Structures by: Afanaseva I. N.

Total: 20

(B0.65 Cu0.35) (Sr1.84 La0.16) La Cu2 O7.3

B0.65Cu2.35La1.16O7.3Sr1.84

Andreenko, A.S.Kostyleva, I.E.Afanas'eva, I.N.Khlybov, E.P.Esaulova, Yu.V.Kuz'micheva, G.M.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (2002) 43, 871-890

a=3.8417Å   b=3.8417Å   c=10.792Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(In0.87 Cu0.13) (Sr1.52 Ho0.48) (Ho1.95 Ce0.05) Cu2 O9

Ce0.05Cu2.13Ho2.43In0.87O9Sr1.52

Afanas'eva, I.N.Kuz'micheva, G.M.Mitin, A.V.Khlybov, E.P.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (2001) 42, 1157-1173

a=3.8254Å   b=3.8254Å   c=29.0557Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(In0.98 Cu0.02) (Sr1.25 Ho0.75) (Ho1.89 Ce0.11) Cu2 O9

Ce0.11Cu2.02Ho2.64In0.98O9Sr1.25

Afanas'eva, I.N.Kuz'micheva, G.M.Mitin, A.V.Khlybov, E.P.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (2001) 42, 1157-1173

a=3.8272Å   b=3.8272Å   c=29.0774Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(In0.57 Cu0.43) Ba2 (Y0.80 Ca0.20) Cu2 O6.77

Ba2Ca0.2Cu2.43In0.57O6.77Y0.8

Afanas'eva, I.N.Kuz'micheva, G.M.Mitin, A.V.Khlybov, E.P.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (2001) 42, 1157-1173

a=3.8799Å   b=3.8799Å   c=11.6995Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(In0.46 Cu0.54) Ba2 (Y0.75 Ca0.25) Cu2 O6.67

Ba2Ca0.25Cu2.54In0.46O6.67Y0.75

Afanas'eva, I.N.Kuz'micheva, G.M.Mitin, A.V.Khlybov, E.P.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (2001) 42, 1157-1173

a=3.8683Å   b=3.8683Å   c=11.7167Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(In0.33 Cu0.67) (Sr1.63 La0.37) (La0.98 Ca0.02) Cu2 O6.92

Ca0.02Cu2.67In0.33La1.35O6.92Sr1.63

Afanas'eva, I.N.Kuz'micheva, G.M.Mitin, A.V.Khlybov, E.P.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (2001) 42, 1157-1173

a=3.8494Å   b=3.8494Å   c=11.4888Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Bi0.45 Cu0.55) Sr2 Ca Cu2 O7.07

Bi0.45CaCu2.55O7.07Sr2

Kuz'micheva, G.M.Afanas'eva, I.N.Khlybov, E.P.Kostyleva, I.E.Esaulova, Yu.V.Andreenko, A.S.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (2002) 43, 871-890

a=3.796Å   b=3.796Å   c=12.689Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(V0.41 Cu0.59) Sr2 (Y1.95 Ce0.05) Cu2 O9

Ce0.05Cu2.59O9Sr2V0.41Y1.95

Kuz'micheva, G.M.Afanas'eva, I.N.Andreenko, A.S.Esaulova, Yu.V.Khlybov, E.P.Kostyleva, I.E.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (2002) 43, 871-890

a=3.8294Å   b=3.8294Å   c=28.335Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Mn0.5 Cu0.5) Sr2 (Y1.5 Ce0.5) Cu2 O9.15

Ce0.5Cu2.5Mn0.5O9.15Sr2Y1.5

Kuz'micheva, G.M.Andreenko, A.S.Afanas'eva, I.N.Esaulova, Yu.V.Khlybov, E.P.Kostyleva, I.E.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (2002) 43, 871-890

a=3.802Å   b=3.802Å   c=28.212Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Pb0.76 Cu0.24) (Sr1.64 Er0.36) (Er0.75 Ca0.25) Cu2 O7

Ca0.25Cu2.24Er1.11O7Pb0.76Sr1.64

Kuz'micheva, G.M.Afanas'eva, I.N.Esaulova, Yu.V.Kostyleva, I.E.Khlybov, E.P.Andreenko, A.S.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (2002) 43, 871-890

a=3.8223Å   b=3.8223Å   c=11.8716Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Pb0.74 Cu0.26) (Sr1.75 Yb0.25) (Yb0.7 Ca0.3) Cu2 O7

