Structures by: Eda K.

Total: 40

C86H92N8,C6H6

C86H92N8,C6H6

Ie, MachikoSetsune, Jun-ichiroEda, KazuoTsuda, Akihiko

Organic Chemistry Frontiers (2015) 2, 1 29

a=15.865(4)Å   b=16.430(4)Å   c=14.961(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Mo36O126,4(C3N2),36(O)

Mo36O126,4(C3N2),36(O)

Kazuo EdaYuichi Iriki

Chemistry Letters

a=14.2137(15)Å   b=28.849(3)Å   c=19.059(2)Å

α=90.00°   β=107.455(2)°   γ=90.00°

C20H12O2andC20H14O2

C20H12O2andC20H14O2

Yamamura, KimiakiKawashima TaigaEda, KazuoTajima, FukueHashimoto, Masao

Journal of Molecular Structure (2005) 737, 1 1-6

a=13.9840(10)Å   b=12.722(2)Å   c=8.024(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

N-ethylurea

C3H8N2O

Hashimoto, MasaoTajima, FukueEda, KazuoYamamura, KimiakiOkazaki, Tadashi

Journal of Molecular Structure (2005) 734, 1-3 23-33

a=8.315(7)Å   b=7.046(6)Å   c=9.099(8)Å

α=90.00°   β=107.483(17)°   γ=90.00°

1,4-diureidoalkane

C6H14N4O2

Eda, KazuoOkazaki, TadashiYamamura, KimiakiHashimoto, Masao

Journal of Molecular Structure (2005) 752, 1-3 93-97

a=13.092(3)Å   b=7.2470(18)Å   c=9.288(2)Å

α=90.00°   β=103.348(4)°   γ=90.00°

N-butylurea

C5H12N2O

Hashimoto, MasaoTajima, FukueEda, KazuoYamamura, KimiakiOkazaki, Tadashi

Journal of Molecular Structure (2005) 734, 1-3 23-33

a=4.6629(15)Å   b=5.7364(19)Å   c=25.863(8)Å

α=90.00°   β=94.627(5)°   γ=90.00°

N-pentylurea

C6H14N2O

Hashimoto, MasaoTajima, FukueEda, KazuoYamamura, KimiakiOkazaki, Tadashi

Journal of Molecular Structure (2005) 734, 1-3 23-33

a=13.026(3)Å   b=7.2083(16)Å   c=9.277(2)Å

α=90.00°   β=110.861(3)°   γ=90.00°

N-hexylurea

C7H16N2O

Hashimoto, MasaoTajima, FukueEda, KazuoYamamura, KimiakiOkazaki, Tadashi

Journal of Molecular Structure (2005) 734, 1-3 23-33

a=12.976(3)Å   b=7.4298(16)Å   c=9.287(2)Å

α=90.00°   β=92.730(4)°   γ=90.00°

1,5-diureidoalkane

C7H16N4O2

Eda, KazuoOkazaki, TadashiYamamura, KimiakiHashimoto, Masao

Journal of Molecular Structure (2005) 752, 1-3 93-97

a=8.2002(14)Å   b=13.084(2)Å   c=9.2354(15)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

N-heptylurea

C8H18N2O

Hashimoto, MasaoTajima, FukueEda, KazuoYamamura, KimiakiOkazaki, Tadashi

Journal of Molecular Structure (2005) 734, 1-3 23-33

a=14.407(4)Å   b=7.5290(18)Å   c=9.318(2)Å

α=90.00°   β=102.426(4)°   γ=90.00°

Mo36O126,4(C5N2),20(O)

Mo36O126,4(C5N2),20(O)

Kazuo EdaYuichi Iriki

Chemistry Letters

a=14.821(3)Å   b=14.969(3)Å   c=17.694(4)Å

α=98.403(4)°   β=104.677(3)°   γ=106.473(3)°

Mo36O128,4(C7N2),32(O)

Mo36O128,4(C7N2),32(O)

Kazuo EdaYuichi Iriki

Chemistry Letters

a=15.445(4)Å   b=17.210(4)Å   c=18.456(5)Å

α=63.653(4)°   β=67.259(4)°   γ=80.343(4)°

C32Mo36N8O156

C32Mo36N8O156

Kazuo EdaYuichi Iriki

Chemistry Letters

a=15.425(4)Å   b=17.603(5)Å   c=18.426(5)Å

α=64.772(5)°   β=67.794(4)°   γ=79.160(6)°

Cobalt molybdate hydrate

2(Co2H2Mo2O9),0.5(H4O2)

