Structures by: Chang M. Y.

Total: 222

C27H24O3S

C27H24O3S

Chang, Meng-YangWu, Ming-HaoChen, Yeh-Long

Organic letters (2013) 15, 11 2822-2825

a=8.8560(5)Å   b=11.3252(6)Å   c=12.3448(7)Å

α=109.7750(10)°   β=92.0230(10)°   γ=112.1730(10)°

C28H23BrO2S

C28H23BrO2S

Chang, Meng-YangCheng, Yu-Chieh

Organic letters (2016) 18, 7 1682-1685

a=11.5248(7)Å   b=26.0897(17)Å   c=15.4151(10)Å

α=90°   β=93.083(2)°   γ=90°

C24H21BrO2S

C24H21BrO2S

Chang, Meng-YangCheng, Yu-Chieh

Organic letters (2016) 18, 7 1682-1685

a=9.8120(4)Å   b=10.5329(5)Å   c=11.5586(6)Å

α=97.807(2)°   β=101.735(2)°   γ=116.313(2)°

C23H18BrFO2S

C23H18BrFO2S

Chang, Meng-YangCheng, Yu-Chieh

Organic letters (2016) 18, 7 1682-1685

a=9.6011(4)Å   b=21.5757(8)Å   c=10.0691(4)Å

α=90°   β=109.7710(10)°   γ=90°

C25H23BrO2S

C25H23BrO2S

Chang, Meng-YangCheng, Yu-Chieh

Organic letters (2016) 18, 7 1682-1685

a=16.3404(7)Å   b=12.2597(6)Å   c=11.1997(5)Å

α=90°   β=106.631(2)°   γ=90°

C34H24Br2F2

C34H24Br2F2

Chang, Meng-YangCheng, Yu-Chieh

Organic letters (2016) 18, 7 1682-1685

a=8.290(3)Å   b=16.342(6)Å   c=39.875(12)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C24H21ClO3S

C24H21ClO3S

Chang, Meng-YangCheng, Yu-Chieh

Organic letters (2016) 18, 7 1682-1685

a=17.1277(9)Å   b=11.8028(6)Å   c=22.7698(13)Å

α=90°   β=108.933(3)°   γ=90°

C25H23BrO4S

C25H23BrO4S

Chang, Meng-YangCheng, Yu-Chieh

Organic letters (2016) 18, 7 1682-1685

a=8.5565(7)Å   b=10.4912(9)Å   c=13.4305(12)Å

α=103.093(2)°   β=97.701(2)°   γ=100.077(2)°

C12H15NO6

C12H15NO6

Chan, Chieh-KaiTsai, Yu-LinChang, Meng-Yang

Organic letters (2017) 19, 6 1358-1361

a=13.8557(17)Å   b=4.7327(5)Å   c=19.297(2)Å

α=90°   β=98.406(4)°   γ=90°

C16H12O5

C16H12O5

Chan, Chieh-KaiTsai, Yu-LinChang, Meng-Yang

Organic letters (2017) 19, 6 1358-1361

a=10.4466(6)Å   b=4.1414(2)Å   c=29.0120(18)Å

α=90°   β=94.984(3)°   γ=90°

C16H11NO2

C16H11NO2

Chan, Chieh-KaiTsai, Yu-LinChang, Meng-Yang

Organic letters (2017) 19, 6 1358-1361

a=11.694(4)Å   b=14.981(6)Å   c=13.855(5)Å

α=90°   β=94.039(11)°   γ=90°

C19H15F3N2O6

C19H15F3N2O6

Chan, Chieh-KaiTsai, Yu-LinChang, Meng-Yang

Organic letters (2017) 19, 6 1358-1361

a=9.364(6)Å   b=9.834(4)Å   c=11.190(5)Å

α=109.122(9)°   β=91.307(11)°   γ=110.730(9)°

C16H17N3O8

C16H17N3O8

Chan, Chieh-KaiTsai, Yu-LinChang, Meng-Yang

Organic letters (2017) 19, 6 1358-1361

a=20.8281(11)Å   b=4.7751(2)Å   c=16.9177(8)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C18H15FN2O6

