Structures by: Bao L.

Total: 90

Al3CaPd2

Al3CaPd2

Yu, PengyuanShen, WangqiangBao, LipiaoPan, ChangwangSlanina, ZdenekLu, Xing

Chemical Science (2019)

a=9.3628(6)Å   b=9.3628(3)Å   c=4.2396Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Al3Ca0.66Pd2Yb0.34

Al3Ca0.66Pd2Yb0.34

Yu, PengyuanShen, WangqiangBao, LipiaoPan, ChangwangSlanina, ZdenekLu, Xing

Chemical Science (2019)

a=9.3353(7)Å   b=9.3353(7)Å   c=4.2266(3)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Al3Ca0.316Pd2Yb0.684

Al3Ca0.316Pd2Yb0.684

Yu, PengyuanShen, WangqiangBao, LipiaoPan, ChangwangSlanina, ZdenekLu, Xing

Chemical Science (2019)

a=9.3098(7)Å   b=9.3098(7)Å   c=4.2140(3)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Al3Pd2Yb

Al3Pd2Yb

Yu, PengyuanShen, WangqiangBao, LipiaoPan, ChangwangSlanina, ZdenekLu, Xing

Chemical Science (2019)

a=9.2802(6)Å   b=9.2802(6)Å   c=4.1956(3)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Al3Ca0.316Pd2Yb0.684

Al3Ca0.316Pd2Yb0.684

Yu, PengyuanShen, WangqiangBao, LipiaoPan, ChangwangSlanina, ZdenekLu, Xing

Chemical Science (2019)

a=9.3110(8)Å   b=9.3110(8)Å   c=4.2108(3)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Al3Ca0.314Pd2Yb0.686

Al3Ca0.314Pd2Yb0.686

Yu, PengyuanShen, WangqiangBao, LipiaoPan, ChangwangSlanina, ZdenekLu, Xing

Chemical Science (2019)

a=9.3121(7)Å   b=9.3121(7)Å   c=4.2135(3)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Al3Pd2Yb

Al3Pd2Yb

Yu, PengyuanShen, WangqiangBao, LipiaoPan, ChangwangSlanina, ZdenekLu, Xing

Chemical Science (2019)

a=9.2802(6)Å   b=9.2802(6)Å   c=4.2222(3)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Al3Ca0.658Pd2Yb0.342

Al3Ca0.658Pd2Yb0.342

Yu, PengyuanShen, WangqiangBao, LipiaoPan, ChangwangSlanina, ZdenekLu, Xing

Chemical Science (2019)

a=9.3376(7)Å   b=9.3376(7)Å   c=4.2276(3)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Al3Ca0.656Pd2Yb0.344

Al3Ca0.656Pd2Yb0.344

Yu, PengyuanShen, WangqiangBao, LipiaoPan, ChangwangSlanina, ZdenekLu, Xing

Chemical Science (2019)

a=9.3321(7)Å   b=9.3321(7)Å   c=4.2276(3)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Al3Ca0.655Pd2Yb0.345

Al3Ca0.655Pd2Yb0.345

Yu, PengyuanShen, WangqiangBao, LipiaoPan, ChangwangSlanina, ZdenekLu, Xing

Chemical Science (2019)

a=9.3330(8)Å   b=9.3330(8)Å   c=4.2276(3)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Al3Ca0.315Pd2Yb0.685

Al3Ca0.315Pd2Yb0.685

Yu, PengyuanShen, WangqiangBao, LipiaoPan, ChangwangSlanina, ZdenekLu, Xing

Chemical Science (2019)

a=9.3122(12)Å   b=9.3122(12)Å   c=4.2090(5)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Al3Pd2Yb

Al3Pd2Yb

Yu, PengyuanShen, WangqiangBao, LipiaoPan, ChangwangSlanina, ZdenekLu, Xing

Chemical Science (2019)

a=9.2956(7)Å   b=9.2956(7)Å   c=4.2016(3)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ti3C3@Ih(7)-C80 Ni(OEP)

Ti3C3C80,C36H44N4Ni,2(C6H6)

Yu, PengyuanShen, WangqiangBao, LipiaoPan, ChangwangSlanina, ZdenekLu, Xing

Chemical Science (2019) 10, 47 10925

a=25.0964(9)Å   b=15.1544(5)Å   c=19.7269(7)Å

α=90°   β=95.3360(10)°   γ=90°

Eu@C2(27)-C88 Ni(OEP)

2(C88Eu),3(C36H44N4Ni),4(C6H6)

Bao, LipiaoYu, PengyuanPan, ChangwangShen, WangqiangLu, Xing

Chemical Science (2019)

a=24.606(5)Å   b=18.080(4)Å   c=22.351(5)Å

α=90°   β=101.478(2)°   γ=90°

Eu@C1(7)-C86 Ni(OEP)

