Structures by: Dzhurinskii B. F.

Total: 28

Eu2 Ca O (B O3)2

B2CaEu2O7

Dzhurinskii, B.F.Ilyukhin, A.B.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1993) 38, 917-920

a=8.7764Å   b=8.7764Å   c=37.648Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Dy Ba3 (B O3)3

B3Ba3DyO9

Ilyukhin, A.B.Dzhurinskii, B.F.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1993) 38, 1625-1630

a=13.041Å   b=13.041Å   c=9.523Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Lu Ba3 (B O3)3

B3Ba3LuO9

Ilyukhin, A.B.Dzhurinskii, B.F.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1993) 38, 1625-1630

a=9.382Å   b=9.382Å   c=17.421Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Tm Ba3 (B O3)3

B3Ba3O9Tm

Ilyukhin, A.B.Dzhurinskii, B.F.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1993) 38, 1625-1630

a=9.395Å   b=9.395Å   c=17.476Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Yb Ba3 (B O3)3

B3Ba3O9Yb

Ilyukhin, A.B.Dzhurinskii, B.F.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1993) 38, 1625-1630

a=9.383Å   b=9.383Å   c=17.441Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Tb Ca4 O (B O3)3

B3Ca4O10Tb

Dzhurinskii, B.F.Ilyukhin, A.B.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1993) 38, 917-920

a=8.089Å   b=16.034Å   c=3.5511Å

α=90°   β=101.24°   γ=90°

Lu Ca4 O (B O3)3

B3Ca4LuO10

Ilyukhin, A.B.Dzhurinskii, B.F.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1993) 38, 917-920

a=8.055Å   b=15.986Å   c=3.511Å

α=90°   β=101.12°   γ=90°

Nd (B O2)3

B3NdO6

Sil'nitskaya, G.B.Medvedev, A.V.Pakhomov, V.I.Dzhurinskii, B.F.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1972) 8, 1259-1263

a=6.4Å   b=8.08Å   c=8.03Å

α=90°   β=94°   γ=90°

Dy4.5 Pb1.68 (Ge O4)0.32 (B O3) O6.28

BDy4.5Ge0.32O10.56Pb1.68

Dzhurinskii, B.F.Ilyukhin, A.B.

Kristallografiya (2002) 47, 442-448

a=21.478Å   b=3.6333Å   c=16.544Å

α=90°   β=124.49°   γ=90°

Eu3 (B W O9)

BEu3O9W

Efremov, V.A.Chistova, V.I.Ilyukhin, A.B.Dzhurinskii, B.F.Gokhman, L.Z.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1994) 39, 1075-1079

a=8.58Å   b=8.58Å   c=5.41Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Tb4.5 Pb1.6 (Ge O4)0.4 (B O3) O6.02

BGe0.4O10.62Pb1.6Tb4.5

Ilyukhin, A.B.Dzhurinskii, B.F.

Kristallografiya (2002) 47, 442-448

a=21.59Å   b=3.6565Å   c=16.618Å

α=90°   β=124.64°   γ=90°

La3 (B W O9)

BLa3O9W

Gokhman, L.Z.Dzhurinskii, B.F.Efremov, V.A.Ilyukhin, A.B.Chistova, V.I.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1994) 39, 1075-1079

a=8.869Å   b=8.869Å   c=5.447Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Nd4.5 Pb1.7 (V O4)0.3 (B O3) O6.42

BNd4.5O10.62Pb1.7V0.3

Ilyukhin, A.B.Dzhurinskii, B.F.

Kristallografiya (2002) 47, 442-448

a=21.946Å   b=3.7881Å   c=16.857Å

α=90°   β=123.7°   γ=90°

Sm (B O3)

BO3Sm

Kuznetsova, V.G.Dzhurinskii, B.F.Palkina, K.K.Butman, L.A.

Koordinatsionnaya Khimiya (= Coordination Chemistry (USSR)) (1976) 2, 286-289

a=6.493Å   b=6.499Å   c=6.242Å

α=107.79°   β=107.42°   γ=93.33°

Ba3 Pr2 (B O3)4

B4Ba3O12Pr2

Khamaganova, T.N.Trunov, V.K.Dzhurinskii, B.F.Efremov, V.A.