C18H15FN2O6

Chan, Chieh-KaiTsai, Yu-LinChang, Meng-Yang

Organic letters (2017) 19, 6 1358-1361

a=7.3857(12)Å   b=13.440(2)Å   c=33.366(5)Å

α=90°   β=90.245(8)°   γ=90°

C15H20N2O7

C15H20N2O7

Chan, Chieh-KaiTsai, Yu-LinChang, Meng-Yang

Organic letters (2017) 19, 6 1358-1361

a=10.6032(8)Å   b=14.4941(12)Å   c=21.7899(18)Å

α=90°   β=91.159(3)°   γ=90°

C11H10N2O5

C11H10N2O5

Chan, Chieh-KaiTsai, Yu-LinChang, Meng-Yang

Organic letters (2017) 19, 6 1358-1361

a=4.8748(8)Å   b=17.909(3)Å   c=23.571(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C18H18O4

C18H18O4

Chan, Chieh-KaiTsai, Yu-LinChang, Meng-Yang

Organic letters (2017) 19, 7 1870-1873

a=12.6329(3)Å   b=15.5564(4)Å   c=16.0916(4)Å

α=96.0720(10)°   β=105.8490(10)°   γ=94.8470(10)°

C15H20O5

C15H20O5

Chan, Chieh-KaiTsai, Yu-LinChang, Meng-Yang

Organic letters (2017) 19, 7 1870-1873

a=36.172(6)Å   b=4.3144(6)Å   c=21.587(3)Å

α=90°   β=125.607(3)°   γ=90°

C12H14O5

C12H14O5

Chan, Chieh-KaiTsai, Yu-LinChang, Meng-Yang

Organic letters (2017) 19, 7 1870-1873

a=14.5321(14)Å   b=4.2646(5)Å   c=17.6646(19)Å

α=90°   β=96.996(5)°   γ=90°

C25H26O2

C25H26O2

Chang, Meng-YangCheng, Yu-Chieh

Organic letters (2016) 18, 3 608-611

a=10.2155(13)Å   b=18.822(2)Å   c=10.6623(15)Å

α=90°   β=110.299(3)°   γ=90°

C26H28O4S

C26H28O4S

Chang, Meng-YangCheng, Yu-Chieh

Organic letters (2016) 18, 3 608-611

a=23.259(3)Å   b=5.6619(4)Å   c=17.6922(16)Å

α=90°   β=112.341(4)°   γ=90°

C18H19NO5S

C18H19NO5S

Chang, Meng-YangCheng, Yu-Chieh

Organic letters (2016) 18, 3 608-611

a=11.8500(15)Å   b=10.4794(13)Å   c=13.4988(17)Å

α=90°   β=91.813(3)°   γ=90°

C32H32O4S

C32H32O4S

Chang, Meng-YangCheng, Yu-Chieh

Organic letters (2016) 18, 3 608-611

a=12.1307(4)Å   b=11.0079(3)Å   c=20.0330(5)Å

α=90°   β=104.5380(10)°   γ=90°

C28H32O4S

C28H32O4S

Chang, Meng-YangCheng, Yu-Chieh

Organic letters (2016) 18, 3 608-611

a=9.4078(8)Å   b=9.4698(8)Å   c=26.640(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C25H31FO3S

C25H31FO3S

Chang, Meng-YangCheng, Yu-Chieh

Organic letters (2016) 18, 3 608-611

a=15.2927(5)Å   b=18.9203(5)Å   c=22.9664(7)Å

α=90°   β=90.7750(10)°   γ=90°

C25H24O4S

C25H24O4S

Chang, Meng-YangCheng, Yu-Chieh

Organic letters (2016) 18, 3 608-611

a=10.8495(5)Å   b=9.9471(5)Å   c=19.6318(10)Å

α=90°   β=94.6880(10)°   γ=90°

C20H24O3S

C20H24O3S

Chang, Meng-YangCheng, Yu-Chieh

Organic letters (2016) 18, 3 608-611

a=6.0190(2)Å   b=22.9167(10)Å   c=13.0996(6)Å

α=90°   β=101.5250(10)°   γ=90°

C19H19F3O3S

C19H19F3O3S

Chang, Meng-YangCheng, Yu-Chieh

Organic letters (2016) 18, 3 608-611

a=5.6186(6)Å   b=8.3590(8)Å   c=37.132(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C25H32O3S