2(C86Eu),3(C36H44N4Ni)

Bao, LipiaoYu, PengyuanPan, ChangwangShen, WangqiangLu, Xing

Chemical Science (2019)

a=24.307(5)Å   b=18.191(5)Å   c=22.087(6)Å

α=90°   β=100.995(3)°   γ=90°

Eu@C2(13)-C80 Ni(OEP)

EuC84,C36H44N4Ni,1.61(C6H6)0.39(CS2)

Bao, LipiaoYu, PengyuanPan, ChangwangShen, WangqiangLu, Xing

Chemical Science (2019)

a=25.3346(8)Å   b=15.1339(5)Å   c=19.9751(6)Å

α=90°   β=95.6590(10)°   γ=90°

Eu@C2(11)-C80 Ni(OEP) 2(C6H6)

EuC84,C36H44N4Ni,2(C6H6)

Bao, LipiaoYu, PengyuanPan, ChangwangShen, WangqiangLu, Xing

Chemical Science (2019)

a=25.386(6)Å   b=15.123(6)Å   c=19.953(5)Å

α=90°   β=95.200(3)°   γ=90°

Lu2@D3h-C78 Ni(OEP)

Lu2C78,C36H44N4Ni,2(C6H6)

Lu, XingShen, WangqiangBao, LipiaoHu, ShuaifengYang, LeJin, PengXie, Yun-PengAkasaka, Takeshi

Chemical Science (2019)

a=25.274(5)Å   b=14.939(5)Å   c=19.653(5)Å

α=90.000(5)°   β=93.796(5)°   γ=90.000(5)°

Lu2@Td-C76 Ni(OEP)

Lu2C76,C36H44N4Ni,2(C6H6)

Lu, XingShen, WangqiangBao, LipiaoHu, ShuaifengYang, LeJin, PengXie, Yun-PengAkasaka, Takeshi

Chemical Science (2019)

a=23.1698(6)Å   b=13.7779(4)Å   c=18.0308(4)Å

α=90°   β=93.7760(10)°   γ=90°

Lu2@C2v-C84 Ni(OEP)

Lu2C84,C36H44N4Ni,C6H6

Lu, XingShen, WangqiangBao, LipiaoHu, ShuaifengYang, LeJin, PengXie, Yun-PengAkasaka, Takeshi

Chemical Science (2019)

a=25.410(5)Å   b=15.110(5)Å   c=19.917(5)Å

α=90.000(5)°   β=94.510(5)°   γ=90.000(5)°

Lu2C2@C2v-C86 Ni(OEP)

Lu2C88,C36H44N4Ni,C6H6

Lu, XingShen, WangqiangBao, LipiaoHu, ShuaifengYang, LeJin, PengXie, Yun-PengAkasaka, Takeshi

Chemical Science (2019)

a=14.604(5)Å   b=15.012(5)Å   c=19.852(5)Å

α=85.556(5)°   β=88.966(5)°   γ=62.445(5)°

Lu2C2@Cs-C88 Ni(OEP)

Lu2C90,C36H44N4Ni,1.6(C6H6),0.4(CS2)

Lu, XingShen, WangqiangBao, LipiaoHu, ShuaifengYang, LeJin, PengXie, Yun-PengAkasaka, Takeshi

Chemical Science (2019)

a=14.749(5)Å   b=15.029(5)Å   c=19.899(5)Å

α=84.624(5)°   β=88.620(5)°   γ=62.644(5)°

Lu2@Cs(8)-C86 Ni(OEP)

2(Lu2C86),3(C36H44N4Ni),2(C6H6)

Lu, XingShen, WangqiangBao, LipiaoHu, ShuaifengYang, LeJin, PengXie, Yun-PengAkasaka, Takeshi

Chemical Science (2019)

a=24.454(5)Å   b=18.039(5)Å   c=22.303(5)Å

α=90.000(5)°   β=101.767(5)°   γ=90.000(5)°

Lu2@C2v-C80 Ni(OEP)

Lu2C80,C36H44N4Ni,2(C6H6)

Lu, XingShen, WangqiangBao, LipiaoHu, ShuaifengYang, LeJin, PengXie, Yun-PengAkasaka, Takeshi

Chemical Science (2019)

a=25.186(5)Å   b=15.099(5)Å   c=19.694(5)Å

α=90°   β=94.158(5)°   γ=90°

Lu3N@D2-C88 Ni(OEP)

2(Lu3NC88),3(C36H44N4Ni),2(C6H6)

Lu, XingShen, WangqiangBao, LipiaoHu, ShuaifengYang, LeJin, PengXie, Yun-PengAkasaka, Takeshi

Chemical Science (2019)

a=24.634(5)Å   b=17.744(5)Å   c=23.328(5)Å

α=90.000(5)°   β=103.220(5)°   γ=90.000(5)°

Lu2@Cs(15)-C86 Ni(OEP)

