Structures by: Akselrud L. G.

Total: 66

Al7Co6Pr7

Al7Co6Pr7

Yarmolyuk, Ya.P.Zarechnyuk, O.S.Aksel'rud, L.G.Rozhdestvenskaya, I.V.Rykhal', R.M.

Soviet Physics, Crystallography (= Kristallografiya) (1986) 31, 230-231

a=13.784Å   b=13.784Å   c=4.229Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Co6Ho7Sn23

Co6Ho7Sn23

Skolozdra, R.V.Koretskaya, O.E.Aksel'rud, L.G.

Soviet Physics, Crystallography (= Kristallografiya) (1985) 30, 584-585

a=9.617Å   b=9.617Å   c=9.821Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Zn B25.65

B25.65Zn

Kuz'ma, Yu.B.Gurin, V.N.Korsukova, M.M.Aksel'rud, L.G.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1987) 23, 566-569

a=10.986Å   b=10.986Å   c=24.016Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Er Mo B3

B3ErMo

Kuz'ma, Yu.B.Aksel'rud, L.G.Chaban, N.F.

Kristallografiya (1989) 34, 1419-1421

a=6.79Å   b=3.1513Å   c=5.396Å

α=90°   β=101.6°   γ=90°

U Re B3

B3ReU

Kuz'ma, Yu.B.Aksel'rud, L.G.Vol'kova, I.P.

Doklady Akademii Nauk Ukrainskoi SSR, Serie B: Geol.Khim.Biol., Nauki (1987) 1987, 34-36

a=5.083Å   b=5.083Å   c=5.095Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Nd2 Ni5 B4

B4Nd2Ni5

Bilonizhko, N.S.Kuz'ma, Yu.B.Aksel'rud, L.G.Bruskov, V.A.

Kristallografiya (1985) 30, 1005-1006

a=9.783Å   b=5.097Å   c=8.016Å

α=90°   β=136.73°   γ=90°

Er4 Ni B13

B13Er4Ni

Kuz'ma, Yu.B.Kotur, B.Ya.Chaban, N.F.Chernyak, G.V.Aksel'rud, L.G.

Kristallografiya (1983) 28, 1210-1212

a=7.186Å   b=7.186Å   c=7.446Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Pr5 Co2 B6

B6Co2Pr5

Aksel'rud, L.G.Bruskov, V.A.Chaban, N.F.Kuz'ma, Yu.B.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya B: Geologichni, Khimichni ta Biologichni Nauki (1983) 1983, 49-52

a=5.457Å   b=5.457Å   c=24.718Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ce Ni12 B6

B6CeNi12

Kuz'ma, Yu.B.Bruskov, V.O.Aksel'rud, L.G.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya B: Geologichni, Khimichni ta Biologichni Nauki (1985) 1985, 33-35

a=9.586Å   b=7.409Å   c=11.071Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Er3 Cr B7

B7CrEr3

Kuz'ma, Yu.B.Chaban, N.F.Bruskov, V.A.Aksel'rud, L.G.

Kristallografiya (1985) 30, 187-189

a=3.4201Å   b=15.678Å   c=9.307Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Y3 Fe B7

B7FeY3

Aksel'rud, L.G.Mykhalenko, S.I.Kuz'ma, Yu.B.

Journal of the Less-Common Metals (1986) 117, 29-35

a=3.423Å   b=15.859Å   c=9.396Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Y3 Re B7

B7ReY3

Aksel'rud, L.G.Kuz'ma, Yu.B.Mykhalenko, S.I.

Journal of the Less-Common Metals (1986) 117, 29-35

a=3.537Å   b=15.859Å   c=9.396Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Er Ni B4

B4ErNi

Kuz'ma, Yu.B.Bilonizhko, N.S.Pecharskii, V.K.Aksel'rud, L.G.

Kristallografiya (1984) 29, 431-434

a=7.505Å   b=7.505Å   c=8.496Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ce (Ag As2)

AgAs2Ce

Aksel'rud, L.G.Prots', Yu.M.Jemetio, J.P.F.Demchyna, R.Doert, T.Grin', Yu.Schnelle, W.Kuz'ma, Yu.B.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2004) 630, 635-641

a=5.7586Å   b=5.7852Å   c=21.066Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ni5 P2

Ni5.09067P1.998

Oryshchyn, S.Babizhet'sky, V.S.Guerin, P.Chikhrii, S.I.Aksel'rud, L.G.Stojko, S.Kuz'ma, Yu.B.Bauer, D.

