Structures by: An N.

Total: 12

InOF-9

C72H40In2O16

PanpanYuQipengLiYueHuNannanLiuLijieZhangKongzhaoSuJinjieQianShaomingHuangMaochunHong

Chem.Commun. (2016) 52, 7978

a=44.874(4)Å   b=44.874(4)Å   c=42.074(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

Poly[triaqua[μ~6~-3-(3,5-dicarboxylatophenoxy)phthalato]dizinc(II)]

C16H12O12Zn2

Zhang, XiaoyuYang, QinglinYun, MengSi, ChangdaiAn, NingJia, MeimeiLiu, JiachengDong, Xiuyan

Acta Crystallographica Section B (2020) 76, 6

a=16.1681(13)Å   b=16.2610(13)Å   c=13.7893(11)Å

α=90.00°   β=110.5080(10)°   γ=90.00°

Poly[[diaqua(μ-4,4-bipyridine)[μ~5~-3-(3,5-dicarboxylatophenoxy)phthalato]dizinc(II)] monohydrate]

C26H20N2O12Zn2

Zhang, XiaoyuYang, QinglinYun, MengSi, ChangdaiAn, NingJia, MeimeiLiu, JiachengDong, Xiuyan

Acta Crystallographica Section B (2020) 76, 6

a=7.8759(8)Å   b=8.0318(8)Å   c=20.590(2)Å

α=86.441(2)°   β=88.9860(10)°   γ=72.182(2)°

Poly[diaqua[1,4-bis(1<it>H</it>-imidazol-1-yl)benzene][μ~4~-3-(3,5-dicarboxylatophenoxy)phthalato]dizinc(II)]

C28H20N4O11Zn2

Zhang, XiaoyuYang, QinglinYun, MengSi, ChangdaiAn, NingJia, MeimeiLiu, JiachengDong, Xiuyan

Acta Crystallographica Section B (2020) 76, 6

a=10.070(3)Å   b=12.144(3)Å   c=14.172(4)Å

α=104.630(5)°   β=105.637(5)°   γ=109.156(5)°

Poly[[μ~7~-3-(3,5-dicarboxylatophenoxy)phthalato](1,10-phenanthroline)dicadmium(II)]

C28H14Cd2N2O9

Zhang, XiaoyuYang, QinglinYun, MengSi, ChangdaiAn, NingJia, MeimeiLiu, JiachengDong, Xiuyan

Acta Crystallographica Section B (2020) 76, 6

a=11.2042(4)Å   b=11.2728(5)Å   c=11.7208(4)Å

α=109.5370(10)°   β=97.5610(10)°   γ=110.3680(10)°

Poly[μ-aqua-(μ-4,4-bipyridine)[μ~5~-3-(3-carboxy-5-carboxylatophenoxy)phthalato]-μ~3~-hydroxido-dinickel(II)]

C26H18N2Ni2O11

Zhang, XiaoyuYang, QinglinYun, MengSi, ChangdaiAn, NingJia, MeimeiLiu, JiachengDong, Xiuyan

Acta Crystallographica Section B (2020) 76, 6

a=9.2229(8)Å   b=12.2226(10)Å   c=13.0730(11)Å

α=112.261(5)°   β=106.134(5)°   γ=97.765(6)°

Poly[[μ-1,4-bis(pyridin-4-yl)benzene][μ-4-(3,5-dicarboxylatophenoxy)phthalato]dicobalt(II)]

C48H32Co2N4O10

Zhang, XiaoyuYang, QinglinYun, MengSi, ChangdaiAn, NingJia, MeimeiLiu, JiachengDong, Xiuyan

Acta Crystallographica Section B (2020) 76, 6

a=12.068(2)Å   b=14.523(3)Å   c=14.662(3)Å

α=68.654(3)°   β=79.061(3)°   γ=75.130(3)°

Poly[[tetrakis[μ-1,4-bis(pyridin-4-yl)benzene]bis[μ~5~-3-(3,5-dicarboxylatophenoxy)phthalato]tetracobalt(II)] bis[1,4-bis(pyridin-4-yl)benzene]]

C96H60Co4N8O18,2(C16H12N2)

Zhang, XiaoyuYang, QinglinYun, MengSi, ChangdaiAn, NingJia, MeimeiLiu, JiachengDong, Xiuyan

Acta Crystallographica Section B (2020) 76, 6

a=31.055(9)Å   b=23.792(6)Å   c=16.540(4)Å

α=90°   β=94.255(5)°   γ=90°

Poly[bis[μ~2~-5-(pyrimidin-2-yl)tetrazolato]zinc(II)]

C10H6N12Zn

Zhang, Xiu-LingZhang, Cun-LanQiu, Yu-EAn, Ning

Acta Crystallographica Section E (2007) 63, 9 m2423-m2423

a=8.3490(17)Å   b=9.4760(19)Å   c=17.828(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Poly[bis(μ~2~-5-thioxo-1H-1,2,4-thiadiazole-3-thiolato-κ^2^S^3^:S^5^)zinc(II)]

C4H2N4S6Zn

Zhang, Xiu-LingAn, NingQiu, Yu-E.Zhang, Cun-LanWang, Yi-Chun

Acta Crystallographica Section E (2007) 63, 9 m2432-m2433

a=12.983(3)Å   b=11.448(2)Å   c=7.6035(15)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C26H20N2O

C26H20N2O

Na AnBo-Xue TianHong-Jun PiLeif A. ErikssonWei-Ping Deng

Journal of Organic Chemistry (2013) 78, 4297-4302

a=10.010(3)Å   b=10.641(5)Å   c=10.743(3)Å

α=83.155(7)°   β=75.634(5)°   γ=62.657(4)°

C26H20N2O

C26H20N2O

Na AnBo-Xue TianHong-Jun PiLeif A. ErikssonWei-Ping Deng

Journal of Organic Chemistry (2013) 78, 4297-4302

a=10.922(3)Å   b=20.287(6)Å   c=9.300(3)Å

α=90.00°   β=97.478(4)°   γ=90.00°