Lu2C86,C36H44N4Ni,2(C6H6)

Lu, XingShen, WangqiangBao, LipiaoHu, ShuaifengYang, LeJin, PengXie, Yun-PengAkasaka, Takeshi

Chemical Science (2019)

a=24.149(5)Å   b=18.020(5)Å   c=18.486(5)Å

α=90°   β=90.220(5)°   γ=90°

C138H56N4NiS0Y2

C138H56N4NiS0Y2

Pan, ChangwangShen, WangqiangYang, LeBao, LipiaoWei, ZhanJin, PengFang, HongyunXie, Yun-PengAkasaka, TakeshiLu, Xing

Chemical Science (2019)

a=25.436(5)Å   b=15.433(3)Å   c=20.238(4)Å

α=90°   β=92.993(6)°   γ=90°

C140H56N4NiY2

C140H56N4NiY2

Pan, ChangwangShen, WangqiangYang, LeBao, LipiaoWei, ZhanJin, PengFang, HongyunXie, Yun-PengAkasaka, TakeshiLu, Xing

Chemical Science (2019)

a=23.544(3)Å   b=14.4883(18)Å   c=18.621(3)Å

α=90°   β=93.714(3)°   γ=90°

C128.52H54.22N4NiS0.59Y2

C128.52H54.22N4NiS0.59Y2

Pan, ChangwangShen, WangqiangYang, LeBao, LipiaoWei, ZhanJin, PengFang, HongyunXie, Yun-PengAkasaka, TakeshiLu, Xing

Chemical Science (2019)

a=25.3744(9)Å   b=15.1207(6)Å   c=19.8806(8)Å

α=90°   β=94.3060(10)°   γ=90°

C136H56N4NiY2

C136H56N4NiY2

Pan, ChangwangShen, WangqiangYang, LeBao, LipiaoWei, ZhanJin, PengFang, HongyunXie, Yun-PengAkasaka, TakeshiLu, Xing

Chemical Science (2019)

a=23.4570(19)Å   b=14.3210(12)Å   c=18.5441(18)Å

α=90°   β=93.976(2)°   γ=90°

C118H44Cl0N4NiS0Y2

C118H44Cl0N4NiS0Y2

Pan, ChangwangShen, WangqiangYang, LeBao, LipiaoWei, ZhanJin, PengFang, HongyunXie, Yun-PengAkasaka, TakeshiLu, Xing

Chemical Science (2019)

a=25.2629(12)Å   b=15.5570(7)Å   c=19.4478(9)Å

α=90°   β=94.5570(10)°   γ=90°

C130H44N4NiS0Y2

C130H44N4NiS0Y2

Pan, ChangwangShen, WangqiangYang, LeBao, LipiaoWei, ZhanJin, PengFang, HongyunXie, Yun-PengAkasaka, TakeshiLu, Xing

Chemical Science (2019)

a=24.3282(7)Å   b=17.8364(6)Å   c=19.1972(6)Å

α=90°   β=91.9020(10)°   γ=90°

Eu@C2(5)-C82 Ni(OEP) 2(C6H6)

EuC82,C36H44N4Ni,2(C6H6)

Lu, XingBao, LipiaoYu, PengyuanLi, YingPan, ChangwangShen, WangqiangJin, PengLiang, Shuquan

Chemical Science (2019)

a=25.236(2)Å   b=15.0375(14)Å   c=19.8277(19)Å

α=90°   β=94.3850(10)°   γ=90°

Eu@C2(13)-C80 Ni(OEP)

EuC84,C36H44N4Ni,1.61(C6H6)0.39(CS2)

Lu, XingBao, LipiaoYu, PengyuanLi, YingPan, ChangwangShen, WangqiangJin, PengLiang, Shuquan

Chemical Science (2019)

a=25.3346(8)Å   b=15.1339(5)Å   c=19.9751(6)Å

α=90°   β=95.6590(10)°   γ=90°

Eu@C2(5)-C82-W

C111H24EuO3P2W,CS2

Lu, XingBao, LipiaoYu, PengyuanLi, YingPan, ChangwangShen, WangqiangJin, PengLiang, Shuquan

Chemical Science (2019)

a=22.367(2)Å   b=11.2378(10)Å   c=27.520(3)Å

α=90°   β=112.0420(10)°   γ=90°

Eu@C2(13)-C84-W

C113H24EuO3P2W,CS2

Lu, XingBao, LipiaoYu, PengyuanLi, YingPan, ChangwangShen, WangqiangJin, PengLiang, Shuquan

Chemical Science (2019)

a=22.3565(8)Å   b=11.4569(4)Å   c=27.6560(10)Å

α=90°   β=112.8190(10)°   γ=90°

C107H36N3Sc3,2.5(CS2)

C107H36N3Sc3,2.5(CS2)

