Structures by: Chepiga M. V.

Total: 10

Mo Co B

BCoMo

Kripyakevich, P.I.Chepiga, M.V.Kuz'ma, Yu.B.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1968) 9, 327-329

a=5.767Å   b=3.251Å   c=6.649Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Re Co B

BCoRe

Kuz'ma, Yu.B.Chepiga, M.V.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1973) 9, 1688-1696

a=5.648Å   b=3.221Å   c=6.554Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Co W B

BCoW

Kuz'ma, Yu.B.Chepiga, M.V.

Inorganic Materials (USSR) (see: Izv.Akad.Nauk, Neorg.Mater.) (1969) 5, 40-43

a=5.745Å   b=3.203Å   c=6.652Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Re1.44 Co1.56 B

BCo1.56Re1.44

Kuz'ma, Yu.B.Chepiga, M.V.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1973) 9, 1688-1696

a=8.863Å   b=8.863Å   c=4.441Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Co20 Mn3 B6

B6Co20Mn3

Kuz'ma, Yu.B.Plakhina, A.M.Chepiga, M.V.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1966) 2, 1038-1043

a=10.518Å   b=10.518Å   c=10.518Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Cr2 Ni3) B6

B6Cr2Ni3

Krivutskii, V.P.Kuz'ma, Yu.B.Chepiga, M.V.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1972) 8, 928-932

a=2.971Å   b=20.34Å   c=3.011Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Cr3 Ni) B6

B6Cr3Ni

Krivutskii, V.P.Kuz'ma, Yu.B.Chepiga, M.V.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1972) 8, 928-932

a=3.034Å   b=18.11Å   c=2.956Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Co2 Re5 B4

B4Co2Re5

Chepiga, M.V.Kuz'ma, Yu.B.Kripyakevich, P.I.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya A: Fiziko-Tekhnichni ta Matematichni Nauki (1972) 1972, 856-858

a=5.347Å   b=5.347Å   c=7.921Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Re4.25 Co2.75 B4

B4Co2.75Re4.25

Chepiga, M.V.Kuz'ma, Yu.B.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1973) 9, 1688-1696

a=5.31Å   b=5.31Å   c=7.93Å

α=90°   β=90°   γ=90°

W3.5 Fe2.5 B4

B4Fe2.5W3.5

Kuz'ma, Yu.B.Chepiga, M.V.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1969) 5, 40-43

a=5.753Å   b=5.753Å   c=3.161Å

α=90°   β=90°   γ=90°