Neorganicheskie Materialy (2004) 40, 450-456

a=12.311Å   b=12.311Å   c=4.663Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Bi2 (Ca0.1 Sr0.9)3 Cu4 O10

Bi2Ca0.3Cu4O10Sr2.7

Kuz'micheva, G.M.Tarasova, T.N.Mitin, A.V.Alekseevskii, N.E.Tolstova, V.A.Kim, S.F.Khlybov, E.P.Aksel'rud, L.G.Barabanenkov, Yu.A.

Sverkhprovodimest: Fizika, Khimiya, Tekhnika (1990) 3, 2428-2441

a=3.8504Å   b=3.8504Å   c=39.303Å

α=90°   β=90°   γ=90°

CeNi5Sn

CeNi5Sn

Skolozdra, R.V.Mandzyk, V.M.Aksel'rud, L.G.

Kristallografiya (1981) 26, 480-483

a=4.9049Å   b=4.9049Å   c=19.731Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ni Mn2 O4

Mn2NiO4

Bodak, O.Aksel'rud, L.G.Demchenko, P.Kotur, B.Mrooz, O.Shpotyuk, O.Hadzaman, I.Aldinger, F.Pekhnyo, V.Seifert, H.Volkov, S.

Journal of Alloys Compd. (2002) 347, 14-23

a=5.9764Å   b=5.9764Å   c=8.4201Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Mn0.662 Co0.2 Ni0.112) (Mn0.619 Cu0.05 Ni0.331)2 O4

Co0.2Cu0.1Mn1.9Ni0.774O4

Bodak, O.Demchenko, P.Aksel'rud, L.G.Aldinger, F.Mrooz, O.Kotur, B.Shpotyuk, O.Hadzaman, I.Seifert, H.Volkov, S.Pekhnyo, V.

Journal of Alloys Compd. (2002) 347, 14-23

a=8.3824Å   b=8.3824Å   c=8.3824Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Mn0.655 Co0.19 Ni0.155) (Mn0.697 Cu0.045 Ni0.258)2 O4

Co0.19Cu0.09Mn2.049Ni0.671O4

Bodak, O.Aksel'rud, L.G.Aldinger, F.Kotur, B.Demchenko, P.Pekhnyo, V.Mrooz, O.Hadzaman, I.Volkov, S.Seifert, H.Shpotyuk, O.

Journal of Alloys Compd. (2002) 347, 14-23

a=5.941Å   b=5.941Å   c=8.4196Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ce Ni3 D2.77

CeD2.77Ni3

Yartys', V.A.Isnard, O.Riabov, A.B.Aksel'rud, L.G.

Journal of Alloys Compd. (2003) 356, 109-113

a=4.8748Å   b=8.559Å   c=21.59Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ho Ni Sn D0.67

D0.67HoNiSn

Yartys', V.A.Riabov, A.B.Isnard, O.Aksel'rud, L.G.

Journal of Alloys Compd. (2003) 356, 109-113

a=7.24Å   b=7.24Å   c=3.936Å

α=90°   β=90°   γ=120°

U Ni2 Si3

Ni2Si3U

Aksel'rud, L.G.Lysenko, L.O.Yarmolyuk, Ya.P.Gladyshevskii, E.I.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya A: Fiziko-Tekhnichni ta Matematichni Nauki (1977) 1977, 657-660

a=3.965Å   b=3.965Å   c=24.04Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Co0.96 Mn0.04) (Co0.52 Mn1.28 Ni0.1 Cu0.1) O4

Co1.48Cu0.1Mn1.32Ni0.1O4

Bodak, O.I.Aksel'rud, L.G.Volkov, S.V.Mruz, O.Ya.Kotur, B.Ya.Koval'skii, A.P.Gadzaman, I.V.Demchenko, P.Yu.Pekhn'o, V.I.

Ukrains'kii Khimicheskii Zhurnal (Russian Edition) (2003) 69, 89-92

a=8.29641Å   b=8.29641Å   c=8.29641Å

α=90°   β=90°   γ=90°

U4 (Re0.17 Si0.83)13

Re2.21Si10.79U4

Aksel'rud, L.G.Yarmolyuk, Ya.P.Gladyshevskii, E.I.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya A: Fiziko-Matematichni Ta Tekhnichni Nauki (1978) 40, 359-362

a=8.192Å   b=8.192Å   c=8.192Å

α=90°   β=90°   γ=90°

U4 Re7 Si6

Re7Si6U4

Aksel'rud, L.G.Yarmolyuk, Ya.P.Gladyshevskii, E.I.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya A: Fiziko-Matematichni Ta Tekhnichni Nauki (1978) 40, 359-362

a=8.224Å   b=8.224Å   c=8.224Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Th11 Ru12 C18

C18Ru12Th11

Aksel'rud, L.G.Bodak, O.I.Aslan, A.M.Marusin, E.P.