Chen, MuqingBao, LipiaoAi, MinShen, WangqiangLu, Xing

Chem. Sci. (2016) 7, 3 2331

a=10.9903(19)Å   b=17.558(3)Å   c=19.758(4)Å

α=99.562(3)°   β=105.779(3)°   γ=107.217(3)°

C32H33N3O8

C32H33N3O8

Liu, LiWang, LongBao, LiRen, JinweiBahadur Basnet, BuddhaLiu, RuixingHe, LuweiHan, JunjieYin, Wen-BingLiu, Hongwei

Organic letters (2017) 19, 4 942-945

a=25.678(3)Å   b=11.0955(7)Å   c=19.564(2)Å

α=90.00°   β=138.94(2)°   γ=90.00°

C33H37N3O8,CH4O,0.5(C0.4H2.1999O)

C33H37N3O8,CH4O,0.5(C0.4H2.1999O)

Liu, LiWang, LongBao, LiRen, JinweiBahadur Basnet, BuddhaLiu, RuixingHe, LuweiHan, JunjieYin, Wen-BingLiu, Hongwei

Organic letters (2017) 19, 4 942-945

a=15.7527(6)Å   b=8.9786(3)Å   c=24.0362(9)Å

α=90.00°   β=108.197(4)°   γ=90.00°

C30H42O4

C30H42O4

Qi, Qiu-YueBao, LiRen, Jin-WeiHan, Jun-JieZhang, Zong-YaoLi, YiYao, Yi-JianCao, RuiLiu, Hong-Wei

Organic letters (2014) 16, 19 5092-5095

a=7.6582(4)Å   b=6.5979(3)Å   c=26.7169(14)Å

α=90.00°   β=96.346(2)°   γ=90.00°

C30H42O5

C30H42O5

Qi, Qiu-YueBao, LiRen, Jin-WeiHan, Jun-JieZhang, Zong-YaoLi, YiYao, Yi-JianCao, RuiLiu, Hong-Wei

Organic letters (2014) 16, 19 5092-5095

a=12.7999(9)Å   b=27.2648(16)Å   c=7.9116(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C15H22O5

C15H22O5

Wang, Shao-JuanBao, LiHan, Jun-JieWang, Quan-XinYang, Xiao-LiWen, Hua-AnGuo, Liang-DongLi, Shao-JieZhao, FengLiu, Hong-Wei

Journal of natural products (2013) 76, 1 45-50

a=9.89040(10)Å   b=10.02150(10)Å   c=15.2050(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C47H48O6

C47H48O6

Yao, LiangliangFang, BoHu, QiongLei, YuBao, LiHu, Yimin

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 96 15185-15188

a=8.5959(5)Å   b=18.7821(11)Å   c=27.0537(15)Å

α=108.997(2)°   β=95.076(3)°   γ=94.172(2)°

C41H36O6

C41H36O6

Yao, LiangliangFang, BoHu, QiongLei, YuBao, LiHu, Yimin

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 96 15185-15188

a=8.6620(3)Å   b=11.8573(5)Å   c=17.3792(7)Å

α=96.695(2)°   β=99.325(2)°   γ=108.280(2)°

C19H18O3

C19H18O3

Yao, LiangliangFang, BoHu, QiongLei, YuBao, LiHu, Yimin

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 96 15185-15188

a=9.1429(8)Å   b=10.3536(9)Å   c=16.2762(14)Å

α=90°   β=105.3720(10)°   γ=90°

Y@C2v(9)-C82 Ni(OEP) 2(C6H6)

YC82,C36H44N4Ni,2(C6H6)

Lu, XingBao, LipiaoWang, BingzheYu, PengyuanHuang, ChenliPan, ChangwangFang, HongyunAkasaka, TakeshiGuldi, Dirk M.

Chemical Communications (2019)

a=25.3135(5)Å   b=15.1618(4)Å   c=19.8648(5)Å

α=90°   β=95.0350(10)°   γ=90°

Y@C2v(9)-C82-Ni(OEP)

C256H106N8Ni2S4Y2

Lu, XingBao, LipiaoWang, BingzheYu, PengyuanHuang, ChenliPan, ChangwangFang, HongyunAkasaka, TakeshiGuldi, Dirk M.