C25H32O3S

Chang, Meng-YangCheng, Yu-Chieh

Organic letters (2016) 18, 3 608-611

a=16.0500(8)Å   b=11.2326(5)Å   c=24.8893(13)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C25H25FO2

C25H25FO2

Chang, Meng-YangCheng, Yu-Chieh

Organic letters (2016) 18, 3 608-611

a=10.3721(7)Å   b=18.7809(11)Å   c=10.7938(6)Å

α=90°   β=110.397(2)°   γ=90°

C34H44O5S

C34H44O5S

Chang, Meng-YangCheng, Yu-Chieh

Organic letters (2016) 18, 3 608-611

a=10.3966(8)Å   b=11.0245(10)Å   c=26.053(2)Å

α=90°   β=91.850(4)°   γ=90°

C30H26O3S

C30H26O3S

Chang, Meng-YangCheng, Yu-Chieh

Organic letters (2015) 17, 22 5702-5705

a=16.1272(15)Å   b=8.2497(8)Å   c=17.7820(16)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C24H21FO3S

C24H21FO3S

Chang, Meng-YangCheng, Yu-Chieh

Organic letters (2015) 17, 22 5702-5705

a=15.3544(7)Å   b=5.9154(3)Å   c=21.8657(11)Å

α=90°   β=90.554(2)°   γ=90°

C30H26O3S

C30H26O3S

Chang, Meng-YangCheng, Yu-Chieh

Organic letters (2015) 17, 22 5702-5705

a=14.1880(6)Å   b=5.8892(3)Å   c=15.3276(6)Å

α=90°   β=103.795(2)°   γ=90°

C24H20O2

C24H20O2

Chang, Meng-YangCheng, Yu-Chieh

Organic letters (2015) 17, 22 5702-5705

a=7.1637(4)Å   b=11.4472(5)Å   c=11.9023(5)Å

α=79.270(2)°   β=77.811(2)°   γ=87.147(2)°

C19H20O4

C19H20O4

Chan, Chieh-KaiTsai, Yu-LinChang, Meng-Yang

Organic letters (2017) 19, 7 1870-1873

a=12.8640(19)Å   b=14.501(2)Å   c=16.567(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C19H20O5

C19H20O5

Chan, Chieh-KaiTsai, Yu-LinChang, Meng-Yang

Organic letters (2017) 19, 7 1870-1873

a=24.743(9)Å   b=9.580(4)Å   c=7.166(3)Å

α=90°   β=100.810(8)°   γ=90°

C18H17NO2S

C18H17NO2S

Chang, Meng-YangCheng, Yu-ChiehLu, Yi-Ju

Organic letters (2014) 16, 23 6252

a=12.8499(7)Å   b=10.5117(6)Å   c=12.0432(6)Å

α=90°   β=109.1820(10)°   γ=90°

C18H16FNO2S

C18H16FNO2S

Chang, Meng-YangCheng, Yu-ChiehLu, Yi-Ju

Organic letters (2014) 16, 23 6252

a=8.850(2)Å   b=9.016(2)Å   c=10.514(3)Å

α=111.443(11)°   β=92.219(13)°   γ=94.247(12)°

C19H16F3NO2S

C19H16F3NO2S

Chang, Meng-YangCheng, Yu-ChiehLu, Yi-Ju

Organic letters (2014) 16, 23 6252

a=8.617(4)Å   b=9.533(5)Å   c=11.024(5)Å

α=82.313(10)°   β=85.656(11)°   γ=79.880(10)°

C17H13FO3S

C17H13FO3S

Chang, Meng-YangCheng, Yu-ChiehLu, Yi-Ju

Organic letters (2015) 17, 5 1264-1267

a=9.2698(4)Å   b=11.0134(5)Å   c=15.0573(7)Å

α=90°   β=105.111(2)°   γ=90°

Ethyl 1-benzyl-3-methyl-4-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-5-oxo-2-pyrrolidinecarboxylate