Eda, KazuoUno, YuichiNagai, NorikoSotani, NoriyukiWhittingham, M. Stanley

Journal of Solid State Chemistry (2005) 178, 9 2791-2797

a=6.844(2)Å   b=6.933(2)Å   c=9.339(2)Å

α=76.617(3)°   β=84.188(7)°   γ=74.510(8)°

Potassium tetramolybdate

K2Mo4O13

Kazuo EdaKin ChinNoriyuki SotaniM. Stanley Whittingham

Journal of Solid State Chemistry

a=7.5479(15)Å   b=15.391(3)Å   c=18.527(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

N-octylurea

C9H20N2O

Hashimoto, MasaoTajima, FukueEda, KazuoYamamura, KimiakiOkazaki, Tadashi

Journal of Molecular Structure (2005) 734, 1-3 23-33

a=16.407(18)Å   b=7.558(9)Å   c=9.321(11)Å

α=90.00°   β=93.17(3)°   γ=90.00°

N-nonylurea

C10H22N2O

Hashimoto, MasaoTajima, FukueEda, KazuoYamamura, KimiakiOkazaki, Tadashi

Journal of Molecular Structure (2005) 734, 1-3 23-33

a=17.774(4)Å   b=7.4623(16)Å   c=9.264(2)Å

α=90.00°   β=103.726(4)°   γ=90.00°

N-octylurea

C9H20N2O

Hashimoto, MasaoTajima, FukueEda, KazuoYamamura, KimiakiOkazaki, Tadashi

Journal of Molecular Structure (2005) 734, 1-3 23-33

a=32.020(6)Å   b=7.4123(14)Å   c=9.3147(17)Å

α=90.00°   β=97.939(4)°   γ=90.00°

N-decylurea

C11H24N2O

Hashimoto, MasaoTajima, FukueEda, KazuoYamamura, KimiakiOkazaki, Tadashi

Journal of Molecular Structure (2005) 734, 1-3 23-33

a=18.007(4)Å   b=7.5233(15)Å   c=9.2731(18)Å

α=90.00°   β=96.371(4)°   γ=90.00°

N-undecylurea

C12H26N2O

Hashimoto, MasaoTajima, FukueEda, KazuoYamamura, KimiakiOkazaki, Tadashi

Journal of Molecular Structure (2005) 734, 1-3 23-33

a=19.617(3)Å   b=7.5941(13)Å   c=9.3394(16)Å

α=90.00°   β=97.540(3)°   γ=90.00°

N-dodecylurea

C13H28N2O

Hashimoto, MasaoTajima, FukueEda, KazuoYamamura, KimiakiOkazaki, Tadashi

Journal of Molecular Structure (2005) 734, 1-3 23-33

a=21.100(9)Å   b=7.364(3)Å   c=9.200(4)Å

α=90.00°   β=95.085(8)°   γ=90.00°

N-tridecylurea

C14H30N2O

Hashimoto, MasaoTajima, FukueEda, KazuoYamamura, KimiakiOkazaki, Tadashi

Journal of Molecular Structure (2005) 734, 1-3 23-33

a=23.124(8)Å   b=7.542(2)Å   c=9.299(3)Å

α=90.00°   β=99.751(7)°   γ=90.00°

N-tridecylurea

C14H30N2O

Hashimoto, MasaoTajima, FukueEda, KazuoYamamura, KimiakiOkazaki, Tadashi

Journal of Molecular Structure (2005) 734, 1-3 23-33

a=22.936(5)Å   b=7.4127(16)Å   c=9.314(2)Å

α=90.00°   β=99.290(4)°   γ=90.00°

N-tridecylurea

C14H30N2O

Hashimoto, MasaoTajima, FukueEda, KazuoYamamura, KimiakiOkazaki, Tadashi

Journal of Molecular Structure (2005) 734, 1-3 23-33

a=21.986(10)Å   b=7.405(3)Å   c=9.313(4)Å

α=90.00°   β=93.909(8)°   γ=90.00°

N-tetradecylurea

C15H32N2O

Hashimoto, MasaoTajima, FukueEda, KazuoYamamura, KimiakiOkazaki, Tadashi

Journal of Molecular Structure (2005) 734, 1-3 23-33

a=23.601(7)Å   b=7.639(2)Å   c=9.326(3)Å

α=90.00°   β=94.882(6)°   γ=90.00°

N-tetradecylurea

C15H32N2O

Hashimoto, MasaoTajima, FukueEda, KazuoYamamura, KimiakiOkazaki, Tadashi

Journal of Molecular Structure (2005) 734, 1-3 23-33

a=23.257(6)Å   b=7.4723(19)Å   c=9.269(2)Å

α=90.00°   β=90.332(5)°   γ=90.00°

Triptycenehydroquinone (TPHQ)

C20H14O2

Yamamura, KimiakiKawashima TaigaEda, KazuoTajima, FukueHashimoto, Masao

Journal of Molecular Structure (2005) 737, 1 1-6

a=27.864(3)Å   b=27.864(3)Å   c=12.9830(17)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C40Mo36N8O142