Chemical Communications (2019)

a=26.7012(15)Å   b=17.2044(10)Å   c=17.8379(10)Å

α=90°   β=107.076(2)°   γ=90°

Pr@C82-Ad

C94.5H14PrS5

Qin ZhouHui LiYongfu LianMitsuaki SuzukiLipiao BaoWeiwei WangShigeru NagaseXing LuTakeshi Akasaka

Chem.Commun. (2014) 50, 9876

a=11.325(2)Å   b=21.950(4)Å   c=20.931(4)Å

α=90.00°   β=101.373(2)°   γ=90.00°

Sc3N@C80-DPNI

Sc6N2C160,C26N4H20,3(C1S2)

Bin LiuHailin CongXiaofang LiBing YuLipiao BaoWenting CaiYunpeng XieXing Lu

Chem.Commun. (2014) 50, 12710

a=10.9934(11)Å   b=13.7404(18)Å   c=17.2380(16)Å

α=91.347(10)°   β=101.124(8)°   γ=105.539(10)°

Cd-TCAA

C31H16Cd1.5N3O8.5

Xia, LinglingNi, JiawenWu, PengyanMa, JuBao, LiangShi, YanhuiWang, Jian

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 46 16551-16557

a=25.7900(18)Å   b=12.2532(9)Å   c=18.9008(13)Å

α=90°   β=99.7790(10)°   γ=90°

C18H17N2NiO7

C18H17N2NiO7

Liu, BoHou, LeiWang, Yao-YuMiao, HuiBao, LiShi, Qi-Zhen

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2012) 41, 11 3209-3213

a=17.5507(6)Å   b=14.8203(5)Å   c=16.0963(5)Å

α=90.00°   β=108.9490(10)°   γ=90.00°

Sc3N@D5h-C80-W(CO)3(dppe)

C109H24NO3P2Sc3W,CS2

Bao, LipiaoLiu, BinLi, XiaofangPan, ChangwangXie, YunpengLu, Xing

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2016) 45, 29 11606-11610

a=11.2765(5)Å   b=13.9075(6)Å   c=20.3011(9)Å

α=90.5360(10)°   β=98.0780(10)°   γ=97.157(2)°

Sc3N@Ih-C80-W(CO)3(dppe)

C109H24NO3P2Sc3W,CS2

Bao, LipiaoLiu, BinLi, XiaofangPan, ChangwangXie, YunpengLu, Xing

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2016) 45, 29 11606-11610

a=11.24500(10)Å   b=20.4936(2)Å   c=27.7203(3)Å

α=90°   β=96.03°   γ=90°

Lu2@C1-C88 Ni(OEP)

Lu2C88,C36H44N4Ni,2(C6H6)

Lu, XingShen, WangqiangBao, LipiaoHu, ShuaifengYang, LeJin, PengXie, Yun-PengAkasaka, Takeshi

Chemical Science (2019)

a=24.121(5)Å   b=18.190(5)Å   c=18.497(5)Å

α=90.000(5)°   β=90.466(5)°   γ=90.000(5)°

MIAN

C18H10ClNO

Bao, LipiaoOlmstead, Marilyn M.

Acta Crystallographica Section E (2017) 73, 8 1255-1258

a=9.0764(10)Å   b=6.8187(8)Å   c=10.7450(12)Å

α=90.880(2)°   β=92.780(2)°   γ=96.259(2)°

MIAN

C18H10ClNO

Bao, LipiaoOlmstead, Marilyn M.

Acta Crystallographica Section E (2017) 73, 8 1255-1258

a=9.0447(12)Å   b=6.8764(9)Å   c=10.9021(14)Å

α=90°   β=92.959(2)°   γ=90°

N-Phenyl-N'-(1,3-thiazol-2-yl)-1,2,3-benzothiadiazole-7-carboxamidine

C16H11N5S2

Li-Li BaoZhi-Jin FanHai-Bin SongNie Kaisheng

Acta Crystallographica Section E (2005) 61, 11 o3817-o3818

a=8.6537(18)Å   b=8.8624(18)Å   c=10.474(2)Å

α=81.713(3)°   β=74.134(3)°   γ=84.719(3)°

Ethyl 1-(1,2,3-benzothiadiazole-7-carbonyl)piperidine-4-carboxylate

C15H17N3O3S

Jian-Zhuang ZhaoLi-Li BaoZhi-Jin FanHai-Bin SongXiu-Feng Liu

Acta Crystallographica Section E (2006) 62, 2 o628-o629

a=15.465(3)Å   b=12.284(2)Å   c=8.1513(15)Å

α=90.00°   β=96.094(3)°   γ=90.00°

Disodium diaquabis(malonato-κ^2^O,O)nickel(II) dihydrate

2(Na),C6H8NiO102,2H2O1

Zhu TaoLi BaoYang Guang-DiWu Li-Xin

Acta Crystallographica Section E (2007) 63, 2 m409-m410

a=7.287(3)Å   b=10.070(5)Å   c=17.646(10)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Bis[μ-1,2-diphenyl-<i>N</i>,<i>N</i>-bis(di-2- pyridylmethyleneamino)ethane-1,2-diimine]disilver(I) bis(hexafluoridophosphate) acetonitrile disolvate

C72H52Ag2N162,2(F6P),2(C2H3N)