Kristallografiya (1990) 35, 487-490

a=10.7636Å   b=10.7636Å   c=10.7636Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Th2 Ru6 C5

C5Ru6Th2

Aksel'rud, L.G.Bodak, O.I.Aslan, A.N.Marusin, E.P.Mazus, M.D.

Kristallografiya (1990) 35, 199-201

a=9.113Å   b=9.113Å   c=4.186Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sm8 Pt11 Si5

Pt11Si5Sm8

Barakatova, Zh.M.Aksel'rud, L.G.Seropegin, Yu.D.Bodak, O.I.

Kristallografiya (1995) 40, 370-372

a=8.715Å   b=8.715Å   c=7.086Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Mg (Be2 N2)

Be2MgN2

Somer, M.Yarasik, A.Schnelle, W.Aksel'rud, L.G.Rosner, H.Leoni, S.Kniep, R.

Angew. Chem. Int. ed. (2004) 43, 1088-1088

a=2.9553Å   b=2.9553Å   c=5.088Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ca2 (Be4 N4)

Be4Ca2N4

Somer, M.Yarasik, A.Aksel'rud, L.G.Schnelle, W.Leoni, S.Rosner, H.Kniep, R.

Angew. Chem. Int. ed. (2004) 43, 1088-1088

a=5.5615Å   b=5.5615Å   c=6.8797Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr2 (Be4 N4)

Be4N4Sr2

Somer, M.Schnelle, W.Yarasik, A.Leoni, S.Aksel'rud, L.G.Rosner, H.Kniep, R.

Angew. Chem. Int. ed. (2004) 43, 1088-1092

a=5.62128Å   b=5.62128Å   c=7.5512Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sm20 Ni41.6 P30

Ni41.6P30Sm20

Chikhrii, S.I.Orishchin, S.V.Babizhet'sky, V.S.Aksel'rud, L.G.Kuz'ma, Yu.B.

Kristallografiya (1993) 38, 262-265

a=20.448Å   b=20.448Å   c=3.877Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Tb15 Ni28 P21

Ni28P21Tb15

Chikhrii, S.I.Orishchin, S.V.Babizhet'sky, V.S.Kuz'ma, Yu.B.Aksel'rud, L.G.

Kristallografiya (1993) 38, 262-265

a=24.17Å   b=24.17Å   c=3.825Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Yb Fe4 Ge2

Fe4Ge2Yb

Dzyanyi, R.B.Bodak, O.I.Aksel'rud, L.G.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1995) 31, 988-989

a=7.2279Å   b=7.2279Å   c=3.8764Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Yb0.5 Fe3 Ge3

Fe3Ge3Yb0.5

Dzyanyi, R.B.Bodak, O.I.Aksel'rud, L.G.Pavlyuk, V.V.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1995) 31, 987-987

a=5.098Å   b=5.098Å   c=4.049Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Yb Cu Ge

CuGeYb

Dzyanyi, R.B.Bodak, O.I.Aksel'rud, L.G.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1995) 31, 990-990

a=4.186Å   b=4.186Å   c=6.988Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Deuterium niobium selenide (0.41/1/2)

D0.41NbSe2

Kulikov, L MSemjonov-Kobzar, A AAntonova, M MChechovsky, A AAkselrud, L GSkolozdra, R VFruchart, DSoubeyroux, J L

Journal of Alloys Compd. (1996) 244, 11-15

a=3.4347(1)Å   b=3.4347(1)Å   c=12.9735(3)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Deuterium niobium selenide (0.62/1/2)

D0.62NbSe2

Kulikov, L MSemjonov-Kobzar, A AAntonova, M MChechovsky, A AAkselrud, L GSkolozdra, R VFruchart, DSoubeyroux, J L

Journal of Alloys Compd. (1996) 244, 11-15

a=3.4329(6)Å   b=3.4329(6)Å   c=12.965(3)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Deuterium niobium selenide (0.49/1/2)

D0.49NbSe2

Kulikov, L MSemjonov-Kobzar, A AAntonova, M MChechovsky, A AAkselrud, L GSkolozdra, R VFruchart, DSoubeyroux, J L