C22H25NO5S

Sun, Pei-PeiChang, Meng-YangChiang, Michael Y.Chang, Nein-Chen

Organic letters (2003) 5, 10 1761-1763

a=21.192(3)Å   b=10.971(3)Å   c=10.128(3)Å

α=90°   β=112.54(2)°   γ=90°

Ethyl 1-benzyl-4-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-5-oxo-3-phenyl -2-pyrrolidinecarboxylate

C27H27NO5S

Sun, Pei-PeiChang, Meng-YangChiang, Michael Y.Chang, Nein-Chen

Organic letters (2003) 5, 10 1761-1763

a=9.756(1)Å   b=11.070(1)Å   c=12.207(2)Å

α=106.97(1)°   β=98.70(2)°   γ=94.06(1)°

Ethyl 1-benzyl-3-[(benzyloxy)methyl]-4-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-5-oxo-2-pyrrolidinecarboxylate

C29H31NO6S

Sun, Pei-PeiChang, Meng-YangChiang, Michael Y.Chang, Nein-Chen

Organic letters (2003) 5, 10 1761-1763

a=11.999(4)Å   b=13.807(7)Å   c=8.733(2)Å

α=99.86(3)°   β=95.91(2)°   γ=69.86(3)°

C28H28O4

C28H28O4

Chang, Meng-YangWu, Ming-HaoTai, Hang-Yi

Organic letters (2012) 14, 15 3936-3939

a=19.4340(8)Å   b=10.8561(4)Å   c=11.2370(4)Å

α=90.00°   β=105.6890(10)°   γ=90.00°

C30H31NO4

C30H31NO4

Chang, Meng-YangWu, Ming-HaoTai, Hang-Yi

Organic letters (2012) 14, 15 3936-3939

a=7.3571(5)Å   b=8.4928(5)Å   c=40.015(3)Å

α=90.00°   β=94.176(2)°   γ=90.00°

C28H27NO2

C28H27NO2

Chang, Meng-YangWu, Ming-HaoTai, Hang-Yi

Organic letters (2012) 14, 15 3936-3939

a=10.9299(18)Å   b=11.1414(18)Å   c=18.327(3)Å

α=90.00°   β=102.618(3)°   γ=90.00°

C24H23NO2S2

C24H23NO2S2

Chang, Meng-YangWu, Ming-HaoTai, Hang-Yi

Organic letters (2012) 14, 15 3936-3939

a=9.6380(4)Å   b=13.6417(6)Å   c=16.0487(8)Å

α=90.00°   β=105.381(2)°   γ=90.00°

C28H27NO2

C28H27NO2

Chang, Meng-YangWu, Ming-HaoTai, Hang-Yi

Organic letters (2012) 14, 15 3936-3939

a=10.270(2)Å   b=10.974(2)Å   c=11.981(3)Å

α=89.852(3)°   β=64.820(3)°   γ=66.824(3)°

Ethyl 1-benzyl-3-(dimethoxymethyl)-4-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-5-oxo-2-pyrrolidinecarboxylate