Kristallografiya (1990) 35, 856-860

a=7.733Å   b=16.843Å   c=9.009Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Nd3.33 Sm3.71 Eu3.33 Gd3.63 (Ge2 B6 O34)

B6Eu3.33Gd3.63Ge2Nd3.33O34Sm3.71

Palkina, K.K.Dzhurinskii, B.F.Kvardakov, A.M.Sanygin, V.P.Kuz'mina, N.E.Pobedina, A.B.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (2000) 45, 1781-1785

a=9.81Å   b=9.81Å   c=25.847Å

α=90°   β=90°   γ=120°

La4 Tb10 (Ge O4)2 (B O3)6 O8

B6Ge2La4O34Tb10

Dzhurinskii, B.F.Kvardakov, A.M.Sanygin, V.P.Kuz'mina, N.E.Palkina, K.K.Pobedina, A.B.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (2001) 46, 539-544

a=9.805Å   b=9.805Å   c=25.868Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Nd14 (Ge O4)2 (B O3)6 O8

B6Ge2Nd14O34

Ilyukhin, A.B.Dzhurinskii, B.F.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1994) 39, 556-563

a=9.945Å   b=9.945Å   c=25.992Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Sm14 (Ge O4)2 (B O3)6 O8

B6Ge2O34Sm14

Ilyukhin, A.B.Dzhurinskii, B.F.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1994) 39, 556-563

a=9.818Å   b=9.818Å   c=25.828Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ho8.66 (B O3)2 (B2 O5) O8

B4Ho8.66O19

Dzhurinskii, B.F.Ilyukhin, A.B.

Kristallografiya (2002) 47, 442-448

a=18.207Å   b=3.6685Å   c=14.024Å

α=90°   β=119.81°   γ=90°

Ba3 La2 (B O3)4

B4Ba3La2O12

Khamaganova, T.N.Trunov, V.K.Efremov, V.A.Dzhurinskii, B.F.

Kristallografiya (1990) 35, 856-860

a=7.734Å   b=17.043Å   c=9.056Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Gd Ca4 O (B O3)3

B3Ca4GdO10

Ilyukhin, A.B.Dzhurinskii, B.F.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1993) 38, 917-920

a=8.104Å   b=16.03Å   c=3.5584Å

α=90°   β=101.25°   γ=90°

Tb55 (Ge O4)12 O59

Ge12O107Tb55

Ilyukhin, A.B.Dzhurinskii, B.F.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1994) 39, 556-563

a=21.326Å   b=21.326Å   c=21.326Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Lu2 (Ge2 O7)

Ge2Lu2O7

Palkina, K.K.Kuz'mina, N.E.Dzhurinskii, B.F.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1995) 40, 1449-1451

a=6.702Å   b=6.702Å   c=12.175Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Lu6 (Ge4 O17)

Ge4Lu6O17

Palkina, K.K.Dzhurinskii, B.F.Kuz'mina, N.E.Lysanova, G.V.Komova, M.G.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1994) 39, 184-187

a=10.878Å   b=6.853Å   c=10.499Å

α=90°   β=111.71°   γ=90°

Pr3 (Ge O4) (P O4) O

GeO9PPr3

Dzhurinskii, B.F.Tananaev, I.V.Prozorovskii, A.I.Tselebrovskaya, E.G.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1991) 27, 334-339

a=7.021Å   b=12.49Å   c=9.219Å

α=90°   β=107.58°   γ=90°

Sm2 Ca8 O2 (B O3)6

B6Ca8O20Sm2

Khamaganova, T.N.Trunov, V.K.Dzhurinskii, B.F.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1991) 36, 855-857

a=8.132Å   b=16.081Å   c=3.583Å

α=90°   β=101.31°   γ=90°

Ho Ba3 (B O3)3

B3Ba3HoO9

Ilyukhin, A.B.Dzhurinskii, B.F.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1993) 38, 1625-1630

a=9.425Å   b=9.425Å   c=17.599Å

α=90°   β=90°   γ=120°