Structures by: Baskaran S.

Total: 36

C19H25N3O7S

C19H25N3O7S

Prasad, Sure SivaSenthilkumar, SoundararasuSrivastava, AkritiBaskaran, Sundarababu

Organic letters (2017) 19, 16 4403-4406

a=5.8603(2)Å   b=8.7507(3)Å   c=19.9834(6)Å

α=95.115(2)°   β=90.454(2)°   γ=97.456(2)°

C34H32N4

C34H32N4

Chandra, BrijeshMahanta, Sanjeev P.Pati, Narendra N.Baskaran, SambathKanaparthi, Ravi K.Sivasankar, ChinnappanPanda, Pradeepta K.

Organic letters (2013) 15, 2 306-309

a=13.046(3)Å   b=18.896(4)Å   c=21.809(6)Å

α=90.00°   β=91.007(4)°   γ=90.00°

C16H21BrClNO2

C16H21BrClNO2

Reddy, P. GanapatiVarghese, BabuBaskaran, Sundarababu

Organic letters (2003) 5, 4 583-585

a=11.517(7)Å   b=7.363(10)Å   c=18.932(11)Å

α=90.00°   β=97.29(6)°   γ=90.00°

C15H18N2O2

C15H18N2O2

Mahanta, Sanjeev P.Kumar, B. SathishBaskaran, SambathSivasankar, ChinnappanPanda, Pradeepta K.

Organic letters (2012) 14, 2 548-551

a=5.6131(5)Å   b=25.331(2)Å   c=10.1079(9)Å

α=90.00°   β=91.766(2)°   γ=90.00°

C30H36N4

C30H36N4

Mahanta, Sanjeev P.Kumar, B. SathishBaskaran, SambathSivasankar, ChinnappanPanda, Pradeepta K.

Organic letters (2012) 14, 2 548-551

a=10.0710(10)Å   b=11.9300(12)Å   c=13.1405(13)Å

α=76.838(2)°   β=83.588(2)°   γ=71.284(2)°

C13H14N2O2

C13H14N2O2

Mahanta, Sanjeev P.Kumar, B. SathishBaskaran, SambathSivasankar, ChinnappanPanda, Pradeepta K.

Organic letters (2012) 14, 2 548-551

a=16.7103(15)Å   b=11.6052(10)Å   c=12.5938(11)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C17H24N2OS

C17H24N2OS

Mahanta, Sanjeev P.Kumar, B. SathishBaskaran, SambathSivasankar, ChinnappanPanda, Pradeepta K.

Organic letters (2012) 14, 2 548-551

a=8.627(8)Å   b=21.841(8)Å   c=9.936(5)Å

α=90.00°   β=110.68(9)°   γ=90.00°

C18H22N2

C18H22N2

Mahanta, Sanjeev P.Kumar, B. SathishBaskaran, SambathSivasankar, ChinnappanPanda, Pradeepta K.

Organic letters (2012) 14, 2 548-551

a=13.9875(18)Å   b=13.9875(18)Å   c=31.440(7)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C26H28N4

C26H28N4

Mahanta, Sanjeev P.Kumar, B. SathishBaskaran, SambathSivasankar, ChinnappanPanda, Pradeepta K.

Organic letters (2012) 14, 2 548-551

a=9.4161(12)Å   b=9.7498(13)Å   c=13.4677(17)Å

α=110.833(2)°   β=93.481(2)°   γ=102.570(2)°

C16H23NO3

C16H23NO3

Baskaran, SubramanianAurich, Hans GünterBiesemeier, FrankHarms, Klaus

Tetrahedron (1998) 54, 40 12249-12264

a=12.116(2)Å   b=12.443(1)Å   c=12.749(1)Å

α=62.66(1)°   β=62.74(1)°   γ=84.28(1)°

C16H23NO4

C16H23NO4

Baskaran, SubramanianAurich, Hans GünterBiesemeier, FrankHarms, Klaus

Tetrahedron (1998) 54, 40 12249-12264

a=33.574(3)Å   b=5.649(1)Å   c=17.127(1)Å

α=90°   β=110.41(1)°   γ=90°

C19H21NO3

C19H21NO3

Baskaran, SubramanianAurich, Hans GünterBiesemeier, FrankHarms, Klaus

Tetrahedron (1998) 54, 40 12249-12264

a=8.320(1)Å   b=7.893(1)Å   c=12.691(1)Å

α=90°   β=91.07(1)°   γ=90°

C16H25NO3

C16H25NO3

Baskaran, SubramanianAurich, Hans GünterBiesemeier, FrankHarms, Klaus

Tetrahedron (1998) 54, 40 12249-12264

a=7.984(1)Å   b=10.045(1)Å   c=18.978(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C10H16N2O4

