Structures by: Bruskov V. A.

Total: 33

Ni Si3 P4

NiP4Si3

Il'nitskaya, O.N.Bruskov, V.A.Zavalii, P.Yu.Kuz'ma, Yu.B.

Inorganic Materials (USSR) (see: Izv.Akad.Nauk, Neorg.Mater.) (1991) 27, 1108-1110

a=5.1598Å   b=5.1598Å   c=10.35Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ca (Cu.83 Al1.27)

Al1.27CaCu0.83

Zarechnyuk, O.S.Manyako, N.B.Yanson, T.I.Bruskov, V.A.

Soviet Physics, Crystallography (= Kristallografiya) (1988) 33, 196-199

a=15.298Å   b=15.298Å   c=9.289Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(Li3 Ni27 Si30)0.4

Li1.2Ni10.72Si12

Pavlyuk, V.V.Pecharskii, V.K.Bodak, O.I.Bruskov, V.A.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya B: Geologichni, Khimichni ta Biologichni Nauki (1989) 1989, 46-49

a=11.084Å   b=3.7428Å   c=8.122Å

α=90°   β=111.59°   γ=90°

Ce52 Li10 Ge44.74

Ce52Ge44.74Li10

Pavlyuk, V.V.Bodak, O.I.Pecharskii, V.K.Bruskov, V.A.

Soviet Physics, Crystallography (= Kristallografiya) (1987) 32, 38-39

a=15.402Å   b=15.402Å   c=10.9Å

α=90°   β=90°   γ=90°

La11 Ni4 Ge6

Ge6La11Ni4

Pecharskii, V.K.Bodak, O.I.Bruskov, V.A.

Soviet Physics, Crystallography (= Kristallografiya) (1986) 31, 184-186

a=18.637Å   b=4.384Å   c=14.191Å

α=90°   β=106.13°   γ=90°

Ho Ni2 B2

B2HoNi2

Bruskov, V.A.Gubich, I.B.Kuz'ma, Yu.B.

Kristallografiya (1991) 36, 1123-1125

a=8.411Å   b=5.199Å   c=6.911Å

α=90°   β=126.93°   γ=90°

Ho3 Ni19 B10

B10Ho3Ni19

Bruskov, V.A.Zavalii, P.Yu.Kuz'ma, Yu.B.Gubich, I.B.

Kristallografiya (1990) 35, 998-999

a=13.177Å   b=8.719Å   c=5.78Å

α=90°   β=91.33°   γ=90°

Pr8 Re12.62 B12

B12Pr8Re12.62

Zavalii, P.Yu.Bruskov, V.A.Kuz'ma, Yu.B.Mikhalenko, S.I.

Kristallografiya (1990) 35, 621-624

a=10.665Å   b=10.665Å   c=14.83Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Sc B12

B12Sc

Zavalii, L.V.Bruskov, V.A.Kuz'ma, Yu.B.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1988) 24, 506-507

a=7.402Å   b=7.402Å   c=7.402Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Nd2 Ni5 B4

B4Nd2Ni5

Bilonizhko, N.S.Kuz'ma, Yu.B.Aksel'rud, L.G.Bruskov, V.A.

Kristallografiya (1985) 30, 1005-1006

a=9.783Å   b=5.097Å   c=8.016Å

α=90°   β=136.73°   γ=90°

Ho2 Ni10 B5

B5Ho2Ni10

Zavalii, P.Yu.Bruskov, V.A.Kuz'ma, Yu.B.Gubich, I.B.

Kristallografiya (1991) 36, 490-491

a=17.588Å   b=9.001Å   c=9.477Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Pr5 Co2 B6

B6Co2Pr5

Aksel'rud, L.G.Bruskov, V.A.Chaban, N.F.Kuz'ma, Yu.B.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya B: Geologichni, Khimichni ta Biologichni Nauki (1983) 1983, 49-52

a=5.457Å   b=5.457Å   c=24.718Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Sm B4

B4Sm

Zavalii, L.V.Kuz'ma, Yu.B.Bruskov, V.A.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1988) 24, 1576-1577

a=7.174Å   b=7.174Å   c=4.0641Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Pr2 Re3 B6

B6Pr2Re3

Kuz'ma, Yu.B.Bruskov, V.A.Mikhalenko, S.I.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya B: Geologichni, Khimichni ta Biologichni Nauki (1986) 1986, 42-44

a=6.779Å   b=10.623Å   c=7.569Å

α=90°   β=90.84°   γ=90°

Er3 Cr B7

B7CrEr3

Kuz'ma, Yu.B.Chaban, N.F.Bruskov, V.A.Aksel'rud, L.G.

Kristallografiya (1985) 30, 187-189

a=3.4201Å   b=15.678Å   c=9.307Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ni28.84 Sc4 B9.8

B9.8Ni28.84Sc4

Chaban, N.F.Kuz'ma, Yu.B.Dub, O.M.Zavalii, L.V.Bruskov, V.A.

Soviet Physics, Crystallography (= Kristallografiya) (1988) 33, 496-497

a=7.68Å   b=7.68Å   c=15.382Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Li13Ni40Si31

Li13Ni40Si31

Bodak, O.I.Pavlyuk, V.V.Pecharskii, V.K.Bruskov, V.A.Andrusyak, R.I.Kotur, B.Ya.

