Structures by: Chudinova N. N.

Total: 38

K Yb (P O3)4

KO12P4Yb

Palkina, K.K.Chudinova, N.N.Maksimova, S.I.Vinogradova, N.V.Chibiskova, N.T.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1981) 17, 110-115

a=7.766Å   b=8.853Å   c=14.831Å

α=90°   β=96.36°   γ=90°

Er H (P O3)4

ErHO12P4

Palkina, K.K.Chudinova, N.N.Balagina, G.M.Maksimova, S.I.Chibiskova, N.T.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1982) 18, 1561-1566

a=9.574Å   b=7.096Å   c=13.637Å

α=90°   β=100.95°   γ=90°

Nd2 P6 O18 (H2 O)12

H24Nd2O30P6

Trunov, V.K.Chudinova, N.N.Borodina, L.A.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1988) 300, 1375-1379

a=9.149Å   b=11.693Å   c=11.959Å

α=90°   β=96.92°   γ=90°

Ag Mn (P O3)3

AgMnO9P3

Balagina, G.M.Murashova, E.V.Chudinova, N.N.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (2001) 46, 1427-1430

a=14.53Å   b=14.529Å   c=14.533Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ag Ta (P O3)2 (P2 O7)

AgO13P4Ta

Balagina, G.M.Chudinova, N.N.Murashova, E.V.

Neorganicheskie Materialy (1998) 34, 1208-1212

a=7.065Å   b=8.255Å   c=17.41Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ag Nd (P O3)4

AgNdO12P4

Chudinova, N.N.Anisimova, N.Yu.Karmanovskaya, N.B.Trunov, V.K.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1990) 26, 1288-1290

a=9.947Å   b=13.17Å   c=7.271Å

α=90°   β=90.48°   γ=90°

Cs2 Zn2 (P6 O18)

Cs2O18P6Zn2

Chudinova, N.N.Ilyukhin, A.B.Murashova, E.V.

Neorganicheskie Materialy (2003) 39, 1499-1503

a=12.0233Å   b=12.0233Å   c=12.0233Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cs2 Mg2 (P6 O18)

Cs2Mg2O18P6

Chudinova, N.N.Murashova, E.V.Ilyukhin, A.B.

Neorganicheskie Materialy (2003) 39, 1499-1503

a=12.0424Å   b=12.0424Å   c=12.0424Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cs2 Mg2 (P6 O18)

Cs2Mg2O18P6

Chudinova, N.N.Murashova, E.V.Ilyukhin, A.B.

Neorganicheskie Materialy (2003) 39, 1499-1503

a=18.243Å   b=12.023Å   c=12.021Å

α=90°   β=96.86°   γ=90°

Tl Nd (P O3)4

NdO12P4Tl

Palkina, K.Saifuddinov, V.Z.Kuznetsova, V.G.Chudinova, N.N.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1977) 237, 837-839

a=10.44Å   b=8.05Å   c=11.007Å

α=90°   β=105.86°   γ=90°

K2 Ga2 P8 O24

Ga2K2O24P8

Palkina, K.K.Maksimova, S.I.Chudinova, N.N.Kuznetsov, V.G.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1979) 245, 1386-1389

a=5.138Å   b=12.29Å   c=16.802Å

α=90°   β=101.04°   γ=90°

Cs Fe2 (H P O4)2 (P O4) (H2 O)

CsFe2H4O13P3

Anisimova, N.Yu.Ilyukhin, A.B.Chudinova, N.N.Serafin, M.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (2001) 46, 1784-1787

a=5.021Å   b=15.8Å   c=13.646Å

α=90°   β=94.49°   γ=90°

Rb5.89 (H3 O)3.11 (P V14 O42) (H2 O)5.27

H19.87O50.38PRb5.89V14

Murashova, E.V.Chudinova, N.N.Ilyukhin, A.B.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (2001) 46, 1431-1434

a=21.9448Å   b=21.9448Å   c=21.9448Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Yb4 (P4 O12)3

O36P12Yb4

Anisimova, N.Yu.Trunov, V.K.Karmanovskaya, N.B.Chudinova, N.N.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1992) 28, 441-444

a=20.974Å   b=20.974Å   c=12.134Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(V O) (P O3)2

O7P2V

Murashova, E.V.Chudinova, N.N.

Kristallografiya (1994) 39, 145-146

a=15.14Å   b=4.195Å   c=9.573Å

α=90°   β=126.54°   γ=90°

Cs Mn (H P3 O10)

CsHMnO10P3

Murashova, E.V.Chudinova, N.N.

Kristallografiya (1995) 40, 476-484

a=8.994Å   b=8.629Å   c=6.511Å

α=90°   β=113.39°   γ=90°

Cs Zn V (P6 O18)

CsO18P6VZn

Murashova, E.V.Chudinova, N.N.

Kristallografiya (1996) 41, 254-256

a=10.299Å   b=13.329Å   c=6.3145Å

α=90°   β=113°   γ=90°

Cs Mn2 (P6 O18)

CsMn2O18P6

Murashova, E.V.Chudinova, N.N.

Kristallografiya (1996) 41, 248-253

a=10.329Å   b=13.356Å   c=6.227Å

α=90°   β=113.05°   γ=90°

Cs Mn2 (P6 O18)

CsMn2O18P6

Murashova, E.V.Chudinova, N.N.

