Structures by: Bubnov Y. N.

Total: 37

C50H48B2CoN6O6

C50H48B2CoN6O6

Yan Z. VoloshinAndrey Y. LebedevValentin V. NovikovAlexander V. DolganovAnna V. VologzhaninaEkaterina G. LebedAlexander A. PavlovZoya A. StarikovaMichail I. BuzinYurii N. Bubnov

Inorganica Chimica Acta (2013) 399, 67-78

a=20.168(4)Å   b=16.754(3)Å   c=13.375(3)Å

α=90.00°   β=94.148(4)°   γ=90.00°

C14H24B2CoN6O6

C14H24B2CoN6O6

Yan Z. VoloshinAndrey Y. LebedevValentin V. NovikovAlexander V. DolganovAnna V. VologzhaninaEkaterina G. LebedAlexander A. PavlovZoya A. StarikovaMichail I. BuzinYurii N. Bubnov

Inorganica Chimica Acta (2013) 399, 67-78

a=8.2460(11)Å   b=23.910(3)Å   c=19.501(3)Å

α=90.00°   β=89.998(3)°   γ=90.00°

C50H48B2FeN6O6,C7H16

C50H48B2FeN6O6,C7H16

Yan Z. VoloshinAndrey Y. LebedevValentin V. NovikovAlexander V. DolganovAnna V. VologzhaninaEkaterina G. LebedAlexander A. PavlovZoya A. StarikovaMichail I. BuzinYurii N. Bubnov

Inorganica Chimica Acta (2013) 399, 67-78

a=10.566(3)Å   b=14.168(4)Å   c=18.767(5)Å

α=85.743(6)°   β=81.421(5)°   γ=68.943(5)°

C14H24B2FeN6O6

C14H24B2FeN6O6

Yan Z. VoloshinAndrey Y. LebedevValentin V. NovikovAlexander V. DolganovAnna V. VologzhaninaEkaterina G. LebedAlexander A. PavlovZoya A. StarikovaMichail I. BuzinYurii N. Bubnov

Inorganica Chimica Acta (2013) 399, 67-78

a=19.9212(14)Å   b=8.2523(6)Å   c=23.3202(16)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C20H34BN

C20H34BN

Erdyakov, Sergey YuIgnatenko, Anatolii V.Potapova, Tamara V.Lyssenko, Konstantin A.Gurskii, Mikhail E.Bubnov, Yuri N.

Organic letters (2009) 11, 13 2872-2875

a=11.2017(17)Å   b=13.174(2)Å   c=13.299(2)Å

α=66.300(3)°   β=79.906(3)°   γ=72.084(3)°

C15H21NO2

C15H21NO2

Kuznetsov, Nikolai YuTikhov, Rabdan M.Godovikov, Ivan A.Medvedev, Michael G.Lyssenko, Konstantin A.Burtseva, Elena I.Kirillova, Elena S.Bubnov, Yuri N.

Organic & biomolecular chemistry (2017) 15, 15 3152-3157

a=10.433(2)Å   b=11.252(2)Å   c=11.150(2)Å

α=90°   β=101.21(3)°   γ=90°

C15H21NO2

C15H21NO2

Kuznetsov, Nikolai YuTikhov, Rabdan M.Godovikov, Ivan A.Medvedev, Michael G.Lyssenko, Konstantin A.Burtseva, Elena I.Kirillova, Elena S.Bubnov, Yuri N.

Organic & biomolecular chemistry (2017) 15, 15 3152-3157

a=6.9530(14)Å   b=11.068(2)Å   c=16.703(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C15H23NO2

C15H23NO2

Kuznetsov, Nikolai YuTikhov, Rabdan M.Godovikov, Ivan A.Medvedev, Michael G.Lyssenko, Konstantin A.Burtseva, Elena I.Kirillova, Elena S.Bubnov, Yuri N.

Organic & biomolecular chemistry (2017) 15, 15 3152-3157

a=8.3872(17)Å   b=10.676(2)Å   c=28.705(6)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C20H20BrClN2O

C20H20BrClN2O

Kuznetsov, N. YuTikhov, R. M.Godovikov, I. A.Khrustalev, V. N.Bubnov, Yu N.

Organic & biomolecular chemistry (2016) 14, 18 4283-4298

a=10.5960(8)Å   b=13.0323(10)Å   c=15.0398(11)Å

α=89.548(2)°   β=69.846(2)°   γ=82.380(2)°

C20H19ClN2O

C20H19ClN2O

Kuznetsov, N. YuTikhov, R. M.Godovikov, I. A.Khrustalev, V. N.Bubnov, Yu N.