Kristallografiya (1990) 35, 312-315

a=17.092Å   b=17.092Å   c=7.848Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ni Si3 P4

NiP4Si3

Il'nitskaya, O.N.Bruskov, V.A.Zavalii, P.Yu.Kuz'ma, Yu.B.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1991) 27, 1311-1313

a=5.1598Å   b=5.1598Å   c=10.35Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ce4 Ni7 In8

Ce4In8Ni7

Baranyak, V.M.Kal'ichak, Ya.M.Bruskov, V.A.Zavalii, P.Yu.Dmytrakh, O.V.

Kristallografiya (1988) 33, 601-604

a=14.752Å   b=24.184Å   c=4.3951Å

α=90°   β=90°   γ=90°

In4NiYb

In4NiYb

Kalychak, Ya.M.Baranyak, V.M.Dmytrakh, O.V.Zavalii, P.Yu.Zaremba, V.I.Bruskov, V.A.

Soviet Physics, Crystallography (= Kristallografiya) (1988) 33, 602-603

a=4.398Å   b=16.606Å   c=7.278Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ge31Ni40.67Sc12.32

Ge31Ni40.67Sc12.32

Bodak, O.I.Pavlyuk, V.V.Andrusyak, R.I.Pecharskii, V.K.Kotur, B.Ya.Bruskov, V.A.

Soviet Physics, Crystallography (= Kristallografiya) (1990) 35, 173-175

a=17.865Å   b=17.865Å   c=8.22Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ce Co C2

C2CeCo

Bodak, O.I.Marusin, E.P.Bruskov, V.A.

Soviet Physics, Crystallography (= Kristallografiya) (1980) 25, 355-356

a=7.455Å   b=5.3857Å   c=5.3885Å

α=90°   β=101.83°   γ=90°

Nd2 Cr9 Ge8

Cr9Ge8Nd2

Bodak, O.I.Gladyshevskii, E.I.Salamakha, P.S.Pecharskii, V.K.Bruskov, V.A.

Soviet Physics, Crystallography (= Kristallografiya) (1989) 34, 774-775

a=9.388Å   b=4.046Å   c=8.045Å

α=90°   β=90°   γ=90°

La8 Ni Ge5

Ge5La8Ni

Bruskov, V.A.Pecharskii, V.K.Bodak, O.I.Gladyshevskii, E.I.

Soviet Physics, Crystallography (= Kristallografiya) (1984) 29, 628-630

a=15.586Å   b=18.384Å   c=11.351Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Co4 Y3 Ge13

Co4Ge13Y3

Bruskov, V.A.Pecharskii, V.K.Bodak, O.I.

Inorganic Materials (USSR) (see: Izv.Akad.Nauk, Neorg.Mater.) (1986) 22, 1289-1292

a=8.769Å   b=8.769Å   c=8.769Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ni0.95 Zr4 P2

Ni0.95P2Zr4

Bruskov, V.A.Lomnitskaya, Ya.F.Kuz'ma, Yu.B.

Soviet Physics, Crystallography (= Kristallografiya) (1988) 33, 199-201

a=13.852Å   b=3.657Å   c=10.213Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ce2CoIn8

Ce2CoIn8

Kal'ichak, Ya.M.Zaremba, V.I.Bruskov, V.A.Baranyak, V.M.Zavalii, P.Yu.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Metally (1989) 1989, 213-215

a=4.64Å   b=4.64Å   c=12.251Å

α=90°   β=90°   γ=90°

CoHoIn5

CoHoIn5

Kal'ichak, Ya.M.Zaremba, V.I.Baranyak, V.M.Bruskov, V.A.Zavalii, P.Yu.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Metally (1989) 1989, 209-210

a=4.547Å   b=4.547Å   c=7.411Å

α=90°   β=90°   γ=90°

CeCoIn5

CeCoIn5

Kal'ichak, Ya.M.Zaremba, V.I.Baranyak, V.M.Bruskov, V.A.Zavalii, P.Yu.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Metally (1989) 1989, 213-215

a=4.601Å   b=4.601Å   c=7.54Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Co5GaY5

Co5GaY5

Yarmolyuk, Ya.P.Gladyshevskii, R.E.Grin', Yu.Bruskov, V.A.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya B: Geologichni, Khimichni ta Biologichni Nauki (1984) 1984, 50-52

a=4.123Å   b=10.289Å   c=20.539Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ce1.22Ge4Sc3

Ce1.22Ge4Sc3

Shpyrka, Z.M.Bruskov, V.A.Pecharskii, V.K.Mokraya, I.R.Bodak, O.I.Zavalii, P.Yu.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1990) 26, 969-972

a=7.188Å   b=13.99Å   c=7.416Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ce3.66Ge4Y0.86

Ce3.66Ge4Y0.86

Shpyrka, Z.M.Mokraya, I.R.Bruskov, V.A.Bodak, O.I.Zavalii, P.Yu.Pecharskii, V.K.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1990) 26, 969-972

a=7.754Å   b=14.99Å   c=7.918Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ga3RuTm

Ga3RuTm

Sichevich, O.M.Bruskov, V.A.Grin', Yu.

Kristallografiya (1989) 34, 1571-1573

a=6.352Å   b=6.352Å   c=6.352Å

α=90°   β=90°   γ=90°