Structures by: Bodak O. I.

Total: 199

Ce2CuGe6

Ce2CuGe6

Konyk, M.B.Salamakha, P.S.Bodak, O.I.Pecharskii, V.K.

Soviet Physics, Crystallography (= Kristallografiya) (1988) 33, 494-495

a=4.0756Å   b=4.2152Å   c=21.5408Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cr4.8Sc7Si9.2

Cr4.8Sc7Si9.2

Kotur, B.Ya.Bodak, O.I.Zavodnik, V.E.

Soviet Physics, Crystallography (= Kristallografiya) (1985) 30, 521-523

a=9.757Å   b=9.757Å   c=13.884Å

α=90°   β=90°   γ=90°

La Ni3 In6

In6LaNi3

Kalychak, Ya.M.Gladyshevskii, E.I.Bodak, O.I.Dmytrakh, O.V.Kotur, B.Ya.

Soviet Physics, Crystallography (= Kristallografiya) (1985) 30, 344-345

a=4.388Å   b=7.574Å   c=12.11Å

α=90°   β=90°   γ=90°

CeCo2Si2

CeCo2Si2

Levin, E.M.Bodak, O.I.Gladyshevskii, E.I.Sinyushko, V.G.

Physica Status Solidi, Sectio A: Applied Research (1992) 134, 107-117

a=3.96Å   b=3.96Å   c=9.78Å

α=90°   β=90°   γ=90°

CeNi2Si2

CeNi2Si2

Levin, E.M.Bodak, O.I.Gladyshevskii, E.I.Sinyushko, V.G.

Physica Status Solidi, Sectio A: Applied Research (1992) 134, 107-117

a=4.035Å   b=4.035Å   c=9.58Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Pr5 Ni6 In11

In11Ni6Pr5

Kalychak, Ya.M.Baranyak, V.M.Zavalii, P.Yu.Dmytrakh, O.V.Bodak, O.I.

Soviet Physics, Crystallography (= Kristallografiya) (1987) 32, 600-601

a=14.579Å   b=14.579Å   c=4.4Å

α=90°   β=90°   γ=90°

CuFe2Ge2

CuFe2Ge2

Zavalii, I.Yu.Pecharskii, V.K.Bodak, O.I.

Soviet Physics, Crystallography (= Kristallografiya) (1987) 32, 35-37

a=4.978Å   b=3.97Å   c=6.777Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ge2 Yb Pd2

Ge2Pd2Yb

Seropegin, Yu.D.Bodak, O.I.Borisenko, O.L.Kovachikova, M.V.Nikiforov, V.N.Kochetkov, Yu.V.

Journal of Alloys Compd. (1994) 216, 259-263

a=4.2841Å   b=4.2841Å   c=10.001Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Y Co C

CCoY

Tsokol', A.O.Marusin, E.P.Bodak, O.I.

Kristallografiya (1989) 34, 1014-1016

a=3.6504Å   b=3.6504Å   c=3.4332Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Al3 Sc C3

C3Al3Sc

Tsokol', A.O.Bodak, O.I.Marusin, E.P.Baivel'man, M.G.

Soviet Physics, Crystallography (= Kristallografiya) (1986) 31, 467-468

a=3.355Å   b=3.355Å   c=16.776Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Li Yb8 Ge13

Ge13LiYb8

Pavlyuk, V.V.Bel'skii, V.K.Bodak, O.I.Pecharskii, V.K.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya B: Geologichni, Khimichni ta Biologichni Nauki (1987) 1987, 44-47

a=15.577Å   b=10.817Å   c=11.317Å

α=90°   β=106.4°   γ=90°

(Li3 Ni27 Si30)0.4

Li1.2Ni10.72Si12

Pavlyuk, V.V.Pecharskii, V.K.Bodak, O.I.Bruskov, V.A.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya B: Geologichni, Khimichni ta Biologichni Nauki (1989) 1989, 46-49

a=11.084Å   b=3.7428Å   c=8.122Å

α=90°   β=111.59°   γ=90°

La2 Ni5 C3

C3La2Ni5

Tsokol', A.O.Bodak, O.I.Marusin, E.P.