Organic & biomolecular chemistry (2016) 14, 18 4283-4298

a=6.684(2)Å   b=11.847(4)Å   c=22.594(7)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C60H40B4Br2F4Fe2N12O12,3(C6H6)

C60H40B4Br2F4Fe2N12O12,3(C6H6)

O. A. VarzatskiiV. V. NovikovS. V. ShulgaA. S. BelovA. V. VologzhaninaV. V. NegrutskaI. Y. DubeyYu. N. BubnovYa. Z. Voloshin

Chem. Commun. (2014) 50, 3166

a=28.3891(12)Å   b=28.3891(12)Å   c=18.8932(17)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C30H20B2Br2F2FeN6O6,CH2Cl2

C30H20B2Br2F2FeN6O6,CH2Cl2

O. A. VarzatskiiV. V. NovikovS. V. ShulgaA. S. BelovA. V. VologzhaninaV. V. NegrutskaI. Y. DubeyYu. N. BubnovYa. Z. Voloshin

Chem. Commun. (2014) 50, 3166

a=13.913(2)Å   b=17.521(2)Å   c=16.0443(17)Å

α=90.00°   β=96.463(4)°   γ=90.00°

C70H60B4F4Fe2N14O12,5(C6H6)

C70H60B4F4Fe2N14O12,5(C6H6)

O. A. VarzatskiiV. V. NovikovS. V. ShulgaA. S. BelovA. V. VologzhaninaV. V. NegrutskaI. Y. DubeyYu. N. BubnovYa. Z. Voloshin

Chem. Commun. (2014) 50, 3166

a=12.040(7)Å   b=19.399(12)Å   c=23.44(2)Å

α=107.911(13)°   β=96.646(13)°   γ=105.862(9)°

Tert-butyl (1-((3r,5r,7r)-adamantan-1-yl)but-3-en-1-yl)carbamate

C19H31NO2

Kuznetsov, Nikolai YuTikhov, Rabdan M.Godovikov, Ivan A.Medvedev, Michael G.Lyssenko, Konstantin A.Burtseva, Elena I.Kirillova, Elena S.Bubnov, Yuri N.

Organic & biomolecular chemistry (2017) 15, 15 3152-3157

a=10.3207(2)Å   b=17.1680(4)Å   c=10.4198(2)Å

α=90°   β=96.0380(10)°   γ=90°

C30H20B2F2FeI2N6O6,2(C6H6)

C30H20B2F2FeI2N6O6,2(C6H6)

Voloshin, Yan Z.Belov, Alexander S.Varzatskii, Oleg A.Shul'ga, Sergey V.Stuzhin, Pavel A.Starikova, Zoya A.Lebed, Ekaterina G.Bubnov, Yurii N.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2012) 41, 3 921-928

a=15.266(4)Å   b=10.531(3)Å   c=27.206(7)Å

α=90.00°   β=91.307(5)°   γ=90.00°

C30H20B2Cl2CoF2N6O6,C7H16

C30H20B2Cl2CoF2N6O6,C7H16

Voloshin, Y. Z.Belov, A. S.Vologzhanina, A. V.Aleksandrov, G. G.Dolganov, A. V.Novikov, V. V.Varzatskii, O. A.Bubnov, Y. N.

Dalton Transactions (2012) 41, 20 6078

a=13.5294(11)Å   b=17.7456(15)Å   c=16.3800(13)Å

α=90.00°   β=94.896(2)°   γ=90.00°

C30H21B2ClCoF2N6O6,2(CHCl3)

C30H21B2ClCoF2N6O6,2(CHCl3)

Voloshin, Y. Z.Belov, A. S.Vologzhanina, A. V.Aleksandrov, G. G.Dolganov, A. V.Novikov, V. V.Varzatskii, O. A.Bubnov, Y. N.

Dalton Transactions (2012) 41, 20 6078

a=15.485(2)Å   b=13.6509(18)Å   c=17.840(3)Å

α=90.00°   β=92.809(3)°   γ=90.00°

C34H30B2ClCoF2N7O6,C6H6

C34H30B2ClCoF2N7O6,C6H6

Voloshin, Y. Z.Belov, A. S.Vologzhanina, A. V.Aleksandrov, G. G.Dolganov, A. V.Novikov, V. V.Varzatskii, O. A.Bubnov, Y. N.

Dalton Transactions (2012) 41, 20 6078

a=21.434(4)Å   b=17.448(3)Å   c=21.475(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C38H40B2CoF2N8O6,CH2Cl2

C38H40B2CoF2N8O6,CH2Cl2

Voloshin, Y. Z.Belov, A. S.Vologzhanina, A. V.Aleksandrov, G. G.Dolganov, A. V.Novikov, V. V.Varzatskii, O. A.Bubnov, Y. N.