C10H16N2O4

Baskaran, SubramanianAurich, Hans GünterBiesemeier, FrankHarms, Klaus

Journal of the Chemical Society, Perkin Transactions 1: Organic and Bio-Organic Chemistry (1972-1999) (1998) 22 3717-3724

a=5.968(1)Å   b=8.448(1)Å   c=21.719(1)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C26H34N2O7

C26H34N2O7

Baskaran, SubramanianAurich, Hans GünterBiesemeier, FrankHarms, Klaus

Journal of the Chemical Society, Perkin Transactions 1: Organic and Bio-Organic Chemistry (1972-1999) (1998) 22 3717-3724

a=11.444(1)Å   b=6.006(1)Å   c=18.591(1)Å

α=90°   β=91.674(10)°   γ=90°

C19H26N2O4S

C19H26N2O4S

Baskaran, SundarababuD V, KiranaDas, Kanak Kanti

Chemical Communications (2019)

a=11.0612(3)Å   b=16.9769(5)Å   c=11.5356(3)Å

α=90°   β=114.2130(10)°   γ=90°

C16H15BrO3

C16H15BrO3

Eyong, Kenneth O.Chinthapally, KiranSenthilkumar, SoundararasuLamshöft, MarcFolefoc, Gabriel N.Baskaran, Sundarababu

New J. Chem. (2015) 39, 12 9611

a=10.998(2)Å   b=6.1970(12)Å   c=21.583(4)Å

α=90.00°   β=103.25(3)°   γ=90.00°

C15H12O4

C15H12O4

Eyong, Kenneth O.Chinthapally, KiranSenthilkumar, SoundararasuLamshöft, MarcFolefoc, Gabriel N.Baskaran, Sundarababu

New J. Chem. (2015) 39, 12 9611

a=10.439(3)Å   b=5.0804(19)Å   c=11.712(4)Å

α=90.00°   β=99.816(14)°   γ=90.00°

C15H14O5

C15H14O5

Eyong, Kenneth O.Chinthapally, KiranSenthilkumar, SoundararasuLamshöft, MarcFolefoc, Gabriel N.Baskaran, Sundarababu

New J. Chem. (2015) 39, 12 9611

a=14.1031(12)Å   b=10.4382(9)Å   c=17.8607(13)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C15H14O5

C15H14O5

Eyong, Kenneth O.Chinthapally, KiranSenthilkumar, SoundararasuLamshöft, MarcFolefoc, Gabriel N.Baskaran, Sundarababu

New J. Chem. (2015) 39, 12 9611

a=7.3939(4)Å   b=19.7414(11)Å   c=8.5702(4)Å

α=90.00°   β=95.998(2)°   γ=90.00°

C25H27NO4

C25H27NO4

Soundararasu SenthilkumarSure Siva PrasadPonminor Senthil KumarSundarababu Baskaran

Chem.Commun. (2014) 50, 1549

a=27.119(4)Å   b=10.6814(16)Å   c=21.580(4)Å

α=90.00°   β=131.850(3)°   γ=90.00°

C18H22N2O3

C18H22N2O3

Soundararasu SenthilkumarSure Siva PrasadPonminor Senthil KumarSundarababu Baskaran

Chem.Commun. (2014) 50, 1549

a=6.1766(4)Å   b=9.1880(5)Å   c=14.0208(6)Å

α=90.00°   β=91.209(2)°   γ=90.00°

C63H75N3O15

C63H75N3O15

Soundararasu SenthilkumarSure Siva PrasadPonminor Senthil KumarSundarababu Baskaran