Soviet Physics, Crystallography (= Kristallografiya) (1986) 31, 39-41

a=8.331Å   b=8.331Å   c=4.0283Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Re2Sc3Si3

Re2Sc3Si3

Pecharskii, V.K.Gladyshevskii, E.I.Bodak, O.I.

Soviet Physics, Crystallography (= Kristallografiya) (1979) 24, 433-438

a=19.604Å   b=5.339Å   c=16.038Å

α=90°   β=136.05°   γ=90°

Fe52Ge112Tb117

Fe52Ge112Tb117

Pecharskii, V.K.Bodak, O.I.Bel'skii, V.K.Mokra, I.R.Starodub, P.K.Gladyshevskii, E.I.

Soviet Physics, Crystallography (= Kristallografiya) (1987) 32, 194-196

a=28.58Å   b=28.58Å   c=28.58Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Mn2NdSi2

Mn2NdSi2

Prots', Yu.M.Bodak, O.I.Salamakha, P.S.Sologub, O.L.

Journal of Alloys Compd. (1994) 215, 235-238

a=4.003Å   b=4.003Å   c=10.716Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ce (Li0.3 Cu1.7) Si2

CeCu1.7Li0.3Si2

Pavlyuk, V.V.Bodak, O.I.Pecharskii, V.K.Kevorkov, D.E.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi (1993) 1993, 87-89

a=4.108Å   b=4.108Å   c=9.992Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Li Tm2 Ge4

Ge4LiTm2

Pavlyuk, V.V.Sobolev, A.N.Bodak, O.I.

Soviet Physics, Crystallography (= Kristallografiya) (1991) 36, 493-494

a=8.123Å   b=3.875Å   c=4.008Å

α=90°   β=104.24°   γ=90°

Ce52 Li10 Ge44.74

Ce52Ge44.74Li10

Pavlyuk, V.V.Bodak, O.I.Pecharskii, V.K.Bruskov, V.A.

Soviet Physics, Crystallography (= Kristallografiya) (1987) 32, 38-39

a=15.402Å   b=15.402Å   c=10.9Å

α=90°   β=90°   γ=90°

La11 Ni4 Ge6

Ge6La11Ni4

Pecharskii, V.K.Bodak, O.I.Bruskov, V.A.

Soviet Physics, Crystallography (= Kristallografiya) (1986) 31, 184-186

a=18.637Å   b=4.384Å   c=14.191Å

α=90°   β=106.13°   γ=90°

Fe10 Tm9 Ge10

Fe10Ge10Tm9

Pecharskii, V.K.Fedyna, M.F.Bodak, O.I.Zavodnik, V.E.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya B: Geologichni, Khimichni ta Biologichni Nauki (1987) 1987, 43-47

a=5.386Å   b=13.306Å   c=13.916Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Li4 Pd5.48 Ge4.526

Ge4.526Li4Pd5.48

Pavlyuk, V.V.Pecharskii, V.K.Bodak, O.I.

Soviet Physics, Crystallography (= Kristallografiya) (1989) 34, 179-181

a=7.3419Å   b=4.239Å   c=7.9315Å

α=90°   β=128.1°   γ=90°

Li2 Lu3 Ge3

Ge3Li2Lu3

Pavlyuk, V.V.Bodak, O.I.

Inorganic Materials (USSR) (see: Izv.Akad.Nauk, Neorg.Mater.) (1992) 28, 877-879

a=3.959Å   b=10.475Å   c=14.0519Å

α=90°   β=90°   γ=90°

AgCeGe

AgCeGe

Bodak, O.I.Gschneidner, K.A.jr.Protsyk, A.S.Pecharskii, V.K.