Dalton Transactions (2012) 41, 20 6078

a=10.555(4)Å   b=12.885(4)Å   c=15.480(5)Å

α=83.991(7)°   β=87.570(7)°   γ=86.593(7)°

C38H38B2CoF2N6O8,2(C6H6)

C38H38B2CoF2N6O8,2(C6H6)

Voloshin, Y. Z.Belov, A. S.Vologzhanina, A. V.Aleksandrov, G. G.Dolganov, A. V.Novikov, V. V.Varzatskii, O. A.Bubnov, Y. N.

Dalton Transactions (2012) 41, 20 6078

a=12.3008(12)Å   b=14.607(2)Å   c=26.589(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C32H24B2CoF2N6O6S2

C32H24B2CoF2N6O6S2

Voloshin, Y. Z.Belov, A. S.Vologzhanina, A. V.Aleksandrov, G. G.Dolganov, A. V.Novikov, V. V.Varzatskii, O. A.Bubnov, Y. N.

Dalton Transactions (2012) 41, 20 6078

a=11.041(2)Å   b=12.489(3)Å   c=24.300(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C56H18B2F42FeN6O6S6

C56H18B2F42FeN6O6S6

Voloshin, Y. Z.Belaya, I. G.Belov, A. S.Platonov, V. E.Maksimov, A. M.Vologzhanina, A. V.Starikova, Z. A.Dolganov, A. V.Novikov, V. V.Bubnov, Y. N.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2012) 41, 3 737-746

a=10.9913(4)Å   b=21.1116(7)Å   c=58.133(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C50H18B2CoF30N6O6S6,0.25(C7H16)

C50H18B2CoF30N6O6S6,0.25(C7H16)

Voloshin, Y. Z.Belaya, I. G.Belov, A. S.Platonov, V. E.Maksimov, A. M.Vologzhanina, A. V.Starikova, Z. A.Dolganov, A. V.Novikov, V. V.Bubnov, Y. N.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2012) 41, 3 737-746

a=17.063(4)Å   b=23.635(5)Å   c=16.258(3)Å

α=90.00°   β=104.103(5)°   γ=90.00°

C50H18B2Cl6CoF24N6O6S6

C50H18B2Cl6CoF24N6O6S6

Voloshin, Y. Z.Belaya, I. G.Belov, A. S.Platonov, V. E.Maksimov, A. M.Vologzhanina, A. V.Starikova, Z. A.Dolganov, A. V.Novikov, V. V.Bubnov, Y. N.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2012) 41, 3 737-746

a=16.399(3)Å   b=17.273(3)Å   c=23.260(4)Å

α=70.408(3)°   β=86.475(3)°   γ=86.659(3)°

C56H18B2CoF42N6O6S6

C56H18B2CoF42N6O6S6

Voloshin, Y. Z.Belaya, I. G.Belov, A. S.Platonov, V. E.Maksimov, A. M.Vologzhanina, A. V.Starikova, Z. A.Dolganov, A. V.Novikov, V. V.Bubnov, Y. N.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2012) 41, 3 737-746

a=34.891(2)Å   b=8.0944(5)Å   c=27.1775(18)Å

α=90.00°   β=120.078(2)°   γ=90.00°

C92H18B2Co3F60N12O12S12

C92H18B2Co3F60N12O12S12

Voloshin, Y. Z.Belaya, I. G.Belov, A. S.Platonov, V. E.Maksimov, A. M.Vologzhanina, A. V.Starikova, Z. A.Dolganov, A. V.Novikov, V. V.Bubnov, Y. N.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2012) 41, 3 737-746

a=13.3708(14)Å   b=14.1004(15)Å   c=16.1554(18)Å

α=75.206(2)°   β=79.490(2)°   γ=76.152(2)°

C26H30B2FeN6O6S2,CH2Cl2

C26H30B2FeN6O6S2,CH2Cl2

Dolganov, Alexander V.Belov, Alexander S.Novikov, Valentin V.Vologzhanina, Anna V.Mokhir, AndriyBubnov, Yurii N.Voloshin, Yan Z.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2013) 42, 13 4373-4376

a=11.6442(2)Å   b=11.9248(2)Å   c=13.3359(2)Å

α=92.1880(10)°   β=104.0600(10)°   γ=115.8470(10)°

C26H30B2CoN6O6S2,CHCl3

C26H30B2CoN6O6S2,CHCl3

Dolganov, Alexander V.Belov, Alexander S.Novikov, Valentin V.Vologzhanina, Anna V.Mokhir, AndriyBubnov, Yurii N.Voloshin, Yan Z.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2013) 42, 13 4373-4376

a=11.1528(8)Å   b=18.4231(14)Å   c=15.9011(13)Å

α=90.00°   β=91.971(2)°   γ=90.00°

C50H70B4Fe2N12O12,2(CH2Cl2)