Sun, QiaozhenXiao, TaoChen, PingGan, XiaoqiangBao, Lin

Acta Crystallographica Section E (2009) 65, 12 m1637-m1638

a=11.595(2)Å   b=12.544(3)Å   c=13.893(3)Å

α=110.037(4)°   β=90.798(4)°   γ=101.192(4)°

C91H44N4NiS0Y

C91H44N4NiS0Y

Pan, ChangwangBao, LipiaoYu, XianyongFang, HongyunXie, YunpengAkasaka, TakeshiLu, Xing

ACS nano (2018) 12, 2 2065-2069

a=17.990(6)Å   b=18.597(6)Å   c=18.679(6)Å

α=90°   β=89.996(2)°   γ=90°

Lu2@C2v-C86 Ni(OEP)

Lu2C86,C36H44N4Ni,2(CHCl3)

Shen, WangqiangBao, LipiaoWu, YongboPan, ChangwangZhao, ShashaFang, HongyunXie, YunpengJin, PengPeng, PingLi, Fang-FangLu, Xing

Journal of the American Chemical Society (2017) 139, 29 9979-9984

a=25.481(5)Å   b=15.143(5)Å   c=20.168(5)Å

α=90.000(5)°   β=96.708(5)°   γ=90.000(5)°

Lu2@C3v-C82 Ni(OEP)

C82Lu2,C36H44N4Ni,0.84(CHCl3),1.16(CS2)

Shen, WangqiangBao, LipiaoWu, YongboPan, ChangwangZhao, ShashaFang, HongyunXie, YunpengJin, PengPeng, PingLi, Fang-FangLu, Xing

Journal of the American Chemical Society (2017) 139, 29 9979-9984

a=25.2648(12)Å   b=15.5167(7)Å   c=19.4962(9)Å

α=90°   β=94.4003(13)°   γ=90°

Lu2@Cs-C82 Ni(OEP)

C82Lu2,C36H44N4Ni,2(C6H6)

Shen, WangqiangBao, LipiaoWu, YongboPan, ChangwangZhao, ShashaFang, HongyunXie, YunpengJin, PengPeng, PingLi, Fang-FangLu, Xing

Journal of the American Chemical Society (2017) 139, 29 9979-9984

a=19.948(5)Å   b=15.035(5)Å   c=25.348(5)Å

α=90.000(5)°   β=94.356(5)°   γ=90.000(5)°

C107La2S6

C107La2S6

Cai, WentingLi, Fang-FangBao, LipiaoXie, YunpengLu, Xing

Journal of the American Chemical Society (2016) 138, 20 6670-6675

a=12.3918(6)Å   b=23.9814(12)Å   c=18.4258(9)Å

α=90°   β=95.5290(10)°   γ=90°

C109H0La2N0Ni0S6

C109H0La2N0Ni0S6

Cai, WentingLi, Fang-FangBao, LipiaoXie, YunpengLu, Xing

Journal of the American Chemical Society (2016) 138, 20 6670-6675

a=24.2162(9)Å   b=18.0709(7)Å   c=12.7350(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sc3N@C80-NHC-2a

C107H36N3Sc3,2.5(CS2)

Chen, MuqingShen, WangqiangPeng, PingBao, LipiaoZhao, ShashaXie, YunpengJin, PengFang, HongyunLi, Fang-FangLu, Xing

The Journal of organic chemistry (2017) 82, 7 3500-3505

a=10.9903(19)Å   b=17.558(3)Å   c=19.758(4)Å

α=99.562(3)°   β=105.779(3)°   γ=107.217(3)°

Lu3N@IhC80 NHC

2(C107H36Lu3N3),5(CS2)

Chen, MuqingShen, WangqiangPeng, PingBao, LipiaoZhao, ShashaXie, YunpengJin, PengFang, HongyunLi, Fang-FangLu, Xing

The Journal of organic chemistry (2017) 82, 7 3500-3505

a=11.028(5)Å   b=17.708(5)Å   c=19.684(5)Å

α=99.143(5)°   β=106.102(5)°   γ=106.977(5)°

C24H27NO4

C24H27NO4

Han, JunjieLiu, CongcongLi, LiZhou, HuiLiu, LiBao, LiChen, QianSong, FuhangZhang, LixinLi, ErweiLiu, LingPei, YunfeiJin, ChengXue, YanfenYin, WenbingMa, YanheLiu, Hongwei

The Journal of organic chemistry (2017) 82, 21 11474-11486

a=10.8380(2)Å   b=10.16461(19)Å   c=19.4057(4)Å

α=90.00°   β=105.682(2)°   γ=90.00°

Me-NHC

C101H24Lu3N3,C6H14

Shen, WangqiangYang, LeWu, YongboBao, LipiaoLi, YingJin, PengFang, HongyunXie, YunpengLu, Xing

The Journal of organic chemistry (2019) 84, 2 606-612

a=20.132(5)Å   b=20.735(5)Å   c=14.696(5)Å

α=90.000(5)°   β=90.598(5)°   γ=90.000(5)°

Lu2@C2v-C82 NHC

4(C103.125H24Lu2N2),6.5(CS2)

