Structures by: A. S. M.

Total: 1

C12H10O4

C12H10O4

Mahendra, M.Doreswamy, B. H.Sridhar. M. A.Prasad, J. S.Narodia, Vishal P.Naliapara, Yogesh T.Shah, Anamik

Analytical Sciences: X-ray Structure Analysis Online (2003) 19, x33-x34

a=7.9160(10)Å   b=15.736(2)Å   c=8.7370(8)Å

α=90°   β=108.110(6)°   γ=90°