Journal of the Less-Common Metals (1991) 168, 257-267

a=4.5442Å   b=4.5442Å   c=7.7108Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ce Ag Sb2

AgCeSb2

Noel, H.Bodak, O.I.Rogl, P.Sologub, O.L.Leithe-Jasper, A.

Journal of Solid State Chemistry (1995) 115, 441-446

a=4.3641Å   b=4.3641Å   c=10.722Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ag La Ge

AgGeLa

Protsyk, A.S.Pecharskii, V.K.Gschneidner, K.A.jr.Bodak, O.I.

Journal of the Less-Common Metals (1991) 168, 257-267

a=4.5587Å   b=4.5587Å   c=7.8969Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(Li3 Ag3 Ge2)0.5

Ag1.5GeLi1.5

Bodak, O.I.Kevorkov, D.G.Pavlyuk, V.V.

Polish Journal of Chemistry (1997) 71, 712-715

a=4.045Å   b=4.045Å   c=4.045Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Li2 Ag Si2)1.6

Ag1.6Li3.2Si3.2

Pavlyuk, V.V.Kevorkov, D.G.Bodak, O.I.

Polish Journal of Chemistry (1997) 71, 712-715

a=6.05Å   b=6.05Å   c=6.05Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Li3 Ag2 Si3

Ag2Li3Si3

Bodak, O.I.Kevorkov, D.G.Pavlyuk, V.V.

Polish Journal of Chemistry (1997) 71, 712-715

a=6.055Å   b=6.055Å   c=6.164Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Li Ag2 Si

Ag2LiSi

Pavlyuk, V.V.Bodak, O.I.Kevorkov, D.G.

Polish Journal of Chemistry (1997) 71, 712-715

a=4.045Å   b=4.045Å   c=4.045Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Li3 Ag2 Ge3

Ag2Ge3Li3

Pavlyuk, V.V.Kevorkov, D.G.Bodak, O.I.

Polish Journal of Chemistry (1997) 71, 712-715

a=6.169Å   b=6.169Å   c=6.213Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Li Ag2 Ge

Ag2GeLi

Bodak, O.I.Kevorkov, D.G.Pavlyuk, V.V.

Polish Journal of Chemistry (1997) 71, 712-715

a=6.326Å   b=6.326Å   c=6.326Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Neodymium argentide silicide (5/0.5/3.5)

Ag0.5Nd5Si3.5

Zaplatynsky, O.V.Stepen'-Damm, Yu.Salamakha, P.S.Prots', Yu.M.Bodak, O.I.

Journal of Alloys Compd. (1995) 221, 91-93

a=7.645Å   b=15.04Å   c=7.881Å

α=90°   β=90°   γ=90°

LaRe2Si2

LaRe2Si2

Pecharskii, V.K.Bodak, O.I.Gladyshevskii, E.I.

Kristallografiya (1977) 22, 630-633

a=4.206Å   b=4.116Å   c=20.89Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ce3Pt23Si11

Ce3Pt23Si11

Tursina, A.I.Gribanov, A.V.Kuyukov, K.V.Seropegin, Yu.D.Bodak, O.I.

Journal of Alloys Compd. (2002) 347, 121-123

a=16.837Å   b=16.837Å   c=16.837Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Al12Ce3Ru4

Al12Ce3Ru4

Bukhan'ko, N.G.Gribanov, A.V.Tursina, A.I.Malyshev, S.V.Seropegin, Yu.D.Bodak, O.I.

Journal of Alloys Compd. (2004) 367, 149-151

a=8.8652Å   b=8.8652Å   c=9.57Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Tm Cu2 Ge2

Cu2Ge2Tm

Fedyna, L.O.Fedyna, M.F.Bodak, O.I.Tokaychuk, Ya.O.Mokra, I.R.

