Structures by: Chaban N.

Total: 4

Er Ni7 B3

B3ErNi7

Kuz'ma, Yu.B.Veremchuk, I.V.Chaban, N.Babizhet'sky, V.S.

Journal of Solid State Chemistry (2004) 177, 425-430

a=7.6577Å   b=7.6577Å   c=15.5798Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Er0.917 Ni4.09 B

BEr0.917Ni4.09

Kuz'ma, Yu.B.Chaban, N.Babizhet'sky, V.S.Veremchuk, I.V.

Journal of Solid State Chemistry (2004) 177, 425-430

a=14.8399Å   b=14.8399Å   c=6.9194Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Diytterbium pentadecanickel nonaboride

B9Ni15Yb2

V. BabizhetskyyI. VeremchukN. ChabanYu. Kuz'ma

Zeitschrift für Kristallographie - New Crystal Structures (2005) 220, 1 1-2

a=15.925(2)Å   b=11.590(1)Å   c=11.232(1)Å

α=90.000°   β=90.000°   γ=90.000°

B4ErV

B4ErV

Chaban, NadiyaProts, YuriiKuz'ma, YuriiGrin, Yuri

Zeitschrift für Kristallographie - New Crystal Structures (2002) 217, 3 315-316

a=5.979(1)Å   b=11.573(2)Å   c=3.4340(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°