Journal of Alloys Compd. (1996) 244, 11-15

a=3.4362(1)Å   b=3.4362(1)Å   c=12.9635(4)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Deuterium niobium selenide (0.51/1/2)

D0.51NbSe2

Kulikov, L MSemjonov-Kobzar, A AAntonova, M MChechovsky, A AAkselrud, L GSkolozdra, R VFruchart, DSoubeyroux, J L

Journal of Alloys Compd. (1996) 244, 11-15

a=3.4369(5)Å   b=3.4369(5)Å   c=12.958(3)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Hydrogen niobium selenide (0.07/1/2)

H0.07NbSe2

Kulikov, L MSemjonov-Kobzar, A AAntonova, M MChechovsky, A AAkselrud, L GSkolozdra, R VFruchart, DSoubeyroux, J L

Journal of Alloys Compd. (1996) 244, 11-15

a=3.4471(5)Å   b=3.4471(5)Å   c=12.586(2)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Hydrogen niobium selenide (0.07/1/2)

H0.07NbSe2

Kulikov, L. M.Semjonov-Kobzar, A. A.Antonova, M. M.Chechovsky, A. A.Akselrud, L. G.Skolozdra, R. V.Fruchart, D.Soubeyroux, J. L.

Journal of Alloys and Compounds (1996) 244, 1-2 11-15

a=3.4461(1)Å   b=3.4461(1)Å   c=12.5810(4)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

U3 Fe2 Si7

Fe2Si7U3

Aksel'rud, L.G.Yarmolyuk, Ya.P.Rozhdestvenskaya, I.V.Gladyshevskii, E.I.

Kristallografiya (1981) 26, 186-188

a=4.02Å   b=24.367Å   c=4.028Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Nd (Ga O3)

GaNdO3

Vasylechko, L.Morgenroth, W.Aksel'rud, L.G.Matkovskii, A.Bismayer, U.Savytskii, D.

Journal of Alloys Compd. (2000) 297, 46-52

a=5.4176Å   b=5.4952Å   c=7.6871Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Lu2NiSn6

Lu2NiSn6

Skolozdra, R.V.Aksel'rud, L.G.Koretskaya, O.E.Komarovskaya, L.P.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya B: Geologichni, Khimichni ta Biologichni Nauki (1985) 1985, 24-37

a=4.301Å   b=22.278Å   c=4.366Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Gd3Sn7

Gd3Sn7

Skolozdra, R.V.Aksel'rud, L.G.Pecharskii, V.K.Koretskaya, O.E.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya B: Geologichni, Khimichni ta Biologichni Nauki (1986) 1986, 51-54

a=4.4597Å   b=26.5163Å   c=4.3823Å

α=90°   β=90°   γ=90°

GdSn3

GdSn3

Skolozdra, R.V.Pecharskii, V.K.Aksel'rud, L.G.Koretskaya, O.E.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya B: Geologichni, Khimichni ta Biologichni Nauki (1986) 1986, 51-54

a=4.3552Å   b=4.4039Å   c=22.044Å

α=90°   β=90°   γ=90°

GdNi3Sn2

GdNi3Sn2

Skolozdra, R.V.Komarovskaya, L.P.Aksel'rud, L.G.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1988) 24, 1490-1493

a=9.197Å   b=9.197Å   c=4.271Å

α=90°   β=90°   γ=120°

LuNi4

LuNi4

Aksel'rud, L.G.Komarovskaya, L.P.Skolozdra, R.V.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya B: Geologichni, Khimichni ta Biologichni Nauki (1985) 1985, 29-31

a=4.872Å   b=4.872Å   c=30.48Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ce (Mn6 Ni5)

CeMn6Ni5

Kal'ichak, Ya.M.Aksel'rud, L.G.Bodak, O.I.Yarmolyuk, Ya.P.Gladyshevskii, E.I.

Kristallografiya (1975) 20, 1045-1047

a=8.348Å   b=8.348Å   c=4.919Å

α=90°   β=90°   γ=90°

CeNi4Sn2

CeNi4Sn2

Skolozdra, R.V.Yasnitskaya, I.V.Komarovskaya, L.P.Aksel'rud, L.G.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1988) 24, 65-69

a=7.753Å   b=7.753Å   c=7.869Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ce3Ni2Sn7

Ce3Ni2Sn7

Skolozdra, R.V.Yasnitskaya, I.V.Aksel'rud, L.G.