Journal of Alloys Compd. (2004) 367, 70-75

a=3.99155Å   b=3.99155Å   c=10.3285Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Tm (Cu1.24 Ge0.76)

Cu1.24Ge0.76Tm

Fedyna, L.O.Bodak, O.I.Tokaychuk, Ya.O.Fedyna, M.F.Mokra, I.R.

Journal of Alloys Compd. (2004) 367, 70-75

a=4.42254Å   b=4.42254Å   c=7.0477Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Tm6 Cu8 Ge8

Cu8Ge8Tm6

Fedyna, L.O.Bodak, O.I.Tokaychuk, Ya.O.Fedyna, M.F.Mokra, I.R.

Journal of Alloys Compd. (2004) 367, 70-75

a=13.7407Å   b=6.5995Å   c=4.1368Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Nd (Ga1.34 Si0.66)

Ga1.34NdSi0.66

Tokaychuk, Ya.O.Fedorchuk, A.O.Bodak, O.I.Mokra, I.R.

Journal of Alloys Compd. (2004) 367, 64-69

a=4.20329Å   b=4.20329Å   c=14.4146Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Nd (Ga1.04 Si0.96)

Ga1.04NdSi0.96

Tokaychuk, Ya.O.Mokra, I.R.Fedorchuk, A.O.Bodak, O.I.

Journal of Alloys Compd. (2004) 367, 64-69

a=4.1922Å   b=4.1922Å   c=14.2967Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Nd (Ga0.86 Si1.14)

Ga0.86NdSi1.14

Tokaychuk, Ya.O.Fedorchuk, A.O.Bodak, O.I.Mokra, I.R.

Journal of Alloys Compd. (2004) 367, 64-69

a=4.21572Å   b=4.19796Å   c=14.1025Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Nd (Ga0.71 Si1.29)

Ga0.71NdSi1.29

Tokaychuk, Ya.O.Bodak, O.I.Fedorchuk, A.O.Mokra, I.R.

Journal of Alloys Compd. (2004) 367, 64-69

a=4.2087Å   b=4.20268Å   c=14.078Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ce2Rh12Si7.11

Ce2Rh12Si7.11

Tursina, A.I.Gribanov, A.V.Bodak, O.I.Seropegin, Yu.D.

Journal of Alloys Compd. (2004) 367, 142-145

a=9.706Å   b=9.706Å   c=3.8394Å

α=90°   β=90°   γ=120°

CeRh2Si

CeRh2Si

Tursina, A.I.Bodak, O.I.Gribanov, A.V.Seropegin, Yu.D.Novitskii, A.A.

Journal of Alloys Compd. (2004) 367, 146-148

a=4.0413Å   b=17.73Å   c=4.0675Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ce6Rh30Si19

Ce6Rh30Si19

Tursina, A.I.Gribanov, A.V.Seropegin, Yu.D.Bodak, O.I.

Journal of Alloys Compd. (2004) 367, 142-145

a=15.698Å   b=15.698Å   c=3.8571Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(Co0.96 Mn0.04) (Co0.52 Mn1.28 Ni0.1 Cu0.1) O4

Co1.48Cu0.1Mn1.32Ni0.1O4

Bodak, O.I.Aksel'rud, L.G.Volkov, S.V.Mruz, O.Ya.Kotur, B.Ya.Koval'skii, A.P.Gadzaman, I.V.Demchenko, P.Yu.Pekhn'o, V.I.

Ukrains'kii Khimicheskii Zhurnal (Russian Edition) (2003) 69, 89-92

a=8.29641Å   b=8.29641Å   c=8.29641Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Th11 Ru12 C18

C18Ru12Th11

Aksel'rud, L.G.Bodak, O.I.Aslan, A.M.Marusin, E.P.

Kristallografiya (1990) 35, 487-490

a=10.7636Å   b=10.7636Å   c=10.7636Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Th2 Ru6 C5

C5Ru6Th2

Aksel'rud, L.G.Bodak, O.I.Aslan, A.N.Marusin, E.P.Mazus, M.D.