Shen, WangqiangYang, LeWu, YongboBao, LipiaoLi, YingJin, PengFang, HongyunXie, YunpengLu, Xing

The Journal of organic chemistry (2019) 84, 2 606-612

a=26.199(7)Å   b=11.220(3)Å   c=20.553(5)Å

α=90°   β=107.986(7)°   γ=90°

Me+O-NHC

C101H24Lu3N3O,CS2

Shen, WangqiangYang, LeWu, YongboBao, LipiaoLi, YingJin, PengFang, HongyunXie, YunpengLu, Xing

The Journal of organic chemistry (2019) 84, 2 606-612

a=25.423(3)Å   b=15.6051(15)Å   c=28.953(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Lu2@C2v-C82 NHC

C103H24Lu2N2,3(CS2)

Shen, WangqiangYang, LeWu, YongboBao, LipiaoLi, YingJin, PengFang, HongyunXie, YunpengLu, Xing

The Journal of organic chemistry (2019) 84, 2 606-612

a=21.244(3)Å   b=19.830(3)Å   c=14.957(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C15H24O4

C15H24O4

Tao, QiaoqiaoMa, KeYang, YanlongWang, KaiChen, BaosongHuang, YingHan, JunjieBao, LiLiu, Xiao-BinYang, ZhuliangYin, Wen-BingLiu, Hongwei

The Journal of organic chemistry (2016) 81, 20 9867-9877

a=7.0162(4)Å   b=9.8847(6)Å   c=20.6163(13)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

La2c2@C2-C90 Ni(OEP)

2C90,C44H20N4Ni,2(C36H44N4Ni),2(C2La2),6(C6H6)

Zhao, ShashaZhao, PeiCai, WentingBao, LipiaoChen, MuqingXie, YunpengZhao, XiangLu, Xing

Journal of the American Chemical Society (2017) 139, 13 4724-4728

a=25.597(4)Å   b=15.540(2)Å   c=27.911(4)Å

α=90°   β=113.193(3)°   γ=90°

La2c2@D3-C92 Ni(OEP)

C92,C36H44N4Ni,C2La2,2(C6H5Cl)

Zhao, ShashaZhao, PeiCai, WentingBao, LipiaoChen, MuqingXie, YunpengZhao, XiangLu, Xing

Journal of the American Chemical Society (2017) 139, 13 4724-4728

a=25.684(2)Å   b=14.9762(12)Å   c=21.4659(17)Å

α=90°   β=97.945(2)°   γ=90°

C48H69B2K2NO12,C4H8O

C48H69B2K2NO12,C4H8O

Wei, HaipengLiu, YulanGopalakrishna, Tullimilli Y.Phan, HoaHuang, XiaoboBao, LipiaoGuo, JingZhou, JunLuo, ShenglianWu, JishanZeng, Zebing

Journal of the American Chemical Society (2017)

a=26.891(2)Å   b=20.864(2)Å   c=21.661(2)Å

α=90°   β=113.626(2)°   γ=90°

C24H21B2N

C24H21B2N

Wei, HaipengLiu, YulanGopalakrishna, Tullimilli Y.Phan, HoaHuang, XiaoboBao, LipiaoGuo, JingZhou, JunLuo, ShenglianWu, JishanZeng, Zebing

Journal of the American Chemical Society (2017)

a=12.212(2)Å   b=17.691(4)Å   c=9.3962(13)Å

α=90°   β=112.471(2)°   γ=90°

C24H20B2FN

C24H20B2FN

Wei, HaipengLiu, YulanGopalakrishna, Tullimilli Y.Phan, HoaHuang, XiaoboBao, LipiaoGuo, JingZhou, JunLuo, ShenglianWu, JishanZeng, Zebing

Journal of the American Chemical Society (2017)

a=12.294(3)Å   b=18.073(3)Å   c=9.414(2)Å

α=90°   β=111.761(7)°   γ=90°

C42H63B2K2NO12

C42H63B2K2NO12

Wei, HaipengLiu, YulanGopalakrishna, Tullimilli Y.Phan, HoaHuang, XiaoboBao, LipiaoGuo, JingZhou, JunLuo, ShenglianWu, JishanZeng, Zebing

Journal of the American Chemical Society (2017)

a=21.3567(6)Å   b=12.1209(3)Å   c=34.9719(11)Å

α=90.00°   β=93.131(3)°   γ=90.00°

Sc3C2@Ih(7)-C80/Ni(OEP)/1.5(benzene)/1.0(CS2)

C82Sc3,C36H44N4Ni,1.5(C6H6),CS2

Fang, HongyunCong, HailinSuzuki, MitsuakiBao, LipiaoYu, BingXie, YunpengMizorogi, NaomiOlmstead, Marilyn M.Balch, Alan L.Nagase, ShigeruAkasaka, TakeshiLu, Xing