C24H29NO7S

Sun, Pei-PeiChang, Meng-YangChiang, Michael Y.Chang, Nein-Chen

Organic letters (2003) 5, 10 1761-1763

a=18.073(6)Å   b=8.335(3)Å   c=33.036(4)Å

α=90°   β=103.84(2)°   γ=90°

C23H25NO4S

C23H25NO4S

Chen, Hung-WeiHsu, Ru-TingChang, Meng-YangChang, Nein-Chen

Organic letters (2006) 8, 14 3033-3035

a=8.6243(11)Å   b=12.1688(16)Å   c=20.438(3)Å

α=90.00°   β=100.164(3)°   γ=90.00°

C22H23NO4S

C22H23NO4S

Chen, Hung-WeiHsu, Ru-TingChang, Meng-YangChang, Nein-Chen

Organic letters (2006) 8, 14 3033-3035

a=19.552(2)Å   b=7.7459(8)Å   c=13.2549(14)Å

α=90.00°   β=97.737(2)°   γ=90.00°

C20H24O4S

C20H24O4S

Chang, Meng-YangCheng, Yu-ChiehLu, Yi-Ju

Organic letters (2015) 17, 12 3142-3145

a=11.2988(18)Å   b=5.7063(9)Å   c=14.045(2)Å

α=90°   β=102.129(4)°   γ=90°

C24H24

C24H24

Chang, Meng-YangCheng, Yu-ChiehLu, Yi-Ju

Organic letters (2015) 17, 12 3142-3145

a=7.4014(9)Å   b=30.606(4)Å   c=7.7390(10)Å

α=90°   β=100.806(3)°   γ=90°

C25H29NO5S

C25H29NO5S

Chang, Meng-YangCheng, Yu-ChiehLu, Yi-Ju

Organic letters (2015) 17, 12 3142-3145

a=30.166(4)Å   b=11.6914(15)Å   c=14.2065(18)Å

α=90°   β=113.297(3)°   γ=90°

C19H19FO

C19H19FO

Chang, Meng-YangCheng, Yu-ChiehLu, Yi-Ju

Organic letters (2015) 17, 12 3142-3145

a=8.4903(10)Å   b=9.6656(11)Å   c=18.663(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C25H24O5S

C25H24O5S

Chang, Meng-YangLai, Kai-XiangChang, Yu-Lun

RSC Advances (2020) 10, 31 18231-18244

a=12.2830(19)Å   b=19.038(4)Å   c=9.2274(14)Å

α=90°   β=107.381(9)°   γ=90°

C26H26O5S

C26H26O5S

Chang, Meng-YangLai, Kai-XiangChang, Yu-Lun

RSC Advances (2020) 10, 31 18231-18244

a=8.6479(4)Å   b=11.7181(6)Å   c=12.4402(7)Å

α=114.461(2)°   β=90.355(3)°   γ=96.581(3)°

C26H26O5S

C26H26O5S

Chang, Meng-YangLai, Kai-XiangChang, Yu-Lun

RSC Advances (2020) 10, 31 18231-18244

a=17.4857(9)Å   b=9.6877(5)Å   c=17.1467(9)Å

α=90°   β=118.713(3)°   γ=90°

C36H34O4S

C36H34O4S

Chang, Meng-YangLai, Kai-XiangChang, Yu-Lun

RSC Advances (2020) 10, 31 18231-18244

a=15.699(4)Å   b=7.434(2)Å   c=24.908(8)Å

α=90°   β=98.529(16)°   γ=90°

C19H18N2O6

C19H18N2O6

Hsueh, Nai-ChenChen, Shin-MeiLin, Chun-YiChang, Meng-Yang

Organic & Biomolecular Chemistry (2021)

a=10.5325(2)Å   b=8.1523(2)Å   c=19.8965(4)Å

α=90°   β=94.680(2)°   γ=90°

C20H21NO5

C20H21NO5

Hsueh, Nai-ChenChen, Shin-MeiLin, Chun-YiChang, Meng-Yang

Organic & Biomolecular Chemistry (2021)

a=8.6565(2)Å   b=9.9527(2)Å   c=20.7506(5)Å

α=90.00°   β=96.235(2)°   γ=90.00°

CHCl3,2(C26H21NO3)

CHCl3,2(C26H21NO3)

Hsueh, Nai-ChenChen, Shin-MeiLin, Chun-YiChang, Meng-Yang

Organic & Biomolecular Chemistry (2021)

