Structures by: Bukvetskii B. V.

Total: 17

Rb (V F4) (H2 O)2

F4H4O2RbV

Bukvetskii, B.V.Muradyan, L.A.Davidovich, R.L.Simonov, V.I.

Koordinatsionnaya Khimiya (= Coordination Chemistry (USSR)) (1976) 2, 1129-1134

a=11.921Å   b=9.114Å   c=6.343Å

α=90°   β=90°   γ=124.04°

Zn In F5 (H2 O)7

F5H14InO7Zn

Bukvetskii, B.V.Simonov, V.I.Polishchuk, S.A.

Koordinatsionnaya Khimiya (= Coordination Chemistry (USSR)) (1977) 3, 926-938

a=6.638Å   b=9.039Å   c=11.812Å

α=120.72°   β=111.55°   γ=98.21°

Cd Ga F5 (H2 O)7

CdF5GaH14O7

Bukvetskii, B.V.Simonov, V.I.Polishchuk, S.A.

Koordinatsionnaya Khimiya (= Coordination Chemistry (USSR)) (1977) 3, 926-938

a=5.949Å   b=9.362Å   c=10.033Å

α=107.45°   β=102.43°   γ=94.7°

(N H4) (Ti F5)

F5H4NTi

Kavun, V.Ya.Laptash, N.M.Bukvetskii, B.V.Sergienko, S.S.Maslenikova, I.G.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (2001) 42, 921-927

a=14.683Å   b=6.392Å   c=20.821Å

α=90°   β=110.538°   γ=90°

Sm F3

F3Sm

Bukvetskii, B.V.Garashina, L.S.

Koordinatsionnaya Khimiya (= Coordination Chemistry (USSR)) (1977) 3, 1024-1029

a=6.676Å   b=7.062Å   c=4.411Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Yb F3

F3Yb

Bukvetskii, B.V.Garashina, L.S.

Koordinatsionnaya Khimiya (= Coordination Chemistry (USSR)) (1977) 3, 1024-1029

a=6.218Å   b=6.785Å   c=4.431Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cs6 (Hf4 F20 (H2 O)4) (Hf F6)

Cs6F26H8Hf5O4

Gerasimenko, A.V.Bukvetskii, B.V.Logvinova, V.B.Davidovich, R.L.

Koordinatsionnaya Khimiya (= Coordination Chemistry (USSR)) (1991) 17, 1486-1487

a=22.964Å   b=10.792Å   c=6.777Å

α=90°   β=90°   γ=112.2°

(N H4)6 (Bi Br6) Br (H F2)2

BiBr7F4H26N6

Gerasimenko, A. V.Bukvetskii, B. V.Davidovich, R. L.Udovenko, A. A.

Koordinatsionnaya Khimiya (= Coordination Chemistry (USSR)) (1991) 17, 322-324

a=13.109Å   b=13.109Å   c=13.109Å

α=90°   β=90°   γ=90°

K3 Ti F3 (O2)2

F3K3O4Ti

Gerasimenko, A.V.Bukvetskii, B.V.Didenko, N.A.Chernyshev, B.N

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1990) 35, 1611-1613

a=9.307Å   b=8.297Å   c=8.879Å

α=90°   β=90°   γ=90°

N H4 Zr F5 (H2 O)0.75

F5H5.5NO0.75Zr

Bukvetskii, B.V.Gerasimenko, A.V.Davidovich, R.L.

Koordinatsionnaya Khimiya (= Coordination Chemistry (USSR)) (1991) 17, 35-43

a=23.013Å   b=15.158Å   c=6.721Å

α=90°   β=90°   γ=118.76°

(N H4)2 (Zr F6)

F6H8N2Zr

Bukvetskii, B.V.Davidovich, R.L.Gerasimenko, A.V.

Koordinatsionnaya Khimiya (= Coordination Chemistry (USSR)) (1991) 17, 35-43

a=13.396Å   b=7.728Å   c=11.669Å

α=90°   β=90°   γ=90°

K2 Zn (Zr F6)2 (H2 O)6

F12H12K2O6ZnZr2

Bukvetskii, B.V.Gerasimenko, A.V.Davidovich, R.L.Teplukhina, L.V.Kaidalova, T.A.

Koordinatsionnaya Khimiya (= Coordination Chemistry (USSR)) (1993) 19, 526-528

a=6.631Å   b=12.952Å   c=10.071Å

α=90°   β=90°   γ=114.96°

K2 Na2 (Ti2 F8 (O2)2) (H2 O)2

F8H4K2Na2O6Ti2

Bukvetskii, B.V.Chernyshev, B.NBakeeva, N.G.Didenko, N.A.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1995) 40, 1085-1088

a=10.072Å   b=10.415Å   c=5.611Å

α=90°   β=90°   γ=104.34°

K4 (F5 Hf (O2) Hf F5) (H2 O)2

F10H4Hf2K4O4

Chernyshev, B.N.Gerasimenko, A.V.Didenko, N.A.Bukvetskii, B.V.Bakeeva, N.G.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1991) 36, 1112-1116

a=13.905Å   b=11.497Å   c=8.697Å

α=90°   β=90°   γ=90°

K3 (Ti F3 (O2)2)

F3K3O4Ti

Overchuk, E.I.Bukvetskii, B.V.Sergienko, V.I.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1994) 39, 887-891

a=9.291Å   b=8.213Å   c=8.829Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Zn F2 (H2 O)4

F2H8O4Zn

Bukvetskii, B.V.Polishchuk, S.A.Simonov, V.I.

Kristallografiya (1973) 18, 956-960

a=12.63Å   b=5.288Å   c=7.54Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr Ti F6 (H2 O)2

F6H4O2SrTi

Bukvetskii, B.V.Simonov, V.I.Simonov, M.A.Muradyan, L.A.

Kristallografiya (1979) 24, 29-37

a=5.997Å   b=11.109Å   c=9.753Å

α=90°   β=90°   γ=99.33°