Structures by: Averina I. M.

Total: 5

Y (Nb O4)

NbO4Y

Trunov, V.K.Velikodnyi, Yu.A.Efremov, V.A.Averina, I.M.

Kristallografiya (1981) 26, 67-71

a=7.037Å   b=10.945Å   c=5.298Å

α=90°   β=134.07°   γ=90°

Sr (Nb O3)2

Nb2O6Sr

Trunov, V.K.Averina, I.M.Velikodnyi, Yu.A.

Kristallografiya (1981) 26, 390-391

a=7.722Å   b=5.592Å   c=10.989Å

α=90°   β=90.36°   γ=90°

Na5 Lu (Mo O4)4

LuMo4Na5O16

Efremov, V.A.Trunov, V.K.Berezina, T.A.Averina, I.M.

Kristallografiya (1980) 25, 254-261

a=11.323Å   b=11.323Å   c=11.385Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Na5 Tb (Mo O4)4

Mo4Na5O16Tb

Efremov, V.A.Berezina, T.A.Trunov, V.K.Averina, I.M.

Kristallografiya (1980) 25, 254-261

a=11.409Å   b=11.409Å   c=11.453Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Na5 Lu (W O4)4

LuNa5O16W4

Efremov, V.A.Berezina, T.A.Averina, I.M.Trunov, V.K.

Kristallografiya (1980) 25, 254-261

a=11.387Å   b=11.387Å   c=11.282Å

α=90°   β=90°   γ=90°