a=9.82420(10)Å   b=13.6944(2)Å   c=17.0549(3)Å

α=83.0810(10)°   β=83.3180(10)°   γ=79.1050(10)°

C31H23N2O5

C31H23N2O5

Chang, Meng-YangChen, Kuan-TingChen, Han-Yu

Organic & biomolecular chemistry (2020) 18, 32 6297-6311

a=11.8834(7)Å   b=8.8469(5)Å   c=23.6723(12)Å

α=90°   β=91.109(2)°   γ=90°

C21H16BrNO4S

C21H16BrNO4S

Chang, Meng-YangChen, Kuan-TingChen, Han-Yu

Organic & biomolecular chemistry (2020) 18, 32 6297-6311

a=8.2647(4)Å   b=19.7204(11)Å   c=11.6058(6)Å

α=90°   β=95.308(2)°   γ=90°

C33H27Br2N2O5

C33H27Br2N2O5

Chang, Meng-YangChen, Kuan-TingChen, Han-Yu

Organic & biomolecular chemistry (2020) 18, 32 6297-6311

a=13.1453(16)Å   b=12.9849(18)Å   c=16.874(3)Å

α=90°   β=96.328(5)°   γ=90°

C66H56Br4N4O12

C66H56Br4N4O12

Chang, Meng-YangChen, Kuan-TingChen, Han-Yu

Organic & biomolecular chemistry (2020) 18, 32 6297-6311

a=13.3171(6)Å   b=15.1045(7)Å   c=16.7543(6)Å

α=77.235(2)°   β=76.167(2)°   γ=67.821(3)°

C39H28N2O5

C39H28N2O5

Chang, Meng-YangChen, Kuan-TingChen, Han-Yu

Organic & biomolecular chemistry (2020) 18, 32 6297-6311

a=13.8900(7)Å   b=16.8786(9)Å   c=17.2527(9)Å

α=64.295(2)°   β=88.306(2)°   γ=73.213(2)°

C31H22Cl2N2O5

C31H22Cl2N2O5

Chang, Meng-YangChen, Kuan-TingChen, Han-Yu

Organic & biomolecular chemistry (2020) 18, 32 6297-6311

a=10.9174(14)Å   b=11.9111(14)Å   c=12.3891(14)Å

α=69.112(11)°   β=87.877(10)°   γ=65.530(12)°

C31H22Cl2N2O5

C31H22Cl2N2O5

Chang, Meng-YangChen, Kuan-TingChen, Han-Yu

Organic & biomolecular chemistry (2020) 18, 32 6297-6311

a=10.8001(6)Å   b=11.3693(6)Å   c=13.4193(5)Å

α=89.110(4)°   β=67.910(4)°   γ=68.542(5)°

C28H20BrNO2S

C28H20BrNO2S

Chan, Chieh-KaiLai, Chien-YuLo, Wei-ChihCheng, Yu-TingChang, Meng-YangWang, Cheng-Chung

Organic & biomolecular chemistry (2020) 18, 2 305-315

a=10.2950(15)Å   b=15.616(2)Å   c=14.892(2)Å

α=90°   β=108.857(4)°   γ=90°

C23H18ClNO3S

C23H18ClNO3S

Chan, Chieh-KaiLai, Chien-YuLo, Wei-ChihCheng, Yu-TingChang, Meng-YangWang, Cheng-Chung

Organic & biomolecular chemistry (2020) 18, 2 305-315

a=10.4998(8)Å   b=13.3726(11)Å   c=15.4288(12)Å

α=79.550(2)°   β=70.858(2)°   γ=76.176(2)°

C28H18ClNO

C28H18ClNO

Chan, Chieh-KaiLai, Chien-YuLo, Wei-ChihCheng, Yu-TingChang, Meng-YangWang, Cheng-Chung

Organic & biomolecular chemistry (2020) 18, 2 305-315

a=9.6174(7)Å   b=10.1886(7)Å   c=11.7888(9)Å

α=95.003(2)°   β=107.482(2)°   γ=111.455(2)°

C28H20ClNO2S

C28H20ClNO2S

Chan, Chieh-KaiLai, Chien-YuLo, Wei-ChihCheng, Yu-TingChang, Meng-YangWang, Cheng-Chung

Organic & biomolecular chemistry (2020) 18, 2 305-315

a=10.2889(9)Å   b=15.5258(12)Å   c=14.8833(12)Å

α=90°   β=108.961(2)°   γ=90°

C29H23NO2S

C29H23NO2S

Chan, Chieh-KaiLai, Chien-YuLo, Wei-ChihCheng, Yu-TingChang, Meng-YangWang, Cheng-Chung

Organic & biomolecular chemistry (2020) 18, 2 305-315

a=10.1684(6)Å   b=15.8049(10)Å   c=15.0030(12)Å

α=90°   β=109.404(2)°   γ=90°

C29H22ClNO2S

C29H22ClNO2S

Chan, Chieh-KaiLai, Chien-YuLo, Wei-ChihCheng, Yu-TingChang, Meng-YangWang, Cheng-Chung

