Structures by: Bernal J. D.

Total: 5

Dihydrogen oxide

H2O

Bernal, J DFowler, R H

Journal of Chemical Physics (1933) 1, 515-548

a=7.82Å   b=7.82Å   c=7.36Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Barium peroxide

BaO2

Bernal, J DDjatlowa, EKasarnowsky, PReichstein, SWard, A G

Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1935) 92, 344-354

a=3.78Å   b=3.78Å   c=6.77Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Strontium peroxide

O2Sr

Bernal, J. D.Djatlowa, E.Kasarnowsky, I.Reichstein, S.Ward, A. G.

Zeitschrift für Kristallographie (1935) 92, 344-354

a=3.55Å   b=3.55Å   c=6.55Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Strontium peroxide

O2Sr

Bernal, J DDjatlowa, EKasarnowsky, IReichstein, SWard, A G

Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1935) 92, 344-354

a=3.55Å   b=3.55Å   c=6.55Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Strontium peroxide

O2Sr

Bernal, J DDjatlowa, EKasarnowsky, IReichstein, SWard, A G

Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1935) 92, 344-354

a=3.55Å   b=3.55Å   c=6.55Å

α=90°   β=90°   γ=90°