Kristallografiya (1990) 35, 199-201

a=9.113Å   b=9.113Å   c=4.186Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sm8 Pt11 Si5

Pt11Si5Sm8

Barakatova, Zh.M.Aksel'rud, L.G.Seropegin, Yu.D.Bodak, O.I.

Kristallografiya (1995) 40, 370-372

a=8.715Å   b=8.715Å   c=7.086Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Li13Ni40Si31

Li13Ni40Si31

Bodak, O.I.Pavlyuk, V.V.Pecharskii, V.K.Bruskov, V.A.Andrusyak, R.I.Kotur, B.Ya.

Kristallografiya (1990) 35, 312-315

a=17.092Å   b=17.092Å   c=7.848Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ni3 Sm Ge3

Ge3Ni3Sm

Mruz, O.Ya.Pecharskii, V.K.Sobolev, A.N.Bodak, O.I.

Kristallografiya (1990) 35, 202-204

a=4.0659Å   b=4.0659Å   c=25.137Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Li12Mg3Si4

Li12Mg3Si4

Pavlyuk, V.V.Bodak, O.I.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1992) 28, 988-990

a=10.688Å   b=10.688Å   c=10.688Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Li12 Al3 Si4

Al3Li12Si4

Pavlyuk, V.V.Bodak, O.I.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1992) 28, 988-990

a=10.62Å   b=10.62Å   c=10.62Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Li75Ni20Si128

Li75Ni20Si128

Pavlyuk, V.V.Sobolev, A.N.Bodak, O.I.

Kristallografiya (1991) 36, 883-886

a=12.87Å   b=12.87Å   c=21.446Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Li13Pd11.86Si12.14

Li13Pd11.86Si12.14

Pavlyuk, V.V.Kevorkov, D.G.Bodak, O.I.Pecharskii, V.K.

Kristallografiya (1995) 40, 183-184

a=18.339Å   b=12.786Å   c=4.406Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Li2Ni12P7

Li2Ni12P7

Pavlyuk, V.V.Bodak, O.I.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1992) 28, 991-994

a=9.037Å   b=9.037Å   c=3.584Å

α=90°   β=90°   γ=120°

LiPdSi3

LiPdSi3

Kevorkov, D.G.Stepen'-Damm, Yu.Bodak, O.I.Pavlyuk, V.V.

Kristallografiya (1995) 40, 177-177

a=4.12Å   b=4.12Å   c=10.475Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Li Cu3 Si2

Cu3LiSi2

Pavlyuk, V.V.Kevorkov, D.G.Bodak, O.I.Pecharskii, V.K.

Kristallografiya (1995) 40, 178-179

a=17.083Å   b=17.083Å   c=7.853Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Sc2 Cr C3

C3CrSc2

Pecharskaya, A.O.Marusin, E.P.Bodak, O.I.Mazus, M.D.

Kristallografiya (1990) 35, 47-49

a=14.111Å   b=5.809Å   c=3.271Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Yb Fe4 Ge2

Fe4Ge2Yb

Dzyanyi, R.B.Bodak, O.I.Aksel'rud, L.G.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1995) 31, 988-989

a=7.2279Å   b=7.2279Å   c=3.8764Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Yb0.5 Fe3 Ge3

Fe3Ge3Yb0.5

Dzyanyi, R.B.Bodak, O.I.Aksel'rud, L.G.Pavlyuk, V.V.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1995) 31, 987-987

a=5.098Å   b=5.098Å   c=4.049Å

α=90°   β=90°   γ=120°

U2 W4 C4

C4U2W4

Khalili, M.M.Bodak, O.I.Marusin, E.P.Pecharskaya, A.O.

Kristallografiya (1990) 35, 337-341

a=8.328Å   b=8.328Å   c=3.1345Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Er4 Ni13 C4

C4Er4Ni13

Khalili, M.M.Bodak, O.I.Marusin, E.P.Pecharskaya, A.O.