Organic & biomolecular chemistry (2020) 18, 2 305-315

a=16.3487(18)Å   b=9.1325(10)Å   c=16.747(2)Å

α=90°   β=106.046(3)°   γ=90°

C33H24Br2Cl3N2O5

C33H24Br2Cl3N2O5

Chang, Meng-YangChen, Kuan-TingChen, Han-Yu

Organic & biomolecular chemistry (2020) 18, 32 6297-6311

a=10.5330(4)Å   b=26.8610(11)Å   c=12.2233(5)Å

α=90°   β=115.3340(10)°   γ=90°

C23H18ClNO2S

C23H18ClNO2S

Chan, Chieh-KaiLai, Chien-YuLo, Wei-ChihCheng, Yu-TingChang, Meng-YangWang, Cheng-Chung

Organic & biomolecular chemistry (2020) 18, 2 305-315

a=5.2987(11)Å   b=12.768(3)Å   c=14.845(3)Å

α=88.429(5)°   β=82.358(6)°   γ=86.330(6)°

C17H14O2

C17H14O2

Chan, Chieh-KaiWang, Heui-SinTsai, Yu-LinChang, Meng-Yang

RSC Adv. (2017) 7, 47 29321

a=13.3885(3)Å   b=66.3135(18)Å   c=5.5816(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C17H13FO2

C17H13FO2

Chan, Chieh-KaiWang, Heui-SinTsai, Yu-LinChang, Meng-Yang

RSC Adv. (2017) 7, 47 29321

a=6.7021(11)Å   b=7.9371(12)Å   c=12.170(2)Å

α=85.327(6)°   β=80.530(6)°   γ=82.517(6)°

C19H18O3

C19H18O3

Chan, Chieh-KaiWang, Heui-SinTsai, Yu-LinChang, Meng-Yang

RSC Adv. (2017) 7, 47 29321

a=13.3450(12)Å   b=15.2538(14)Å   c=7.5723(7)Å

α=90°   β=99.819(2)°   γ=90°

C18H16O2

C18H16O2

Chan, Chieh-KaiWang, Heui-SinTsai, Yu-LinChang, Meng-Yang

RSC Adv. (2017) 7, 47 29321

a=7.654(4)Å   b=13.820(8)Å   c=13.657(8)Å

α=90.00°   β=98.379(9)°   γ=90.00°

C24H20O2

C24H20O2

Chan, Chieh-KaiWang, Heui-SinTsai, Yu-LinChang, Meng-Yang

RSC Adv. (2017) 7, 47 29321

a=6.6111(3)Å   b=9.8830(5)Å   c=14.4700(8)Å

α=106.574(2)°   β=94.682(2)°   γ=104.105(2)°

C19H18O3

C19H18O3

Chan, Chieh-KaiWang, Heui-SinTsai, Yu-LinChang, Meng-Yang

RSC Adv. (2017) 7, 47 29321

a=8.6905(3)Å   b=21.9250(7)Å   c=8.2652(3)Å

α=90.00°   β=108.3260(10)°   γ=90.00°

C15H17N3O8

C15H17N3O8

Chan, Chieh-KaiTsai, Yu-LinChang, Meng-Yang

Organic letters (2017) 19, 6 1358-1361

a=4.6736(6)Å   b=17.606(2)Å   c=19.170(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C29H29NO2

C29H29NO2

Chang, Meng-YangWu, Ming-HaoTai, Hang-Yi

Organic letters (2012) 14, 15 3936-3939

a=8.0912(6)Å   b=21.4653(15)Å   c=12.8879(9)Å

α=90.00°   β=97.626(4)°   γ=90.00°

C25H29NO5S

C25H29NO5S

Chang, Meng-YangCheng, Yu-ChiehLu, Yi-Ju

Organic letters (2015) 17, 12 3142-3145

a=22.419(8)Å   b=52.094(18)Å   c=7.523(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C29H24O3