Ukrains'kii Fizichnii Zhurnal (Ukrainian Edition) (1987) 32, 729-732

a=4.565Å   b=27.31Å   c=4.565Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cu8 Sn8 Gd6

Cu8Gd6Sn8

Skolozdra, R.V.Aksel'rud, L.G.Komarovskaya, L.P.

Ukrains'kii Fizichnii Zhurnal (Ukrainian Edition) (1984) 29, 1395-1398

a=14.737Å   b=6.946Å   c=4.474Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ce3Pd5Si

Ce3Pd5Si

Gribanov, A.V.Seropegin, Yu.D.Kubarev, O.L.Aksel'rud, L.G.Bodak, O.I.

Journal of Alloys Compd. (2001) 317, 324-326

a=13.027Å   b=7.377Å   c=7.58Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Mo8.58Ni7.42P6

Mo8.58Ni7.42P6

Orishchin, S.V.Aksel'rud, L.G.le Senechal, C.Deputier, S.Bauer, J.Guerin, R.

Journal of Solid State Chemistry (2001) 160, 156-166

a=7.0079Å   b=7.029Å   c=7.0308Å

α=68.893°   β=73.196°   γ=60.149°

Mo3Ni2P1.167

Mo3Ni2P1.167

Orishchin, S.V.le Senechal, C.Deputier, S.Guerin, R.Bauer, J.Aksel'rud, L.G.

Journal of Solid State Chemistry (2001) 160, 156-166

a=10.846Å   b=10.846Å   c=10.846Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Mo2.675Ni0.325P

Mo2.675Ni0.325P

Orishchin, S.V.Bauer, J.Deputier, S.le Senechal, C.Guerin, R.Aksel'rud, L.G.

Journal of Solid State Chemistry (2001) 160, 156-166

a=9.733Å   b=9.733Å   c=4.7805Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ce3Ge10.72Pt23.28

Ce3Ge10.72Pt23.28

Gribanov, A.V.Seropegin, Yu.D.Aksel'rud, L.G.Bodak, O.I.Pavlyuk, V.V.Velikhovskii, A.A.Nikiforov, V.N.

Journal of Alloys Compd. (1993) 202, 133-136

a=17.1833Å   b=17.1833Å   c=17.1833Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ga8RuU2

Ga8RuU2

Grin', Yu.Rogl, P.Aksel'rud, L.G.Pecharskii, V.K.Yarmolyuk, Ya.P.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Metally (1988) 1988, 202-203

a=4.2929Å   b=4.2929Å   c=11.059Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cu4Sm2Sn5

Cu4Sm2Sn5

Skolozdra, R.V.Komarovskaya, L.P.Terletskaya, E.E.Aksel'rud, L.G.

Kristallografiya (1991) 36, 492-493

a=4.431Å   b=4.431Å   c=25.073Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Gallium borophosphate

B2GaH5O12P2

Shao-Yu MaoJin-Xiao MiLiev G. AkselrudYa-Xi HuangJing-Tai ZhaoRüdiger Kniep

Acta Crystallographica Section E (2004) 60, 12 i149-i151

a=17.6404(3)Å   b=6.70735(8)Å   c=6.99525(8)Å

α=90°   β=109.1570(10)°   γ=90°

Bi

Bi

Akselrud, L. G.Hanfland, M.Schwarz, U.

Zeitschrift für Kristallographie - New Crystal Structures (2003) 218, 4 415-416

a=6.67256(1)Å   b=6.1108(2)Å   c=3.30013(9)Å

α=90°   β=110.412(2)°   γ=90°

Sb(1)

Sb

Akselrud, L. G.Hanfland, M.Schwarz, U.

Zeitschrift für Kristallographie - New Crystal Structures (2003) 218, 4 414-414

a=4.2687(2)Å   b=4.2687(2)Å   c=10.9244(6)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ca2N3V

Ca2N3V

Zherebtsov, D. A.Akselrud, L. G.Niewa, R.

Zeitschrift für Kristallographie - New Crystal Structures (2002) 217, 4 469-469

a=5.59538(5)Å   b=10.41027(1)Å   c=11.62243(1)Å

α=90°   β=92.342(1)°   γ=90°

NbSe2

NbSe2

Kulikov, L. M.Semjonov-Kobzar, A. A.Antonova, M. M.Chechovsky, A. A.Akselrud, L. G.Skolozdra, R. V.Fruchart, D.Soubeyroux, J. L.

Journal of Alloys and Compounds (1996) 244, 1-2 11-15

a=3.4461Å   b=3.4461Å   c=12.5810Å

α=90°   β=90°   γ=120°