Structures by: Dudarev V. Y.

Total: 5

N H4 F H2 O2

FH6NO2

Sarin, V.A.Dudarev, V.Ya.Dobrynina, T.A.Zavodnik, V.E.

Kristallografiya (1979) 24, 824-825

a=8.082Å   b=9.164Å   c=4.434Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Pb Ge O3

GeO3Pb

Nozik, Yu.Z.Maksimov, B.A.Gabrielyan, V.T.Fykin, L.E.Dudarev, V.Ya.Garashina, L.S.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1978) 19, 731-733

a=11.469Å   b=12.555Å   c=7.236Å

α=90°   β=90°   γ=113.3°

Rb F H2 O2

FH2O2Rb

Sarin, V.A.Dudarev, V.Ya.Dobrynina, T.A.Zavodnik, V.E.Fykin, L.E.

Kristallografiya (1977) 22, 982-987

a=12.07Å   b=12.07Å   c=4.39Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Co Br2 (O C (N H2)2)10

C10H40Br2CoN20O10

Suleimanov, Kh.T.Antsyshkina, A.S.Porai-Koshits, M.A.Dudarev, V.Ya.Fykin, L.V.

Koordinatsionnaya Khimiya (= Coordination Chemistry (USSR)) (1984) 10, 1272-1278

a=9.714Å   b=7.193Å   c=23.725Å

α=90°   β=95.95°   γ=90°

K (H (I O3)2)

HI2KO6

Treushnikov, E.N.Loshmanov, A.A.Kalinin, V.R.Fukin, L.E.Yamzin, I.I.Ilyukhin, V.V.Dudarev, V.Ya.Solov'ev, S.P.

Koordinatsionnaya Khimiya (= Coordination Chemistry (USSR)) (1979) 5, 263-267

a=10.583Å   b=8.626Å   c=7.747Å

α=90°   β=90°   γ=112.19°