C29H24O3

Chan, Chieh-KaiChen, Yu-HsinTsai, Yu-LinChang, Meng-Yang

The Journal of organic chemistry (2017) 82, 6 3317-3326

a=17.9825(12)Å   b=7.8621(5)Å   c=31.386(2)Å

α=90°   β=99.609(2)°   γ=90°

C25H22O3

C25H22O3

Chan, Chieh-KaiChen, Yu-HsinTsai, Yu-LinChang, Meng-Yang

The Journal of organic chemistry (2017) 82, 6 3317-3326

a=21.016(4)Å   b=5.9939(11)Å   c=30.001(6)Å

α=90°   β=99.403(4)°   γ=90°

C31H26O2

C31H26O2

Chan, Chieh-KaiChen, Yu-HsinTsai, Yu-LinChang, Meng-Yang

The Journal of organic chemistry (2017) 82, 6 3317-3326

a=16.4015(13)Å   b=10.9309(10)Å   c=25.431(2)Å

α=90°   β=101.801(3)°   γ=90°

C30H24O2

C30H24O2

Chan, Chieh-KaiChen, Yu-HsinTsai, Yu-LinChang, Meng-Yang

The Journal of organic chemistry (2017) 82, 6 3317-3326

a=7.7664(8)Å   b=8.1366(9)Å   c=34.746(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C28H26O2

C28H26O2

Chan, Chieh-KaiChen, Yu-HsinTsai, Yu-LinChang, Meng-Yang

The Journal of organic chemistry (2017) 82, 6 3317-3326

a=25.5837(7)Å   b=17.5631(5)Å   c=18.0778(5)Å

α=90°   β=95.1770(10)°   γ=90°

C20H20O5S

C20H20O5S

Hsueh, Nai-ChenChen, Hsing-YinChang, Meng-Yang

The Journal of organic chemistry (2017) 82, 24 13324-13332

a=10.3098(6)Å   b=19.1132(9)Å   c=19.3897(10)Å

α=90°   β=99.389(2)°   γ=90°

C28H28O5S

C28H28O5S

Hsueh, Nai-ChenChen, Hsing-YinChang, Meng-Yang

The Journal of organic chemistry (2017) 82, 24 13324-13332

a=11.0102(3)Å   b=9.1251(2)Å   c=11.4970(3)Å

α=90°   β=91.296(2)°   γ=90°

C53H48Cl2F2O10S2

C53H48Cl2F2O10S2

Hsueh, Nai-ChenChen, Hsing-YinChang, Meng-Yang

The Journal of organic chemistry (2017) 82, 24 13324-13332

a=24.9437(14)Å   b=8.7955(5)Å   c=11.5489(6)Å

α=90°   β=94.461(2)°   γ=90°

C28H28O5S

C28H28O5S

Hsueh, Nai-ChenChen, Hsing-YinChang, Meng-Yang

The Journal of organic chemistry (2017) 82, 24 13324-13332

a=12.0995(7)Å   b=11.0442(6)Å   c=18.1654(10)Å

α=90°   β=100.641(2)°   γ=90°

C29H30Cl2O5S

C29H30Cl2O5S

Hsueh, Nai-ChenChen, Hsing-YinChang, Meng-Yang

The Journal of organic chemistry (2017) 82, 24 13324-13332

a=9.2620(5)Å   b=29.1519(15)Å   c=10.0839(5)Å

α=90°   β=92.5820(10)°   γ=90°

C33H30O5S

C33H30O5S

Hsueh, Nai-ChenChen, Hsing-YinChang, Meng-Yang

The Journal of organic chemistry (2017) 82, 24 13324-13332

a=21.8205(14)Å   b=11.6934(6)Å   c=22.0291(15)Å

α=90°   β=95.383(2)°   γ=90°

C24H19FO2

C24H19FO2

Chan, Chieh-KaiChen, Yu-HsinTsai, Yu-LinChang, Meng-Yang

The Journal of organic chemistry (2017) 82, 6 3317-3326

a=53.153(6)Å   b=5.7648(6)Å   c=26.264(3)Å

α=90°   β=116.484(3)°   γ=90°

C30H25FO2

C30H25FO2

Chan, Chieh-KaiHsueh, Nai-ChenTsai, Yu-LinChang, Meng-Yang

The Journal of organic chemistry (2017) 82, 13 7077-7084

a=11.399(2)Å   b=11.510(2)Å   c=19.440(4)Å

α=74.294(4)°   β=85.627(5)°   γ=65.942(4)°