C50H70B4Fe2N12O12,2(CH2Cl2)

Belaya, Irina G.Svidlov, Semen V.Dolganov, Alexander V.Zelinskii, Genrikh E.Potapova, Tamara V.Vologzhanina, Anna V.Varzatskii, Oleg A.Bubnov, Yurii N.Voloshin, Yan Z.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2013) 42, 37 13667-13678

a=9.866(2)Å   b=13.363(3)Å   c=13.750(5)Å

α=110.849(7)°   β=104.086(7)°   γ=104.756(5)°

C15H23BO2

C15H23BO2

Erdyakov, Sergey YuIgnatenko, Anatolii V.Potapova, Tamara V.Lyssenko, Konstantin A.Gurskii, Mikhail E.Bubnov, Yuri N.

Organic letters (2009) 11, 13 2872-2875

a=9.4826(6)Å   b=11.5606(8)Å   c=14.2207(9)Å

α=68.1100(10)°   β=78.3250(10)°   γ=84.5220(10)°

01011a

C16H28BN

Piotr KaszynskiSerhii PakhomovMikhail E. GurskiiSergey Yu. ErdyakovZoya A. StarikovaKonstantin A. LyssenkoMikhail Yu. AntipinVictor G. YoungYurii N. Bubnov

Journal of Organic Chemistry (2009) 74, 1709-1720

a=6.6529(3)Å   b=10.6665(6)Å   c=19.3817(10)Å

α=90.00°   β=94.689(3)°   γ=90.00°

00437a

C14H20BN

Piotr KaszynskiSerhii PakhomovMikhail E. GurskiiSergey Yu. ErdyakovZoya A. StarikovaKonstantin A. LyssenkoMikhail Yu. AntipinVictor G. YoungYurii N. Bubnov

Journal of Organic Chemistry (2009) 74, 1709-1720

a=8.4404(13)Å   b=6.8469(10)Å   c=10.5269(16)Å

α=90.00°   β=104.712(3)°   γ=90.00°

C8H14BN

C8H14BN

Piotr KaszynskiSerhii PakhomovMikhail E. GurskiiSergey Yu. ErdyakovZoya A. StarikovaKonstantin A. LyssenkoMikhail Yu. AntipinVictor G. YoungYurii N. Bubnov

Journal of Organic Chemistry (2009) 74, 1709-1720

a=6.9875(10)Å   b=15.011(2)Å   c=16.556(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C34H20B2F2FeN8O6S2,2.5(C6H6)

C34H20B2F2FeN8O6S2,2.5(C6H6)

Yan Z. VoloshinOleg A. VarzatskiiAlexander S. BelovZoya A. StarikovaKyrill Y. SuponitskyValentin V. NovikovYurii N. Bubnov

Inorganic Chemistry (2008) 47, 2155-2161

a=11.876(2)Å   b=16.576(3)Å   c=26.185(5)Å

α=89.197(6)°   β=76.916(5)°   γ=69.042(4)°

C35H21B2F2FeN9O8S2,2.5(C3H6O),0.5(C7H16)

C35H21B2F2FeN9O8S2,2.5(C3H6O),0.5(C7H16)

Yan Z. VoloshinOleg A. VarzatskiiAlexander S. BelovZoya A. StarikovaKyrill Y. SuponitskyValentin V. NovikovYurii N. Bubnov

Inorganic Chemistry (2008) 47, 2155-2161

a=11.9309(10)Å   b=11.9718(10)Å   c=19.2325(16)Å

α=80.312(2)°   β=80.917(2)°   γ=68.869(2)°

C31H21B2F2FeN7O6,2.5(C6H6)

C31H21B2F2FeN7O6,2.5(C6H6)

Voloshin, Yan Z.Belov, Alexander S.Varzatskii, Oleg A.Shul'ga, Sergey V.Stuzhin, Pavel A.Starikova, Zoya A.Lebed, Ekaterina G.Bubnov, Yurii N.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2012) 41, 3 921-928

a=16.500(3)Å   b=16.552(3)Å   c=18.284(3)Å

α=107.773(4)°   β=110.392(3)°   γ=96.086(4)°