Kristallografiya (1990) 35, 337-341

a=11.975Å   b=11.694Å   c=3.856Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Tm11 Ni60 C6

C6Ni60Tm11

Khalili, M.M.Marusin, E.P.Bodak, O.I.Pecharskaya, A.O.

Kristallografiya (1990) 35, 1378-1380

a=12.453Å   b=12.453Å   c=12.453Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Li147 Cu114.37 Si178.15

Cu114.37Li147Si178.15

Pavlyuk, V.V.Kevorkov, D.G.Bodak, O.I.Pecharskii, V.K.

Kristallografiya (1995) 40, 188-189

a=13.137Å   b=13.137Å   c=41.64Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Li107 Cu56.48 Si60.36

Cu56.48Li107Si60.36

Pavlyuk, V.V.Pecharskii, V.K.Kevorkov, D.G.Bodak, O.I.

Kristallografiya (1995) 40, 185-187

a=14.12Å   b=24.62Å   c=9.151Å

α=90°   β=100.22°   γ=90°

Li7 Cu7 Si5

Cu7Li7Si5

Pavlyuk, V.V.Kevorkov, D.G.Bodak, O.I.Pecharskii, V.K.

Kristallografiya (1995) 40, 180-182

a=14.174Å   b=14.174Å   c=13.527Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Yb Cu Ge

CuGeYb

Dzyanyi, R.B.Bodak, O.I.Aksel'rud, L.G.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1995) 31, 990-990

a=4.186Å   b=4.186Å   c=6.988Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Yb1.26 Fe11.21 Ga0.27

Fe11.21Ga0.27Yb1.26

Filinchuk, Y.E.Birkedal, H.Cerny, R.Hostettler, M.Yanson, T.I.Bodak, O.I.Yvon, K.

Chemistry - A European Journal (2004) 10, 2972-2976

a=8.5965Å   b=8.5965Å   c=12.5806Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Yb1.787 Fe17.426

Fe17.426Yb1.787

Filinchuk, Y.E.Yvon, K.Cerny, R.Birkedal, H.Yanson, T.I.Hostettler, M.Bodak, O.I.

Chemistry - A European Journal (2004) 10, 2972-2976

a=8.5965Å   b=8.5965Å   c=8.3871Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ce3Ni6Si2

Ce3Ni6Si2

Gladyshevskii, E.I.Kripyakevich, P.I.Bodak, O.I.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1966) 344, 95-101

a=8.858Å   b=8.858Å   c=8.858Å

α=90°   β=90°   γ=90°

HoNi2Si2

HoNi2Si2

Bodak, O.I.Gladyshevskii, E.I.Kripyakevich, P.I.

Inorganic Materials (USSR) (see: Izv.Akad.Nauk, Neorg.Mater.) (1966) 2, 1861-1864

a=3.938Å   b=3.938Å   c=9.527Å

α=90°   β=90°   γ=90°

LaNi2Si2

LaNi2Si2

Bodak, O.I.Gladyshevskii, E.I.Kripyakevich, P.I.

Inorganic Materials (USSR) (see: Izv.Akad.Nauk, Neorg.Mater.) (1966) 2, 1861-1864

a=4.103Å   b=4.103Å   c=9.698Å

α=90°   β=90°   γ=90°

LuNi2Si2

LuNi2Si2

Bodak, O.I.Gladyshevskii, E.I.Kripyakevich, P.I.

Inorganic Materials (USSR) (see: Izv.Akad.Nauk, Neorg.Mater.) (1966) 2, 1861-1864

a=3.905Å   b=3.905Å   c=9.495Å

α=90°   β=90°   γ=90°

NdNi2Si2

NdNi2Si2

Bodak, O.I.Gladyshevskii, E.I.Kripyakevich, P.I.