Journal of the American Chemical Society (2014) 136, 29 10534-10540

a=26.788(3)Å   b=16.9531(19)Å   c=17.6337(17)Å

α=90°   β=106.517(6)°   γ=90°

Sc3C2@C80(C7H7)l1.5CS2

Sc3C89H7,1.5(CS2)

Fang, HongyunCong, HailinSuzuki, MitsuakiBao, LipiaoYu, BingXie, YunpengMizorogi, NaomiOlmstead, Marilyn M.Balch, Alan L.Nagase, ShigeruAkasaka, TakeshiLu, Xing

Journal of the American Chemical Society (2014) 136, 29 10534-10540

a=11.053(2)Å   b=18.656(4)Å   c=22.247(4)Å

α=90°   β=96.86(3)°   γ=90°

C100,3(CS2),C2,2(La)

C100,3(CS2),C2,2(La)

Cai, WentingBao, LipiaoZhao, ShashaXie, YunpengAkasaka, TakeshiLu, Xing

Journal of the American Chemical Society (2015) 137, 32 10292-10296

a=12.3310(19)Å   b=23.721(4)Å   c=18.341(3)Å

α=90°   β=94.460(2)°   γ=90°

La2c2@C2-C98 3CS2

La2c2@C2C983CS2

Zhao, ShashaZhao, PeiCai, WentingBao, LipiaoChen, MuqingXie, YunpengZhao, XiangLu, Xing

Journal of the American Chemical Society (2017) 139, 13 4724-4728

a=15.119(2)Å   b=20.012(3)Å   c=17.444(3)Å

α=90°   β=96.090(4)°   γ=90°

Yb@C2(13)-C84-Ad

C68.67H13.33Cl2Yb0.67

Wenjun ZhangMitsuaki SuzukiYunpeng XieLipiao BaoWenting CaiZdenek SlaninaShigeru NagaseMing XuTakeshi AkasakaXing Lu

Journal of the American Chemical Society (2013) 135, 12730-12735

a=22.135(5)Å   b=11.333(3)Å   c=22.798(6)Å

α=90.00°   β=109.147(7)°   γ=90.00°

Yb@C2(13)-C84/NiOEP/1.2carbon disulfide/0.8benzene

YbC82,NiN4C36H44,1.2(CS2),0.8(C6H6)

Wenjun ZhangMitsuaki SuzukiYunpeng XieLipiao BaoWenting CaiZdenek SlaninaShigeru NagaseMing XuTakeshi AkasakaXing Lu

Journal of the American Chemical Society (2013) 135, 12730-12735

a=25.2813(8)Å   b=15.0472(5)Å   c=20.1080(6)Å

α=90.00°   β=96.340(2)°   γ=90.00°

Lu2@D2d-C84 Ni(OEP)

Lu2C84,C36H44N4Ni,2(CHCl3)

Shen, WangqiangBao, LipiaoWu, YongboPan, ChangwangZhao, ShashaFang, HongyunXie, YunpengJin, PengPeng, PingLi, Fang-FangLu, Xing

Journal of the American Chemical Society (2017) 139, 29 9979-9984

a=25.1184(18)Å   b=15.5983(11)Å   c=19.6259(13)Å

α=90°   β=95.150(2)°   γ=90°

C24H27NO4,CH4O

C24H27NO4,CH4O

Han, JunjieLiu, CongcongLi, LiZhou, HuiLiu, LiBao, LiChen, QianSong, FuhangZhang, LixinLi, ErweiLiu, LingPei, YunfeiJin, ChengXue, YanfenYin, WenbingMa, YanheLiu, Hongwei

The Journal of organic chemistry (2017) 82, 21 11474-11486

a=14.3407(4)Å   b=12.2598(4)Å   c=25.8810(8)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C60PNO

C70H9Cl2NO4

Bao, LipiaoChen, MuqingShen, WangqiangPan, ChangwangGhiassi, Kamran B.Olmstead, Marilyn M.Balch, Alan L.Akasaka, TakeshiLu, Xing

Inorganic chemistry (2016) 55, 9 4075-4077

a=9.8893(13)Å   b=13.0757(18)Å   c=29.424(4)Å

α=90°   β=90.938(3)°   γ=90°

Sc3N@C80PNO

C90.50H9Cl2N2O4SSc3

Bao, LipiaoChen, MuqingShen, WangqiangPan, ChangwangGhiassi, Kamran B.Olmstead, Marilyn M.Balch, Alan L.Akasaka, TakeshiLu, Xing

Inorganic chemistry (2016) 55, 9 4075-4077

a=24.9451(10)Å   b=24.9451(10)Å   c=15.7646(7)Å

α=90°   β=90°   γ=90°