Ca0.3Cu2.26O7Pb0.74Sr1.75Yb0.95

Kuz'micheva, G.M.Afanas'eva, I.N.Andreenko, A.S.Esaulova, Yu.V.Khlybov, E.P.Kostyleva, I.E.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (2002) 43, 871-890

a=3.8161Å   b=3.8161Å   c=11.8649Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Pb0.83 Cu0.17) (Sr1.67 Lu0.33) (Lu0.64 Ca0.36) Cu2 O7.00

Ca0.36Cu2.17Lu0.97O7Pb0.83Sr1.67

Kuz'micheva, G.M.Afanas'eva, I.N.Esaulova, Yu.V.Khlybov, E.P.Andreenko, A.S.Kostyleva, I.E.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (2002) 43, 871-890

a=3.809Å   b=3.809Å   c=11.8437Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Mo0.55 Cu0.45) (Sr1.26 Gd0.74) Gd Cu2 O8

Cu2.45Gd1.74Mo0.55O8Sr1.26

Kuz'micheva, G.M.Afanas'eva, I.N.Esaulova, Yu.V.Khlybov, E.P.Andreenko, A.S.Kostyleva, I.E.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (2002) 43, 871-890

a=3.8385Å   b=3.8385Å   c=11.516Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Cr0.74 Cu0.26) (Sr1.7 La0.3) (La0.52 Sr0.48) Cu2 O8

Cr0.74Cu2.26La0.82O8Sr2.18

Kuz'micheva, G.M.Kostyleva, I.E.Esaulova, Yu.V.Afanas'eva, I.N.Khlybov, E.P.Andreenko, A.S.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (2002) 43, 871-890

a=3.894Å   b=3.894Å   c=11.559Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Cr0.53 Cu0.47) (Sr1.39 La0.61) (La0.7 Sr0.3) Cu2 O7

Cr0.53Cu2.47La1.31O7Sr1.69

Kuz'micheva, G.M.Afanas'eva, I.N.Esaulova, Yu.V.Khlybov, E.P.Kostyleva, I.E.Andreenko, A.S.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (2002) 43, 871-890

a=3.8223Å   b=3.8223Å   c=11.601Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Al0.92 Cu0.08) (Sr1.78 Pr0.22) (Pr0.95 Sr0.05) Cu2 O7.45

Al0.92Cu2.08O7.45Pr1.17Sr1.83

Kuz'micheva, G.M.Andreenko, A.S.Esaulova, Yu.V.Afanas'eva, I.N.Kostyleva, I.E.Khlybov, E.P.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (2002) 43, 871-890

a=3.9005Å   b=3.9005Å   c=11.241Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Mo0.7 Cu0.3) (Sr1.46 Gd0.54) (Gd1.4 Ce0.6) Cu2 O10

Ce0.6Cu2.3Gd1.94Mo0.7O10Sr1.46

Kuz'micheva, G.M.Afanas'eva, I.N.Esaulova, Yu.V.Andreenko, A.S.Kostyleva, I.E.Khlybov, E.P.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (2002) 43, 871-890

a=3.8277Å   b=3.8277Å   c=28.229Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Cr0.35 Cu0.65) Sr2 (Y1.73 Ce0.27) Cu2 O9

Ce0.27Cr0.35Cu2.65O9Sr2Y1.73

Kuz'micheva, G.M.Afanas'eva, I.N.Kostyleva, I.E.Esaulova, Yu.V.Andreenko, A.S.Khlybov, E.P.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (2002) 43, 871-890

a=3.8317Å   b=3.8317Å   c=28.284Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Al0.74 Cu0.26) Y Sr2 Cu2 O6.76

Al0.74Cu2.26O6.76Sr2Y

Afanas'eva, I.N.Kuz'micheva, G.M.Khlybov, E.P.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1995) 40, 195-201

a=3.8378Å   b=3.8378Å   c=11.259Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(In0.82 Cu0.18) Sr2 Y Cu2 O7

Cu2.18In0.82O7Sr2Y

Afanas'eva, I.N.Kuz'micheva, G.M.Mitin, A.V.Khlybov, E.P.

Physica C (Amsterdam) (2001) 353, 307-315

a=3.812Å   b=3.812Å   c=11.9758Å

α=90°   β=90°   γ=90°