009) 74, 1709-1720

a=6.6529(3)Å   b=10.6665(6)Å   c=19.3817(10)Å

α=90.00°   β=94.689(3)°   γ=90.00°

C8H14BN

C8H14BN

Piotr KaszynskiSerhii PakhomovMikhail E. GurskiiSergey Yu. ErdyakovZoya A. StarikovaKonstantin A. LyssenkoMikhail Yu. AntipinVictor G. YoungYurii N. Bubnov

Journal of Organic Chemistry (2009) 74, 1709-1720

a=6.9875(10)Å   b=15.011(2)Å   c=16.556(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°