Inorganic Materials (USSR) (see: Izv.Akad.Nauk, Neorg.Mater.) (1966) 2, 1861-1864

a=4.022Å   b=4.022Å   c=9.598Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ni2PrSi2

Ni2PrSi2

Bodak, O.I.Gladyshevskii, E.I.Kripyakevich, P.I.

Inorganic Materials (USSR) (see: Izv.Akad.Nauk, Neorg.Mater.) (1966) 2, 1861-1864

a=4.043Å   b=4.043Å   c=9.619Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ni2 Sm Si2

Ni2Si2Sm

Bodak, O.I.Gladyshevskii, E.I.Kripyakevich, P.I.

Inorganic Materials (USSR) (see: Izv.Akad.Nauk, Neorg.Mater.) (1966) 2, 1861-1864

a=3.997Å   b=3.997Å   c=9.577Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ni2 Tb Si2

Ni2Si2Tb

Bodak, O.I.Gladyshevskii, E.I.Kripyakevich, P.I.

Inorganic Materials (USSR) (see: Izv.Akad.Nauk, Neorg.Mater.) (1966) 2, 1861-1864

a=3.952Å   b=3.952Å   c=9.542Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ni2 Tm Si2

Ni2Si2Tm

Bodak, O.I.Kripyakevich, P.I.Gladyshevskii, E.I.

Inorganic Materials (USSR) (see: Izv.Akad.Nauk, Neorg.Mater.) (1966) 2, 1861-1864

a=3.914Å   b=3.914Å   c=9.516Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ni2 Yb Si2

Ni2Si2Yb

Bodak, O.I.Gladyshevskii, E.I.Kripyakevich, P.I.

Inorganic Materials (USSR) (see: Izv.Akad.Nauk, Neorg.Mater.) (1966) 2, 1861-1864

a=3.9Å   b=3.9Å   c=9.513Å

α=90°   β=90°   γ=90°

NdNi5

NdNi5

Kalychak, Ya.M.Oniskovets, B.D.Bodak, O.I.

Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii, Tsvetnaya Metallurgiya (1983) 11, 227-230

a=4.96Å   b=4.96Å   c=4.03Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ni4PrY

Ni4PrY

Kharchenko, O.I.Koshel', O.S.Bodak, O.I.

Metallofizika (Akad. Nauk Ukraiskoi SSR, Inst. Metallofiziki) (1974) 52, 101-102

a=7.228Å   b=7.228Å   c=7.228Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ni2Y

Ni2Y

Kharchenko, O.I.Bodak, O.I.Gladyshevskii, E.I.

Russian Metallurgy (1977) 1977, 170-176

a=7.17Å   b=7.17Å   c=7.17Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ni5Y

Ni5Y

Kharchenko, O.I.Bodak, O.I.Gladyshevskii, E.I.

Russian Metallurgy (1977) 1977, 170-176

a=4.88Å   b=4.88Å   c=3.98Å

α=90°   β=90°   γ=120°

NdNi2Sb2

NdNi2Sb2

Pecharskii, V.K.Pankevich, Yu.V.Bodak, O.I.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya B: Geologichni, Khimichni ta Biologichni Nauki (1982) 1982, 46-49

a=4.295Å   b=4.295Å   c=9.905Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ni2PrSb2

Ni2PrSb2

Pecharskii, V.K.Pankevich, Yu.V.Bodak, O.I.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya B: Geologichni, Khimichni ta Biologichni Nauki (1982) 1982, 46-49

a=4.367Å   b=4.367Å   c=9.904Å

α=90°   β=90°   γ=90°

HoNiSb

HoNiSb

Pecharskii, V.K.Pankevich, Yu.V.Bodak, O.I.

