Structures by: Bubnova R. S.

Total: 20

K (B3 O5)

B3KO5

Filatov, S.K.Polyakova, I.G.Fundamenskii, V.S.Bubnova, R.S.

Doklady Akad. Nauk (2004) 398, 643-647

a=9.319Å   b=6.648Å   c=21.094Å

α=90°   β=94.38°   γ=90°

Rb (B3 O5)

B3O5Rb

Filatov, S.K.Bubnova, R.S.Krzhizhanovskaya, M.G.Kabalov, Yu.K.Sokolova, E.V.

Kristallografiya (2000) 45, 629-634

a=8.209Å   b=10.092Å   c=5.382Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Rb (B3 O5)

B3O5Rb

Filatov, S.K.Bannova, I.I.Polyakova, I.G.Fundamenskii, V.S.Krzhizhanovskaya, M.G.Bubnova, R.S.

Kristallografiya (1998) 43, 26-30

a=8.438Å   b=8.719Å   c=6.24Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Rb5 (B19 O31)

B19O31Rb5

Bannova, I.I.Filatov, S.K.Bubnova, R.S.Krzhizhanovskaya, M.G.

Kristallografiya (1999) 44, 220-225

a=18.211Å   b=11.519Å   c=13.31Å

α=90°   β=95.63°   γ=90°

Rb2 (B4 O7)

B4O7Rb2

Bannova, I.I.Bubnova, R.S.Filatov, S.K.Krizhizhanovskaya, M.G.

Kristallografiya (1997) 42, 264-269

a=9.86Å   b=10.653Å   c=6.649Å

α=103.4°   β=101.4°   γ=89.1°

Sr Bi2 (B4 O10)

B4Bi2O10Sr

Bubnova, R.S.Egorysheva, A.V.Kozin, M.S.Krzhizhanovskaya, M.G.Filatov, S.K.Volodin, V.D.

Journal of Solid State Chemistry (2009) 182, 1260-1264

a=6.819Å   b=9.856Å   c=9.8118Å

α=96.095°   β=109.116°   γ=101.937°

Cs (B5 O8)

B5CsO8

Bubnova, R.S.Anderson, J.E.Filatov, S.K.Fundamenskii, V.S.

Solid State Sciences (2002) 4, 87-91

a=7.122Å   b=9.64Å   c=11.411Å

α=90°   β=116.64°   γ=90°

Rb3 (B7 O12)

B7O12Rb3

Krivovichev, S.V.Filatov, S.K.Shakhverdova, I.P.Burns, P.C.Krzhizhanovskaya, M.G.Polyakova, I.G.Bubnova, R.S.

Solid State Sciences (2002) 4, 985-992

a=6.603Å   b=6.632Å   c=30.085Å

α=91.183°   β=91.781°   γ=119.293°

B3LiO5

B3LiO5

Shepelev, Yu.F.Filatov, S.K.Bubnova, R.S.Sennova, N.A.Pilneva, N.A.

Journal of Solid State Chemistry (2005) 178, 2987-2997

a=8.746Å   b=7.48Å   c=5.013Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Na0.5 Li0.5) (V O3)

Li0.5Na0.5O3V

Bubnova, R.S.Filatov, S.K.Ponomarev, V.I.

Kristallografiya (1992) 37, 1139-1142

a=10.177Å   b=9.065Å   c=5.838Å

α=90°   β=108.95°   γ=90°

(Na0.54 Li0.46) (V O3)

Li0.46Na0.54O3V

Bubnova, R.S.Filatov, S.K.Ponomarev, V.I.

Kristallografiya (1992) 37, 1139-1142

a=10.262Å   b=9.184Å   c=5.857Å

α=90°   β=108.68°   γ=90°

(Na0.49 Li0.51) (V O3)

Li0.51Na0.49O3V

Bubnova, R.S.Filatov, S.K.Ponomarev, V.I.

Kristallografiya (1992) 37, 1139-1142

a=10.318Å   b=9.284Å   c=5.865Å

α=90°   β=108.53°   γ=90°

BFe2.654Mg0.346O5

BFe2.654Mg0.346O5

Biryukov, Yaroslav P.Zinnatullin, Almaz L.Bubnova, Rimma S.Vagizov, Farit G.Shablinskii, Andrey P.Filatov, Stanislav K.Shilovskikh, Vladimir V.Pekov, Igor V.

Acta Crystallographica Section B (2020) 76, 4 543-553

a=9.3914(10)Å   b=12.3034(10)Å   c=3.0697(6)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

BFe2.654Mg0.346O5

BFe2.654Mg0.346O5

Biryukov, Yaroslav P.Zinnatullin, Almaz L.Bubnova, Rimma S.Vagizov, Farit G.Shablinskii, Andrey P.Filatov, Stanislav K.Shilovskikh, Vladimir V.Pekov, Igor V.

Acta Crystallographica Section B (2020) 76, 4 543-553

a=9.4250(10)Å   b=12.3528(10)Å   c=3.0799(6)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

B9Ba6Lu5O27

B9Ba6Lu5O27

Filatov, Stanislav K.Biryukov, Yaroslav P.Bubnova, Rimma S.Shablinskii, Andrey P.

Acta Crystallographica Section B (2019) 75, 4

a=13.0927(3)Å   b=9.9970(2)Å   c=20.4884(4)Å

α=90°   β=106.8270(10)°   γ=90°

Na2 (B8 O13)

B8Na2O13

Bubnova, R.S.Filatov, S.K.Shepelev, Yu.F.Sennova, N.A.

Zeitschrift fuer Kristallographie (149,1979-) (2002) 217, 444-450

a=6.542Å   b=17.796Å   c=8.429Å

α=90°   β=96.49°   γ=90°

Na2 (B8 O13)

B8Na2O13

Bubnova, R.S.Shepelev, Yu.F.Sennova, N.A.Filatov, S.K.

Zeitschrift fuer Kristallographie (149,1979-) (2002) 217, 444-450

a=6.554Å   b=17.861Å   c=8.445Å

α=90°   β=95.15°   γ=90°

(K0.5 Cs0.5) (B1.08 Si1.92) O6

B1.08Cs0.5K0.5O6Si1.92

Belger, A.Stepanov, N.K.Meyer, D.C.Paufler, P.Levin, A.A.Polyakova, I.G.Bubnova, R.S.Filatov, S.K.

Zeitschrift fuer Kristallographie (149,1979-) (2002) 217, 55-62

a=12.848Å   b=12.848Å   c=12.848Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(K0.88 Cs0.12) (B1.09 Si1.91) O6

B1.09Cs0.12K0.88O6Si1.91

Levin, A.A.Meyer, D.C.Stepanov, N.K.Belger, A.Filatov, S.K.Bubnova, R.S.Polyakova, I.G.Paufler, P.

Zeitschrift fuer Kristallographie (149,1979-) (2002) 217, 55-62

a=12.6858Å   b=12.6858Å   c=12.6858Å

α=90°   β=90°   γ=90°

B1.095Cs0.814O6Si1.977

B1.095Cs0.814O6Si1.977

Bubnova, R. S.Stepanov, N. K.Levin, A. A.Filatov, S. K.Paufler, P.Meyer, D. C.

Solid State Sciences (2004) 6, 629-627

a=13.009Å   b=13.009Å   c=13.009Å

α=90°   β=90°   γ=90°