Chem.Commun. (2014) 50, 1549

a=10.1384(5)Å   b=10.2329(5)Å   c=14.4261(6)Å

α=87.321(2)°   β=89.563(2)°   γ=79.123(2)°

C17H19N5O3

C17H19N5O3

Sangram GoreKiran ChinthapallySundarababu BaskaranBurkhard Konig

Chem.Commun. (2013) 49, 5052

a=10.2755(5)Å   b=18.0150(9)Å   c=10.8800(6)Å

α=90.00°   β=116.623(2)°   γ=90.00°

C14H18N4O4

C14H18N4O4

Sangram GoreKiran ChinthapallySundarababu BaskaranBurkhard Konig

Chem.Commun. (2013) 49, 5052

a=6.6929(3)Å   b=9.8842(6)Å   c=22.5275(14)Å

α=90.00°   β=97.236(3)°   γ=90.00°

C11H13NO3

C11H13NO3

Amit BanerjeePonminor Senthil KumarSundarababu Baskaran

Chem.Commun. (2011) 47, 12218

a=4.8977(2)Å   b=9.8763(3)Å   c=10.9901(4)Å

α=90.00°   β=93.229(2)°   γ=90.00°

C10H15NS

C10H15NS

Manohar PuppalaAnnamalai MuraliSundarababu Baskaran

Chem.Commun. (2012) 48, 46 5778-5780

a=9.3690(3)Å   b=10.7722(3)Å   c=11.8003(5)Å

α=106.662(2)°   β=102.457(2)°   γ=113.512(2)°

C19H23N3O5

C19H23N3O5

Prasad, Sure SivaBaskaran, Sundarababu

The Journal of organic chemistry (2018) 83, 3 1558-1564

a=6.5854(2)Å   b=16.3469(5)Å   c=17.4873(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

2(C21H27N3O5),CH2Cl2

2(C21H27N3O5),CH2Cl2

Prasad, Sure SivaBaskaran, Sundarababu

The Journal of organic chemistry (2018) 83, 3 1558-1564

a=19.6068(4)Å   b=11.6765(3)Å   c=19.5450(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C22H29N3O5

C22H29N3O5

Prasad, Sure SivaBaskaran, Sundarababu

The Journal of organic chemistry (2018) 83, 3 1558-1564

a=10.8260(4)Å   b=10.8361(4)Å   c=18.7930(6)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C24H25NO6

C24H25NO6

Prasad, Sure SivaReddy, Narra RajashekarBaskaran, Sundarababu

The Journal of organic chemistry (2018) 83, 17 9604-9618

a=8.9478(2)Å   b=13.8124(3)Å   c=18.1979(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C21H19NO7

C21H19NO7

Prasad, Sure SivaReddy, Narra RajashekarBaskaran, Sundarababu

The Journal of organic chemistry (2018) 83, 17 9604-9618

a=7.3556(2)Å   b=11.9761(4)Å   c=21.0147(7)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C15H18N2O3

C15H18N2O3

Prasad, Sure SivaReddy, Narra RajashekarBaskaran, Sundarababu

The Journal of organic chemistry (2018) 83, 17 9604-9618

a=5.3196(2)Å   b=13.2115(5)Å   c=19.4963(7)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C12H17NO5S

C12H17NO5S

Appu AravindMuthukumar Gomathi SankarBabu VargheseSundarababu Baskaran

Journal of Organic Chemistry (2009) 74, 2858-2861

a=12.651(3)Å   b=5.5009(11)Å   c=19.408(4)Å

α=90.00°   β=92.321(16)°   γ=90.00°

C14H25N1O6

C14H25N1O6

Aravind, AppuSankar, Muthukumar GomathiVarghese, BabuBaskaran, Sundarababu

The Journal of Organic Chemistry (2009) 74, 7 2858-2861

a=5.9404(4)Å   b=12.3076(8)Å   c=21.338(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C16H21BrClNO2

C16H21BrClNO2

P. Ganapati ReddySundarababu Baskaran

Journal of Organic Chemistry (2004) 69, 3093-3101

a=11.517(7)Å   b=7.363(10)Å   c=18.932(11)Å

α=90.00°   β=97.29(6)°   γ=90.00°