Soviet Physics, Crystallography (= Kristallografiya) (1983) 28, 97-98

a=6.262Å   b=6.262Å   c=6.262Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ni2 Sm Sb2

Ni2Sb2Sm

Pecharskii, V.K.Bodak, O.I.Pankevich, Yu.V.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya B: Geologichni, Khimichni ta Biologichni Nauki (1982) 1982, 46-49

a=4.261Å   b=4.261Å   c=9.808Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Eu2Ni8Si3

Eu2Ni8Si3

Belan, B.D.Bel'skii, V.K.Pecharskii, V.K.Bodak, O.I.Zhuk, T.V.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya A: Fiziko-Matematichni Ta Tekhnichni Nauki (1986) 48, 65-67

a=9.98Å   b=9.98Å   c=7.485Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ce5 Ni Ge2

Ce5Ge2Ni

Bel'skii, V.K.Konyk, M.B.Pecharskii, V.K.Bodak, O.I.

Soviet Physics, Crystallography (= Kristallografiya) (1987) 32, 139-140

a=11.76Å   b=11.76Å   c=6.429Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Fe2 Pr Ge2

Fe2Ge2Pr

Fedyna, M.F.Bodak, O.I.Pecharskii, V.K.

Inorganic Materials (USSR) (see: Izv.Akad.Nauk, Neorg.Mater.) (1993) 29, 72-74

a=4.055Å   b=4.055Å   c=10.54Å

α=90°   β=90°   γ=90°

ErFe2Ge2

ErFe2Ge2

Bodak, O.I.Oleksii, O.Ya.Pecharskii, V.K.Fedyna, M.F.

Inorganic Materials (USSR) (see: Izv.Akad.Nauk, Neorg.Mater.) (1992) 28, 371-374

a=3.932Å   b=3.932Å   c=10.417Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ce2Ni17Si9

Ce2Ni17Si9

Bodak, O.I.

Soviet Physics, Crystallography (= Kristallografiya) (1979) 24, 732-734

a=7.857Å   b=7.857Å   c=11.503Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ge31Ni40.67Sc12.32

Ge31Ni40.67Sc12.32

Bodak, O.I.Pavlyuk, V.V.Andrusyak, R.I.Pecharskii, V.K.Kotur, B.Ya.Bruskov, V.A.

Soviet Physics, Crystallography (= Kristallografiya) (1990) 35, 173-175

a=17.865Å   b=17.865Å   c=8.22Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Fe2 Tm Ge2

Fe2Ge2Tm

Bodak, O.I.Pecharskii, V.K.Oleksii, O.Ya.Fedyna, M.F.

Inorganic Materials (USSR) (see: Izv.Akad.Nauk, Neorg.Mater.) (1992) 28, 371-374

a=3.9301Å   b=3.9301Å   c=10.4184Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ce Co C2

C2CeCo

Bodak, O.I.Marusin, E.P.Bruskov, V.A.

Soviet Physics, Crystallography (= Kristallografiya) (1980) 25, 355-356

a=7.455Å   b=5.3857Å   c=5.3885Å

α=90°   β=101.83°   γ=90°

Nd2 Cr9 Ge8

Cr9Ge8Nd2

Bodak, O.I.Gladyshevskii, E.I.Salamakha, P.S.Pecharskii, V.K.Bruskov, V.A.

Soviet Physics, Crystallography (= Kristallografiya) (1989) 34, 774-775

a=9.388Å   b=4.046Å   c=8.045Å

α=90°   β=90°   γ=90°

La8 Ni Ge5

Ge5La8Ni

Bruskov, V.A.Pecharskii, V.K.Bodak, O.I.Gladyshevskii, E.I.

Soviet Physics, Crystallography (= Kristallografiya) (1984) 29, 628-630

a=15.586Å   b=18.384Å   c=11.351Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Co4 Y3 Ge13

Co4Ge13Y3

Bruskov, V.A.Pecharskii, V.K.Bodak, O.I.

Inorganic Materials (USSR) (see: Izv.Akad.Nauk, Neorg.Mater.) (1986) 22, 1289-1292

a=8.769Å   b=8.769Å   c=8.769Å

α=90°   β=90°   γ=90°