Kristallografiya (1996) 41, 248-253

a=12.942Å   b=12.502Å   c=5.061Å

α=90°   β=110.59°   γ=90°

Mn (P4 O11)

MnO11P4

Murashova, E.V.Chudinova, N.N.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1994) 39, 1424-1429

a=9.306Å   b=9.271Å   c=10.758Å

α=108.57°   β=108.93°   γ=90.34°

Cs3 Mn4 (P6 O18)2

Cs3Mn4O36P12

Murashova, E.V.Chudinova, N.N.

Kristallografiya (1996) 41, 248-253

a=16.166Å   b=9.953Å   c=12.435Å

α=90°   β=127.23°   γ=90°

Na3 (Cr P8 O23)

CrNa3O23P8

Chudinova, N.N.Murashova, E.V.Karmanovskaya, N.B.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1994) 39, 1769-1772

a=11.905Å   b=11.905Å   c=11.905Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Na3 (V P8 O23)

Na3O23P8V

Chudinova, N.N.Murashova, E.V.Karmanovskaya, N.B.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1994) 39, 1769-1772

a=11.943Å   b=11.943Å   c=11.943Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Na3 Al (P8 O23)

AlNa3O23P8

Palkina, K.K.Maksimova, S.I.Chudinova, N.N.Chibiskova, N.T.Karmanovskaya, N.B.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1993) 29, 119-120

a=11.87Å   b=11.87Å   c=11.87Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Na3 Ga (P8 O23)

GaNa3O23P8

Palkina, K.K.Maksimova, S.I.Chibiskova, N.T.Karmanovskaya, N.B.Chudinova, N.N.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1993) 29, 119-120

a=11.884Å   b=11.884Å   c=11.884Å

α=90°   β=90°   γ=90°

In (P O3)3

InO9P3

Palkina, K.K.Maksimova, S.I.Chibiskova, N.T.Chudinova, N.N.Karmanovskaya, N.B.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1993) 38, 1270-1272

a=13.55Å   b=6.538Å   c=10.894Å

α=90°   β=135.03°   γ=90°

(V O (H2 O)2) (H P O3) (H2 O)3

H11O9PV

Zakharova, B.S.Chudinova, N.N.Ilyukhin, A.B.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1994) 39, 1443-1445

a=11.431Å   b=11.431Å   c=6.354Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cs2 Ga H3 (P2 O7)2

Cs2GaH3O14P4

Gruntze, I.Maksimova, S.I.Chibiskova, N.T.Palkina, K.K.Chudinova, N.N.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1988) 24, 264-267

a=5.076Å   b=7.955Å   c=16.898Å

α=90°   β=96.96°   γ=90°

Pb Ta3 (P O4) (P2 O7)3.5

O28.5P8PbTa3

Murashova, E.V.Chudinova, N.N.Ilyukhin, A.B.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (2003) 48, 1413-1419

a=8.2395Å   b=8.2395Å   c=8.2395Å

α=89.718°   β=89.718°   γ=89.718°

Nd H (H P O3)2

H3NdO6P2

Zakharova, B.S.Ilyukhin, A.B.Chudinova, N.N.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (2003) 48, 2004-2007

a=8.3332Å   b=9.2161Å   c=8.859Å

α=90°   β=114.77°   γ=90°

Cs Nb (P O4)2

CsNbO8P2

Murashova, E.V.Chudinova, N.N.

Kristallografiya (1999) 44, 1024-1026

a=8.684Å   b=5.23Å   c=8.84Å

α=90°   β=93.21°   γ=90°

Na2 Mn (P5 O15)

MnNa2O15P5

Murashova, E.V.Chudinova, N.N.

Kristallografiya (2000) 45, 625-628

a=5.1768Å   b=13.541Å   c=8.771Å

α=90°   β=103.61°   γ=90°

Cs Cu In (P6 O18)

CsCuInO18P6

Murashova, E.V.Chudinova, N.N.

Neorganicheskie Materialy (2000) 36, 1507-1511

a=5.136Å   b=8.917Å   c=9.237Å

α=86.98°   β=75.04°   γ=73.53°

Rb (V O) (P2 O7)

O8P2RbV

Murashova, E.V.Chudinova, N.N.

Kristallografiya (2000) 45, 987-989

a=4.682Å   b=9.003Å   c=16.333Å

α=90°   β=94.17°   γ=90°

Cs Mn2 (P6 O18)

CsMn2O18P6

Murashova, E.V.Chudinova, N.N.

Neorganicheskie Materialy (2000) 36, 1507-1511

a=5.068Å   b=8.864Å   c=9.144Å

α=87.99°   β=75.63°   γ=73.89°

Cs Mn (P O3)4

CsMnO12P4

Murashova, E.V.Chudinova, N.N.

Neorganicheskie Materialy (2000) 36, 1512-1515

a=5.212Å   b=13.581Å   c=7.394Å

α=90°   β=102.11°   γ=90°

Cs3 (In3 P12 O36)

Cs3In3O36P12

Murashova, E.V.Chudinova, N.N.

Neorganicheskie Materialy (2001) 37, 1521-1524

a=14.885Å   b=14.885Å   c=14.885Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Tl2 Ta2 (P O4)2 (H P5 O16)

HO24P7Ta2Tl2

Murashova, E.V.Ilyukhin, A.B.Chudinova, N.N.Tarnopol'skii, V.A.Yaroslavtsev, V.E.

Neorganicheskie Materialy (2003) 39, 1504-1508

a=5.1469Å   b=18.4513Å   c=10.7933Å

α=90°   β=95.65°   γ=90°