Structures by: Efremova V. A.

Total: 1

Li In (Mo O4)2

InLiMo2O8

Velikodnyi, Yu.A.Efremova, V.A.Trunov, V.K.

Kristallografiya (1980) 25, 165-168

a=7.137Å   b=7.952Å   c=12.843Å

α=90°   β=104.11°   γ=90°