Structures by: Dai L. X.

Total: 14

C20H22BrNO5

C20H22BrNO5

Gao, Run-DuoLiu, ChuanDai, Li-XinZhang, WeiYou, Shu-Li

Organic letters (2014) 16, 15 3919-3921

a=6.9109(11)Å   b=13.975(2)Å   c=10.4052(16)Å

α=90°   β=106.962(3)°   γ=90°

C30H33ClN2O3S

C30H33ClN2O3S

Xu, Qing-LongZhuo, Chun-XiangDai, Li-XinYou, Shu-Li

Organic Letters (2013) 15, 23 5909

a=37.404(3)Å   b=6.7314(5)Å   c=10.8232(9)Å

α=90.00°   β=90.249(3)°   γ=90.00°

C17H17NO

C17H17NO

Liu, ChuanZhang, WeiDai, Li-XinYou, Shu-Li

Organic letters (2012) 14, 17 4525-4527

a=9.1444(15)Å   b=22.890(4)Å   c=7.0366(12)Å

α=90.00°   β=111.330(4)°   γ=90.00°

C38H32Cl2NO2PPd

C38H32Cl2NO2PPd

Zhang, Ting-KeMo, Dong-LiangDai, Li-XinHou, Xue-Long

Organic letters (2008) 10, 17 3689-3692

a=12.221(3)Å   b=9.025(2)Å   c=15.552(3)Å

α=90.00°   β=99.129(4)°   γ=90.00°

C14H19BrN2O4

C14H19BrN2O4

Li, QingDing, Chang-HuaHou, Xue-LongDai, Li-Xin

Organic letters (2010) 12, 5 1080-1083

a=5.8600(6)Å   b=15.3822(15)Å   c=18.6383(18)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C34H31BrN2O2

C34H31BrN2O2

Zheng, Bao-HuiDing, Chang-HuaHou, Xue-LongDai, Li-Xin

Organic letters (2010) 12, 8 1688-1691

a=10.7635(12)Å   b=10.9523(12)Å   c=25.753(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C19H20BrNO2

C19H20BrNO2

Xu, Qing-LongDai, Li-XinYou, Shu-Li

Organic letters (2012) 14, 10 2579-2581

a=27.921(4)Å   b=7.0957(10)Å   c=8.9295(13)Å

α=90.00°   β=108.305(4)°   γ=90.00°

C15H15NO5

C15H15NO5

He, HuDai, Li-XinYou, Shu-Li

Organic & biomolecular chemistry (2010) 8, 14 3207-3210

a=6.8274(9)Å   b=8.8266(11)Å   c=23.345(3)Å

α=90.00°   β=96.661(2)°   γ=90.00°

C18H13BrF3NO

C18H13BrF3NO

Ye, Ke-YinDai, Li-XinYou, Shu-Li

Organic & biomolecular chemistry (2012) 10, 30 5932-5939

a=8.2256(14)Å   b=11.0205(18)Å   c=18.212(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C15H17BrO3

C15H17BrO3

Xu, Zheng-HuZhu, Sha-NaSun, Xiu-LiTang, YongDai, Li-Xin

Chemical Communications (Cambridge, United Kingdom) (2007) 19 1960-1962

a=34.229(2)Å   b=34.229(2)Å   c=6.4878(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C19H23NO3S

C19H23NO3S

Hou, Xue-LongLuo, Yu-MeiYuan, KeDai, Li-Xin

Journal of the Chemical Society, Perkin Transactions 1 (2002) 12 1487

a=9.4619(11)Å   b=9.8687(12)Å   c=10.1330(12)Å

α=100.097(2)°   β=99.529(2)°   γ=91.423(2)°

C18H15NO5

C18H15NO5

He, HuDai, Li-XinYou, Shu-Li

Organic & biomolecular chemistry (2010) 8, 14 3207-3210

a=5.8692(11)Å   b=7.6984(14)Å   c=34.643(7)Å

α=90.00°   β=94.634(3)°   γ=90.00°

C22H18BrFO4S2

C22H18BrFO4S2

Liu, Wen-BoZheng, Sheng-CaiHe, HuZhao, Xiao-MingDai, Li-XinYou, Shu-Li

Chemical communications (Cambridge, England) (2009) 43 6604-6606

a=6.7803(10)Å   b=13.3388(18)Å   c=23.631(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C15H17BrO3

C15H17BrO3

Xu, Zheng-HuZhu, Sha-NaSun, Xiu-LiTang, YongDai, Li-Xin

Chemical Communications (Cambridge, United Kingdom) (2007) 19 1960-1962

a=34.229(2)Å   b=34.229(2)Å   c=6.4878(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°