C40Mo36N8O142

Kazuo EdaYuichi Iriki

Chemistry Letters

a=19.386(3)Å   b=14.7539(18)Å   c=18.465(2)Å

α=70.538(2)°   β=85.632(3)°   γ=123.229(2)°

C44Mo36N8O146

C44Mo36N8O146

Kazuo EdaYuichi Iriki

Chemistry Letters

a=16.552(3)Å   b=17.108(3)Å   c=17.298(3)Å

α=67.803(3)°   β=68.165(3)°   γ=81.981(3)°

GaMo6O24,7(O),3(K)

GaMo6O24,7(O),3(K)

Himeno, SadayukiMurata, SatomiEda, Kazuo

Dalton Transactions (2009) 31 6114

a=22.371(3)Å   b=11.2950(13)Å   c=11.4347(13)Å

α=90.00°   β=94.749(2)°   γ=90.00°

C50H115GaMo12N5O40

C50H115GaMo12N5O40

Himeno, SadayukiMurata, SatomiEda, Kazuo

Dalton Transactions (2009) 31 6114

a=20.9694(13)Å   b=19.1337(12)Å   c=50.492(3)Å

α=90.00°   β=99.9260(10)°   γ=90.00°

N-decylurea

C11H24N2O

Hashimoto, MasaoTajima, FukueEda, KazuoYamamura, KimiakiOkazaki, Tadashi

Journal of Molecular Structure (2005) 734, 1-3 23-33

a=18.336(4)Å   b=7.5383(15)Å   c=9.2943(19)Å

α=90.00°   β=94.584(4)°   γ=90.00°

N-dodecylurea

C13H28N2O

Hashimoto, MasaoTajima, FukueEda, KazuoYamamura, KimiakiOkazaki, Tadashi

Journal of Molecular Structure (2005) 734, 1-3 23-33

a=42.430(10)Å   b=7.5982(18)Å   c=9.295(2)Å

α=90.00°   β=95.624(4)°   γ=90.00°

Naphth[1,2-a]azulene

C22H16O

Kimiaki YamamuraShizuka KawabataTakatomo KimuraKazuo EdaMasao Hashimoto

Journal of Organic Chemistry (2005) 70, 8902-8906

a=22.229(9)Å   b=5.344(2)Å   c=27.376(11)Å

α=90.00°   β=111.999(7)°   γ=90.00°

C96H226Mo30N8O103P4

C96H226Mo30N8O103P4

Sayuri MaedaTakuya GotoMasayo TakamotoKazuo EdaSadayuki HimenoHiroki TakahashiToshitaka Hori

Inorganic Chemistry (2008) 47, 11197-11201

a=30.827(2)Å   b=22.8060(15)Å   c=30.928(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C18H20Cl2N4Pd

C18H20Cl2N4Pd

Kawamura, KenjiroHaneda, SatoshiGan, ZhibinEda, KazuoHayashi, Masahiko

Organometallics (2008) 27, 15 3748

a=7.745(3)Å   b=12.647(4)Å   c=11.215(3)Å

α=90.00°   β=120.353(17)°   γ=90.00°

C18H16Cl2N4Pd,2(C3H7NO)

C18H16Cl2N4Pd,2(C3H7NO)

Kawamura, KenjiroHaneda, SatoshiGan, ZhibinEda, KazuoHayashi, Masahiko

Organometallics (2008) 27, 15 3748

a=10.6460(15)Å   b=9.0631(13)Å   c=14.374(2)Å

α=90.00°   β=105.509(2)°   γ=90.00°

C18H20Cl2N4Pd

C18H20Cl2N4Pd

Kawamura, KenjiroHaneda, SatoshiGan, ZhibinEda, KazuoHayashi, Masahiko

Organometallics (2008) 27, 15 3748

a=10.5073(15)Å   b=13.1943(18)Å   c=14.060(2)Å

α=90.00°   β=105.395(2)°   γ=90.00°

Mo36O126,4(C5N2),20(O)

Mo36O126,4(C5N2),20(O)

Kazuo EdaYuichi Iriki

Chemistry Letters (2005) 34, 4 612

a=14.821(3)Å   b=14.969(3)Å   c=17.694(4)Å

α=98.403(4)°   β=104.677(3)°   γ=106.473(3)°

Mo36O128,4(C7N2),32(O)

Mo36O128,4(C7N2),32(O)

Kazuo EdaYuichi Iriki

Chemistry Letters (2005) 34, 4 612

a=15.445(4)Å   b=17.210(4)Å   c=18.456(5)Å

α=63.653(4)°   β=67.259(4)°   γ=80.343(4)°